Darwin preneseno in dobesedno: žanri in znanosti v boju za obstanek

  • Marko Juvan
Ključne besede: literatura in znanost, literarna veda, humanistika, naravoslovje, epistemologija, literarni žanri, ideologija znanosti, interdiskurzivnost, evolucija, literarni darvinizem

Povzetek

Raziskave literarnih žanrov združujejo zgodovinsko in teoretsko opazovanje, idiografskost in nomotetičnost. Zato se je v zgodovini genologije pojavljala težnja po posnemanju nomotetičnega diskurza naravoslovnih znanosti, med njimi Darwinove evolucijske teorije. V pozitivistični zgodovini žanrov (Brunetière) in materialistično-sistemskem pristopu Morettija je bil pojem evolucije sprejet kot spoznavna metafora, prek katere se stroka lahko rekonceptualizira in tako doseže znanstveno nomotetičnost. Sredi današnjega socialnega darvinizma in globalnega ekonomizma pa se epistemološka razlika med duhovnimi in naravoslovno-tehničnimi znanostmi zaostruje v boj za obstanek obojih: sodobna smer literarnega darvinizma evolucijski nauk razume dobesedno in z njim literaturo (tudi žanre) razlaga s prilagoditvami človeške vrste. Ta pristop računa, da bo popolna uskladitev literarne vede z naravoslovno paradigmo stroki omogočila preživetje.

Literatura

Baker, Brian. »Evolution, Literary History, and Science«. Literature and Science. Ur. Sharon Ruston. Cambridge: D. S. Brewer, 2008. 131–150.

Boyd, Brian. »Evolutionary Theories of Art«. Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative. Ur. Jonathan Gottschall in David Sloan Wilson. Evanston, IL: Northwestern UP, 2005. 147–176.

Bricmont, Jean in Alan Sokal. »Science and Sociology of Science: Beyond War and Peace«. The One Culture? A Conversation About Science. Ur. Jay Labinger in Harry Collins. Chicago: U of Chicago P, 2001. 27–47.

Brown, James Robert. Who Rules in Science: An Opinionated Guide to the Wars. Cambridge, MA in London: Harvard UP, 2001.

Brown, William in Andrew C. Fabian, ur. Darwin. New York: Cambridge UP, 2010.

Brunetière, Ferdinand. L’évolution de la poésie lyrique en France du XIXe siècle. Zv. 1. 7. izd. Pariz: Hachette, 1922.

– – –. L’évolution des genres dans l’histoire de la littérature. 10. izd. Pariz: Hachette.

Carroll, Joseph. »Human Nature and Literary Meaning: A Theoretical Model Illustrated with a Critique of Pride and Prejudice«. Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative. Ur. Jonathan Gottschall in David Sloan Wilson. Evanston, IL: Northwestern UP, 2005. 76–106.

– – –. Literary Darwinism: Evolution, Human Nature, and Literature. New York in London: Routledge, 2004.

– – –. »Poststructuralism, Cultural Constructivism, and Evolutionary Biology«. Symploke 4.1–2 (1996): 203–219.

Collini, Stephan. »Introduction«. Snow, C. P. The Two Cultures. Cambridge: Cambridge UP, 1993. vii–lxxi.

Darwin, Charles. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. 2. izd. London: John Murray, 1874.

– – –. Izvor človeka. Ur. in uvod Branko Rudolf, prev. Ružena Škerlj. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1951.

– – –. O nastanku vrst: z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje. Prev. Bogdan Gradišnik, spremna beseda Matjaž Kuntner. Ljubljana: Založba ZRC, 2009.

– – –. On the Origin of Species by Means of Natural Selection; or, the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: John Murray, 1859.

Dolinar, Darko. Pozitivizem v literarni vedi. Ljubljana: DZS, 1978. (Literarni leksikon 5)

– – –. Hermenevtika in literarna veda. Ljubljana: DZS, 1991. (Literarni leksikon 37)

Gottschall, Jonathan. Literature, Science, and a New Humanities. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Gottschall, Jonathan in David Sloan Wilson, ur. The Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative. Evanston, IL: Northwestern UP, 2005.

Habjan, Jernej. »Analiza svetovnih sistemov in formalizem v literarni zgodovini«. Slavistična revija 59.2 (2011): 119–130.

– – –. »The Bestseller as the Black Box of Distant Reading: The Case of Sherlock Holmes«. Primerjalna književnost 35.1 (2012): 91–105.

Holm, Patrick Hogan. Cognitive Science, Literature, and the Arts: A Guide for Humanists. New York in London: Routledge, 2003.

Hoock, Jochen. »Historical, Social and Epistemological Aspects of the ‘Sokal-Debate’«. Knowledge and the World: Challenges Beyond the Science Wars. Ur. M. Carrier, J. Roggenhofer, G. Küppers, Ph. Blanchard. Berlin itd.: Springer in Universität Bielefeld, 2004. 307–321.

Juvan, Marko. »Ideologije primerjalne književnosti: perspektive metropol in periferij«. Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. 57–91. (Studia litteraria)

Kelleter, Frank. »A Tale of Two Natures: Worried Reflections on the Study of Literature and Culture in an Age of Neuroscience and Neo-Darwinism«. JLT 1.1 (2007): 153–189.

Labinger, Jay A. in Harry Collins, ur. The One Culture? A Conversation About Science. Chicago: U of Chicago P, 2001.

Moretti, Franco. »The End of the Beginning: A Reply to Cristopher Prendergast«. NLR 41 (2006): 71–86.

– – –. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London in New York: Verso, 2005.

– – –. Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Ur. in prev. Jernej Habjan. Ljubljana: SH, 2011.

Pinch, Trevor. »Does Science Studies Undermine Science? Wittgenstein, Turing, and Polanyi as Precursors for Science Studies and the Science Wars«. The One Culture? A Conversation About Science. Ur. Jay A. Labinger in Harry Collins. Chicago: U of Chicago P, 2001. 13–26.

Prendergast, Cristopher. »Evolution and Literary History: A Response to Franco Moretti«. NLR 34 (2005): 40–62.

Rehg, William. Cogent Science in Context: The Science Wars, Argumentation Theory, and Habermas. Cambridge, MA in London: MIT Press, 2009.

Roggenhofer, Johannes. »From Science Wars to Science Worries: Some Reflections on the Scientific Conquest of Reality«. Knowledge and the World: Challenges Beyond the Science Wars. Ur. M. Carrier, J. Roggenhofer, G. Küppers, Ph. Blanchard. Berlin itd.: Springer in Universität Bielefeld, 2004. 293–305.

Ruston, Sharon, ur. Literature and Science. Cambridge: D. S. Brewer, 2008.

Snow, C. P. The Two Cultures. Uvod Stefan Collini. Cambridge: Cambridge UP, 1993 [1959].

Spolsky, Ellen. »Frozen in Time?« Poetics Today 28.4 (2007): 807–816.

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: Kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, 2007. (Studia litteraria).

Objavljeno
2017-10-25