Prevod – literarnozgodovinska stalnica in spremenljivka

  • Majda Stanovnik
Ključne besede: literarni prevod, nacionalna literarna zgodovina, prevodi v slovenščino, arbitrarnost, originalnost, komplementarnost, Dolinar, Darko, Kos, Janko, Kmecl, Matjaž

Povzetek

Slovenski literarni prevod je močno razvit in v stalni interakciji s slovensko izvirno literarno produkcijo. Nacionalna literarna zgodovina ga iz pragmatičnih razlogov delno upošteva, hkrati pa selektivno upošteva tudi predpostavko o njegovi kategorialni neoriginalnosti, ne da bi se neposredno opredeljevala do nje.

Literatura

Dolinar, Darko. »Brižinski spomeniki kot problem slovenske literarne zgodovine«. Zbornik Brižinski spomeniki. Ur. Janko Kos, Franc Jakopin in Jože Faganel. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, 1996. (Dela = Opera 45). 393–402.

– – –. Med književnostjo, narodom in zgodovino. Celje in Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba in Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

– – –. »Nasprotja ob Trubarju v starejši slovenski literarni zgodovini«. Primerjalna književnost 10.1 (1987): 16–28.

– – –. »O mestu prevoda v literaturi«. Jezik in slovstvo 29.4 (1983/84): 113–118.

– – –. »Vprašanje o prevajanju v literarni vedi«. Slavistična revija 25.2–3 (1977): 277–292.

Dolinar, Darko, in Juvan, Marko (ur). Kako pisati literarno zgodovino danes? Razprave. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2003.

Grafenauer, Niko (ur.). Orfejev spev. Antologija svetovne poezije v izboru slovenskih pesnikov. Ljubljana: Nova revija, 1998.

Juvan, Marko. History and Poetics of Intertextuality. Prev. Timothy Pogačar. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2008.

– – –. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000. (Literarni leksikon 45).

Kmecl, Matjaž. Tisoč let slovenske literature. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004.

Koron, Alenka. »The Private Library of Lojze Kovačič and World Literature«. Primerjalna književnost 35.1 (2012): 107–120.

Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Stanovnik, Majda. »Literarna dokumentarnost Rožančevega Romana o knjigah«. Slovenski roman. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocjan. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. (Obdobja 21). 241–250.

– – –. Slovenski literarni prevod 1550–2000. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005.

– – –. »Shakespearov šepet v Smoletovi Antigoni«. Primerjalna književnost 33.3 (2010): 55–70.

Stritar, Josip. »Kritična pisma«. »Zona«. Zbrano delo 6. Ur. France Koblar. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1955. 49–88, 323–351. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Objavljeno
2017-10-25