Avstrijska slovenistika in slovenska literarna veda

  • Andrej Leben
Ključne besede: avstrijska literarna veda, slavistika, slovenistika, slovenska literarna veda

Povzetek

Članek obravnava razvoj avstrijske slovenistike po letu 1918 s posebnim ozirom na novejšo literarno vedo in njen prispevek k slovenističnemu literarnovednemu diskurzu. Prvi del osvetljuje strukturne, personalne in vsebinske razsežnosti stroke, drugi del pa prinaša oris literarnovednih težišč, s katerimi slovenistična raziskovalna dejavnost v Avstriji zavzema posebno mesto znotraj panorame slovenske literarne vede.

Literatura

Bister, Feliks et al. »Aktualna vprašanja slovenskega jezika in kulture na Koroškem«. Jezik in slovstvo 23.6 (1978): 240–251.

Bratož, Igor. »Uspešno životarjenje v nekdanji prestolnici. Študentje in absolventi slovenščine na Inštitutu za slavistiko dunajske univerze so v Ljubljani predstavili svoja novejša raziskovalna dela«. Delo 38.283 (7.12.1996): 7.

Dolinar, Darko: Med književnostjo, narodom in zgodovino: Razgledi po starejši slovenski literarni vedi. Celje in Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba in Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Fischer, Gero. »Perspektiven der Slowenistik am Institut für Slawistik der Universität Wien aus der Sicht der Lehre«. Wiener Slavistisches Jahrbuch 53 (2007): 263–272.

Hafner, Stanislaus: »Geschichte der österreichischen Slawistik«. Beiträge zur Geschichte der Slawistik in nichtslawischen Ländern. Ur. Josef Hamm in Günther Wytrzens. Dunaj: ÖAW, 1985. (Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung 30). 11–88.

Juvan, Marko. »O usodi ‘velikega žanra’«. Kako pisati literarno zgodovino danes? Razprave. Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2003. 17–49.

Karničar, Ludvik. »Die Perspektiven der Slowenistik in Graz«. Wiener Slavistisches Jahrbuch 53 (2007): 255–261.

– – –. »200 Jahre seit der Gründung des ersten Studentenvereins Societas Slovenica durch Johann Nepomuk Primitz (Janes Nepomuk Primic) und die Bedeutung der Stadt Graz für die Slowenen«. Graz und Slowenen/Gradec in Slovenci. Ur. Ludwig Karničar in Vincenc Rajšp. Dunaj, Gradec in Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 21–37.

Matl, Josef. »Zur Geschichte der slavischen Philologie in an der Universität Graz«. Wiener Slavistisches Jahrbuch 8 (1960): 190–194.

Maurer-Lausegger, Herta: »Pavle Zablatnik: učitelj na celovški univerzi in sodelavec celovškega radia ORF«. Pavle Zablatnik. Simpozij ob desetletnici smrti dr. Pavleta Zablatnika. Zbornik predavanj in prispevkov. Ur. Majda Fister in Peter Fister. Celovec: Mohorjeva založba, 2004. (Koroški etnološki zapisi 4). 56–69.

– – –. »Stanislaus Hafner (1916–2006): Lebensweg und Forschungsinhalte«. Graz und Slowenen/Gradec in Slovenci. Ur. Ludwig Karničar in Vincenc Rajšp. Dunaj, Gradec in Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 131–143.

– – –. »Zur Slowenistik an der Universität Klagenfurt«. Wiener Slavistisches Jahrbuch 53 (2007): 247–254.

Neweklowsky, Gerhard. »Vorwort«. Wiener Slavistisches Jahrbuch 53 (2007): 5–8.

Prunč, Erich. »Deutsch-slowenische/kroatische Übersetzung 1848–1918. Ein Werkstättenbericht«. Wiener Slavistisches Jahrbuch 53 (2007): 163–175.

-– – –. »K zgodovini slovenskih predavanj in slavistike na graški univerzi«. Slavistična revija 18.3–4 (1970): 241–248.

Reichmayr, Michael. Ardigata! Krucinal! Ein slowenisches Schimpfwörterbuch, basierend auf Arbeiten von Josef Matl (1897–1974) zum deutsch-slawischen Sprach- und Kulturkontakt. Gradec: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark in Laafeld: Pavelhaus/Potrna: Pavlova hiša, 2003. (Wissenschaftliche Schriftenreihe des Pavelhauses/Znanstvena zbirka Pavlove hiše 1).

Smole, Vera. »Delež avstrijske slovenistike pri Slovenskem, Slovanskem in Evropskem lingvističnem atlasu«. Wiener Slavistisches Jahrbuch 53 (2007): 73–78.

Strutz, Johann. »Regionalität – Interregionalität – Komparatistik: Die slowenische Literatur im Rahmen des Klagenfurter komparatistischen Regionalschwerpunkts«. Wiener Slavistisches Jahrbuch 53 (2007): 109–120.

– – –. »Zur zweiten Auflage«. Profile der neueren slowenischen Literatur in Kärnten: Mit Beiträgen über Theater und Film. Ur. Johann Strutz et al. Celovec, Dunaj in Ljubljana: Hermagoras/Mohorjeva družba, 1998. 7–9.

Sturm-Schnabl, Katja. »Slovenistik an der Universität Wien als europäischer Beitrag«. Die Funktion der Slawistik im europäischen Bildungswesen. Veliko Tǎrnovo, Krakov in Sankt Peterburg: Gelehrte Gesellschaft, 1997. (Die slawischen Sprachen 55). 95–114.

Vogel, Milan. »Slovenščino so v znanstveno zibel položili v Gradcu«. Delo 53.248 (25. 10. 2011): 18.

Weiss, Peter in Darko Dolinar. »Slovenistika«. Enciklopedija Slovenije. Zv. 11. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 382–385.

Zadnikar, Janez. »Prodor naše slovenistike«. Delo 21.131 (7. 6. 1979): 3.

Objavljeno
2017-10-25