Barbarogenij, barbarsko in fašizem

  • Janez Vrečko
Ključne besede: literarna avantgarda, konstruktivizem, zenitizem, barbarstvo, barbarogenij, literatura in politika, fašizem, Micić, Ljubomir, Kosovel, Srečko

Povzetek

Kosovelov pojem »barbarsko primitiven umetnik-genij« je v dnevniških zapiskih iz začetkov leta 1924 sledil ideji zenitističnega barbarogenija, saj ga je zapisal skupaj z nekaterimi drugimi zenitističnimi sintagmami in se veže na propadlo evropsko umetnost in na njeno oživitev s pomočjo elementarnega in divjega Balkana. To je bila Kosovelova destruktivna pesniška faza. Od aprila 1925 pa je Kosovel sprejel pojem barbarstva zunaj futurističnih, zenitističnih in drugih kontekstov in se s tem odrekel poetološkim in nacionalističnim opredelitvam tega pojma ter začel uveljavljati izrazito politično razumevanje pojma »barbarstvo«, povezanega s fašistično ogroženostjo primorskih Slovencev.

Literatura

Bajt, Drago. Ruski literarni avantgardizem. Ljubljana: DZS, 1985. (Literarni leksikon 27).

Batušić, Slavko. »Tridesetgodišnji dečak u gradu«. Forum: Časopis Razreda za suvremenu književnost Jugoslavanske akademije znanosti in umjetnosti 10.12 (1971): 785–812.

Flaker, Aleksandar. Nomadi ljepote: Intermedijalne studije. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1988.

Goll, Iwan. »Der Expressionismus stirbt«. Zenit 1.8 (1921): 8–9.

Hansen-Löve, Aage A. »Predmet-stvar-bez-predmetnost-postvarenje«. Pojmovnik ruske avangarde 8. Ur. Aleksandar Flaker in Dubravka Ugrešić. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske in Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1990. 9–55.

Kosovel, Srečko. Ikarjev sen: Dokumenti, rokopisi, pričevanja. Ur. Aleš Berger in Ludwig Hartinger. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004.

– – –. Integrali ’26. Ur. in uvod napisal Anton Ocvirk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967; 1984 (2. izd.); 1995 (3. izd.).

– – –. Zbrano delo 2. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1977.

– – –. Zbrano delo 3. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1977.

Kralj, Lado. »Jaz sem barbar«. Primerjalna književnost 11.1 (1988): 29–41.

Micić, Ljubomir. Kola za spasavanje. Zagreb: Gaj, 1922. (Biblioteka Zenit).

– – –. »Moja poezija i javni moral: Prvostepenom sudu za varoš Beograd«. Zenit 6.39 (1926): 17–20.

– – –. »Nova umetnost«. Zenit 4.34 (1924): 2–5.

– – –. »Šimi na groblju latinske četvrti: Zenitistički Radio-Film od 17 sočinenija«. Zenit 2.12 (1922): 13–15.

– – –. »Za slobodu misli, za slobodu stvaranja«. Zenit 6.41 (1926): 5–12.

Micić, Ljubomir, Iwan Goll in Boško Tokin. Manifest zenitizma. Zagreb, 1921. (Biblioteka Zenit 1).

Vrečko, Janez. Srečko Kosovel: Monografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Objavljeno
2017-10-25