Bartolov Al Araf in »nacionalno vprašanje«

  • Tomo Virk
Ključne besede: literatura in družba, slovenska književnost, kratka proza, Bartol, Vladimir, literarna interpretacija, narodnostno vprašanje, TIGR

Povzetek

Razprava se osredotoča na vprašanje »nacionalistične« interpretacije Bartolove zbirke kratkih pripovedi iz leta 1935 Al Araf. Ob izdatni naslonitvi na rokopisno zapuščino pa tudi na objavljeno dokumentacijo poskuša pokazati, da to vprašanje ne dopušča enostranskih odgovorov. Vtis je, da je Bartol med snovanjem zbirke narodnostno vprašanje obravnaval zgolj kot eno izmed mnogih idej, s katerimi je v svojih pripovedih »eksperimentiral«. Tako so ga tedaj razumeli tudi njegovi sodobniki. Nasprotno lahko novejše, »nacionalistične« interpretacije vseeno najdejo trdno oporo v Bartolovi povojni samorazlagi, predvsem pa v tem, da so pisateljeve novele tematizirale tisti tip subjektivitete, ki je bil tudi Slovencem potreben za izpeljavo velikih zgodovinskih sprememb in so se tako izkazale za njihovo svojevrstno napoved.

Literatura

Rokopisno gradivo navajamo po dveh virih.

a) Rokopisno gradivo, shranjeno v NUK v posameznih mapah pod inventarnima številkama »15/72« in »1/1995 VLADIMIR BARTOL«, navajamo z oznakama RM I oziroma RM II ter z ustrezno številko mape.

b) Rokopisno gradivo, začasno shranjeno na ZRC SAZU (78 dnevniških beležk iz obdobja med letoma 1944 in 1964), navajamo s kratico RB in zaporedno številko:

xyz1 / Balkanijada [RB 1]

Zapiski I. 1945 [RB 2]

Balkanijada VII. Trst. [RB 3]

Zapiski 1951 / II. / 1952 / (nadaljevanje zap. 1951) / Trst [RB 4]

Zapiski 1953/ II / Balkanijada / Ljubljana [RB 5]

Trst 1953 / Beležke [RB 6]

1953. Trst / Beležke [RB 7]

Zapiski (5. XII. 54–30. XII. 54.). (2. I. 55–28. II. 55.) [RB 8]

Ljubljana, 18. X. 1956–2. I. 1957. [RB 9]

Zapiski 1951 (Nadaljevanje zapiskov 1950 / II / 1951) [RB 10]

Bartol, Vladimir: »Literarni zapiski«. Dialogi 7.4–10 (1982): 364–390, 505–528, 620–637, 748–782, 827–834.

Bartol, Vladimir. Mladost pri Svetem Ivanu. Romantika in platonika sredi vojne. Tretja knjiga. Ljubljana: Sanje, 2006.

Bartol, Vladimir. »Na zidu spoznanja«. Jutro 21.109 (12. maj 1940): 3.

Bressan, Arnaldo. Pustolovščina besede: Slovenski eseji. Prev. Ciril in Jaša Zlobec. Koper: Lipa; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1985.

Dolinar, Darko. Med književnostjo, narodom in zgodovino: Razgledi po starejši slovenski literarni vedi. Celja: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Hladnik, Miran. »Razmerje med Bartolovo kratko in dolgo prozo«. Slovenska kratka pripovedna proza. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2006. (Obdobja, 23). 137–144.

Jelinčič, Zorko. Pod svinčenim nebom. Spomini tigrovskega voditelja. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Kermauner, Taras. »Vladimir Bartol – predhodnik današnje slovenske moderne literature«. Vladimir Bartol, Demon in Eros. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 423–445.

Kos, Janko. Na poti v postmoderno. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1995. (Zbirka Novi pristopi).

Kos, Matevž. Poskusi z Nietzschejem. Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi. Ljubljana: Slovenska matica, 2003.

Kralj, Lado. »Bartol–Mrzel–Grum«. Pogledi na Bartola. Ur. Igor Bratož. Ljubljana: Literatura, 1991. 117–142.

Legiša, Lino. »Vladimir Bartol«. Dejanje 2.4 (1939): 166–171.

Mrak, Ivan. »Srečanja z Vladimirjem Bartolom«. Most 49–50 (1977): 110–117.

Paternu, Boris. »Bartolov Al Araf«. Vladimir Bartol, Al Araf. Ljubljana: Sanje, 2002. 326–338.

Vidmar, Josip. Obrazi. Ljubljana: Državna založba Slovenije; Borec, 1985.

Vodušek, Božo. »Vladimir Bartol«. Ljubljanski zvon 56.5 (1936): 295–299.

Zupan Arsov, Tadeja. »Alamut? Resnično zanimiv, ne pa velik roman«. Okrogla miza o Vladimirju Bartolu. Delo, Književni listi, 17. marec 2003.

Objavljeno
2017-10-25