Globalizacija in amerikanizacija književnosti ter njuni odmevi na Slovenskem

Avtorji

  • Andraž Jež

Ključne besede:

slovenska književnost, literarne revije, 20.st., literarni vplivi, metafikcija, postmodernizem, globalizacija, amerikanizacija

Povzetek

V prvem delu članek določi osnovne silnice globalizacije in amerikanizacije v kulturi, kakor so ju razumeli raziskovalci z različnih področij. V drugem delu oriše potek ameriškega vplivanja na književnost od 60. do začetka 90. let 20. stoletja na primeru Problemov – Literature. Osredotoči se na obdobje od srede do konca 80. let, ko so bili ameriški vplivi sistemsko vpeti v vse ravni literarnega ustvarjanja in objavljanja v reviji.

Literatura

Ali, Tariq. Spopad fundamentalizmov: Križarstvo, džihad in modernost. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2002.

Beck, Ulrich. Kaj je globalizacija: Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo. Ljubljana: Krtina, 2003.

Biggins, Michael. »Handkejeva Slovenija in Šalamunova Amerika: literarne rabe utopije«. Literatura 5.22 (1993): 52–60.

Blatnik, Andrej. Labirinti iz papirja: Štoparski vodnik po metafikciji in njeni okolici. Ljubljana: LUD Literatura, 1994.

Conrad, Peter. Competing Visions of World Order: Global Moments and Movements. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Crnković, Gordana P. »‘American’ Utility vs. ‘Useless’ Reflection: On Possible Futures on Both Sides of the Atlantic«. Kazaaam! Splat! Ploof! The American Impact on European Popular Culture Since 1945. Ur. Sabrina P. Ramet in Gordana P. Crnković. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003. 9–14.

Debeljak, Aleš. »Prolegomena za ameriško metafikcijo«. John Barth (et al.): Ameriška metafikcija. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. (Knjižnica Kondor 247). 219–234.

Dicken, Peter. Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. New York: Guilford Press, 2007.

Dović, Marijan. »Economics and Ideologies of the Slovenian Literary Mediation«. Primerjalna književnost 35.1 (2012): 121–140.

Frank, Andre Gunder. ReOrient. Global Economy in the Asian Age. Berkeley, Los Angeles in London: University of California Press, 1998.

Friedman, Thomas L. Izravnavanje sveta: Kratka zgodovina 21. stoletja. Ljubljana: Učila, 2008.

Giffard, C. Anthony. »Culture Versus Commerce: Europe Strives to Keep Hollywood at Bay«. Kazaaam! Splat! Ploof! The American Impact on European Popular Culture Since 1945. Ur. Sabrina P. Ramet in Gordana P. Crnković. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003. 37–54.

Juvan, Marko. »Preseganje romantične dediščine? Ključno besedilo narodne literature v modernizmu in postmodernizmu«. Jezik in slovstvo 39.6 (1994): 229–240.

Kermauner, Taras. »Svet besed brez Besede«. Dimitrij Rupel: Tajnik šeste internacionale. Maribor: Obzorja, 1971. 181–194.

Kovač, Miha. »Understanding a Book: A Few Digressions on Forms and Meanings«. Primerjalna književnost 35.1 (2012): 189–200.

Kovač, Miha in Rüdiger Wischenbart. »Rušenje mitov: leposlovne uspešnice v Evropi in Sloveniji«. Primerjalna književnost 33.2 (2010): 117–135.

Moffett, Samuel Erasmus. The Americanization of Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1972.

Novak Popov, Irena. Sprehodi po slovenski poeziji. Maribor: Litera, 2003.

Palmer, Tom G. »Globalization is Grrrreat!« Cato’s Letters: A Quarterly Message on Liberty 1.2 (2002): 1–2.

Poiger, Uta G. »Afterword«. Kazaaam! Splat! Ploof! The American Impact on European Popular Culture Since 1945. Ur. Sabrina P. Ramet in Gordana P. Crnković. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003. 222–243.

Ramet, Sabrina P. »Americanization, Anti-Americanism, and Commercial Aggression Against Culture: An Introduction«. Kazaaam! Splat! Ploof! The American Impact on European Popular Culture Since 1945. Ur. Sabrina P. Ramet in Gordana P. Crnković. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003. 3–8.

Scholte, Jan Aart. »Global Civil Society: Changing the World?« CSGR Working Paper. Coventry: University of Warwick, 1999. Dostopno na: http://wrap.warwick.ac.uk/2094/1/WRAP_Scholte_wp3199.pdf.

Smith, Allan. Canada – An American Nation? Essays on Continentalism, Identity, and the Canadian Frame of Mind. Quebec: McGill-Queen’s University Press, 1994.

Ssenyoga, Brian. »Americanization or Globalization?«. Global Envision. Dostopno na: http://www.globalenvision.org/library/33/1273 (19. 10. 2012).

Statistični urad. »Založništvo Slovenija, 2010 – končni podatki«. Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4298 (20. 10. 2012).

Svetličič, Marjan. Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2004.

Šalamun, Tomaž. »Jezik je ena najnevarnejših drog«. [Spraševala:] Tea Štoka. Literatura 2.9 (1990): 47–65.

Uršič, Julija. Metamatika: Branja metafikcije. Ljubljana: LUD Literatura, 2000.

Prenosi

Objavljeno

2017-10-25