Ljubljana kot socialni in literarni prostor slovenskih književnikov

  • Marjan Dolgan
Ključne besede: slovenska književnost, literarna zgodovina, sociologija mesta, Ljubljana, Simmel, Georg, Cankar, Ivan, Izidor, Bartol, Vladimir, Kocbek, Edvard, Zupan, Vitomil

Povzetek

Članek izhaja iz ugotovitve nemškega sociologa Georga Simmla, da vsako mesto njegovi prebivalci »individualizirajo«. To počnejo tudi slovenski književniki z Ljubljano s poklicnim, kulturnim in političnim delovanjem ter posrednim ali neposrednim upodabljanjem mesta v literarnih delih. Proces je ponazorjen z Ivanom in Izidorjem Cankarjem, Bartolom, Kocbekom in Zupanom. Ti primeri so podlaga za tipologijo razmerja med slovenskimi književniki in Ljubljano.

Literatura

Bartol, Vladimir. »Literarni zapiski 1958−1961«. Dialogi 19.1 (1983): 43–56.

− − −. Tržaške humoreske. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1957.

Cankar, Ivan. Zbrano delo XVII. Knjigo pripravil in opombe napisal France Bernik. Ljubljana: DZS, 1974.

− − −. Zbrano delo XVIII. Knjigo pripravil in opombe napisal Janko Kos. Ljubljana: DZS, 1973.

− − −. Zbrano delo XXV. Knjigo pripravila in opombe napisala Dušan Voglar in Dušan Moravec. Ljubljana: DZS, 1976.

Cankar, Izidor. Leposlovje–eseji–kritika. Druga knjiga. Ljubljana: Slovenska matica, 1969.

Človek je utihnil: Spominu Edvarda Kocbeka. Ur. in spremno besedo napisal Janez Gradišnik. Celje: Mohorjeva družba, 1983.

Dobrovoljc. France. Cankarjev album. Maribor: Založba Obzorja, 1972. 243−248.

Drugo dopolnilo [1972−1977] h knjigi Repertoar slovenskih gledališč 1867–1967. Popis pripravila Majda Clemenz. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1978.

Dolgan, Marjan. »Kako pisati ideološki kič in pri tem uživati ali vojna dela Vitomila Zupana«. Slovenska književnost tako ali drugače. Ljubljana: Slovenska matica, 2004. 77–91.

Ferk, Ksenija. Politični in literarni pregled življenja Vitomila Zupana. Diplomska naloga. Univerza v Mariboru. Pedagoška fakulteta. Oddelek za zgodovino. Mentorica prof. dr. Jerca Vodušek Starič. Maribor, 2003.

Finžgar, Fran Saleški. Zbrano delo XIV. Besedilo pripravil in opombe napisal Jože Šifrer. Ljubljana: DZS, 1996.

Inkret, Andrej. In stoletje bo zardelo. Kocbek, življenje in delo. Ljubljana: Modrijan, 2011.

− − −. »Vitomil Zupan«. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU, 1991. 880–884.

Kidrič, Boris. »Pismo Miri Tomšič, 17. 2. 1943«. Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji. Knjiga 5. Januar−februar 1943. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1978. 457–461.

Kocbek, Edvard. Zbrano delo II. Groza. Ur. in opombe napisal Andrej Inkret. Ljubljana: DZS, 1993.

− − −. Zbrano delo III. Poročilo. Ur. in opombe napisal Andrej Inkret. Maribor: Študentska založba Litera, 2006.

− − −. Zbrano delo VII/1. Listina. Ur. in opombe napisal Andrej Inkret. Ljubljana: DZS, 2000.

Kos, Janko. »Edvard Kocbek«. Slovenska kultura v XX. stoletju. Ur. Ženja Leiler in Aleš Berger. Ljubljana: Mladinska knjiga in Delo, 2002. 117.

− − −. »Zločin in kazen Vitomila Zupana«. Vitomil Zupan. Ur. Aleš Berger. Ljubljana: Nova revija, 1993. (Zbirka Interpretacije). 7–20.

Kozak, Primož. Peter Klepec v Ameriki. Maribor: Založba Obzorja, 1971. (Znamenja 26−27)

Novačan, Anton. »Rdeči panteon«. Uvod Tine Debeljak. Meddobje 2.1–3 (1955): 51–69.

Ogrin, Matija. »Kocbek in Mounier«. Primerjalna književnost 20.1 (1997): 1−20.

− − −. »Površje in žarišče krize Doma in sveta leta 1937«. Kriza revije Dom in svet leta 1937. Zbornik dokumentov. Ur. Marjan Dolgan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. 427−450.

Omerza, Igor. Edvard Kocbek: Osebni dosje št. 584. Ljubljana: Založba Karantanija, 2010.

Pirjevec, Dušan. »Dnevnik in spominjanja«. Nova revija 5.45 (1986): 7−63.

Pisma slovenskih književnikov o književnosti. Izbral, ur., opombe in spremno besedo napisal Marjan Dolgan. Ljubljana: Mladinska knjiga 2001. (Knjižnica Kondor 298)

Simmel, Georg. Izbrani spisi o kulturi. Več prevajalcev. Ljubljana: Studia humanitatis, 2000.

Sirc. Ljubo. Med Hitlerjem in Titom. Opombe napisala Jera Vodušek Starič. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1991.

Zupan, Vitomil. Levitan. Roman, ali pa tudi ne. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

− − −. Menuet za kitaro (na petindvajset strelov). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1975.

– – –. Vrata iz meglenega mesta. Maribor: Založba Obzorja, 1968.

Objavljeno
2017-10-25