Vikanje in tikanje v slovenskih prevodih Albeejeve drame Kdo se boji Virginije Woolf?

  • Tomaž Onič
Ključne besede: angleška dramatika, prevodi v slovenščino, Albee, Edward, dramski slog, vikanje, tikanje

Povzetek

Prevajanje vikanja oz. tikanja iz angleščine v slovenščino (in obratno) predstavlja problem, saj moderna angleščina tega razlikovanja ne pozna. V slovenski prevod ga mora vpeljati prevajalec, tudi če v izvirniku ni jasne informacije o stopnji formalnosti ali vljudnosti, ki jo vikanje oz. tikanje izraža. Razprava obravnava to slogovno vprašanje in ugotovitve ilustrira z analizo rabe naslavljanja v dveh slovenskih prevodih drame Kdo se boji Virginie Woolf? E. Albeeja.

Literatura

Albee, Edward. Who’s Afraid of Virginia Woolf? New York in London: Penguin Books, 1965.

– – –. Kdo se boji Virginije Woolf? Prev. Maila Golob. Delovni prevod, tipkopis. Ljubljana: SNG, 1964.

– – –. Kdo se boji Virginie Woolf? Prev. Zdravko Duša. Kdo se boji Virginie Woolf?, gledališki list. Ur. Mojca Krajnc. Ljubljana: SNG, 1997. 29–72.

– – –. Kdo se boji Virginie Woolf? Prev. Zdravko Duša. Ameriška drama 20. stoletja. Ur. Lado Kralj. Ljubljana: Karantanija, 2001. 255–363.

Birch, Barbara M. »Quaker Speech: A Policy of Linguistic Divergence.« International Journal of the Sociology of Language 116 (1995): 39–59.

Blake, Norman. »The Literary Language.« The Cambridge History of the English Language, Vol. II: 1066–1476. Ur. Norman Blake. Cambridge: CUP, 1992. 524–44.

Brown, Roger in Albert Gilman. »The Pronouns of Power and Solidarity.« American Anthropologist 4.6 (1960): 24–39.

Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 2002.

Grosman, Meta. »Književni prevod kot oblika medkulturnega posredovanja leposlovja.« Književni prevod. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. (Razprave FF). Ur. Meta Grosman in Uroš Mozetič, 1997. 11–56.

Hatim, Basil in Ian Mason. Discourse and the Translator. London in New York: Longman, 1990.

Hervey, Sandor in Ian Higgins. Thinking Translation: A Course in Translation Method: French to English. London: Routledge, 1992.

Hogg, Richard Milne. »Phonology and Morphology.« The Cambridge History of the English Language, Vol. I: The Beginnings to 1066. Ur. Richard Milne Hogg. Cambridge, CUP: 1994. 123–58.

Hribar, Darja. Sestavine sloga Harolda Pinterja v slovenskih prevodih. Doktorska disertacija (neobjavljeno). Univerza v Ljubljani, 1999.

Lass, Roger. »Phonology and Morphology.« The Cambridge History of the English Language, Vol. II: 1066–1476. Ur. Norman Blake. Cambridge: CUP, 1992. 97–122.

– – –. »Phonology and Morphology.« The Cambridge History of the English Language, Vol. III: 1476–1776. Ur. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 140–62.

Leech, Geoffrey in Mick Short. Style in Fiction. London in New York: Longman, 1981.

Lefevere, Andre. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London in New York: Routledge, 1992.

Leith, Dick. A Social History of English. London in New York: Routledge & Kegan Paul, 1987.

Mencken, Henry Louis. The American Language: An Inquiry into the Development of English in the United States. New York: A. A. Knopf, 1921.

Miklič, Tjaša. »Prevajalec naj lepo samo prevede tisto, kar tam piše: o prevajalčevi vlogi v komunikacijskem procesu.« Uporabno jezikoslovje 7–8 (1999): 10–24.

Mozetič, Uroš. »The Impact of Translation Deviation upon the Reception of Eugene O’Neill’s Plays in Slovenia.« American Literature for Non-American Readers: Cross-Cultural Perspectives on American Literature. Frankfurt ob Majni: Peter Lang. Ur. Meta Grosman, 1995. 123–38.

– – –. Problem pripovednega gledišča in žariščenja pri prevajanju proznih besedil. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000. (Razprave FF).

Mustanoja, Tauno F. A Middle English Syntax. Part 1, Parts of Speech. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

Reindl, Donald. »Slovene Ultra-Formal Address: Borrowing, Innovation, and Analysis.« Slovene Linguistic Studies 6 (2007): 151–68.

Shakespeare, William. William Shakespeare: The Complete Works. Oxford in New York: Claredon Press, 1988.

Shelley, Percy Bysshe. »Ode to the West Wind.« Poetry of the Romantics. Ur. Paul Driver. London in New York: Penguin, 1996. 40.

Szondi, Peter. Teorija sodobne drame. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2000.

Toporišič, Jože. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 1976.

Toury, Gideon. In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv: Univerza v Tel Avivu in Porterjev Inštitut za poetiko in semiotiko, 1980.

– – –. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins, 1995.

Wales, Katie. »Thou and You in Early Modern English: Brown and Gilman Re-Appraised.« Studia Linguistica 37 (1983): 107–25.

Walker, Terry. »The Choice of Second Person Singular in Pronouns in Authentic and Constructed Dialogue in Late Sixteenth Century English.« Corpus Linguistics and Linguistic Theory: Papers from the Twentieth International Conference on English Language Reaseach on Computerized Corpora. Ur. Christian Mair in Marianne Hundt. Amsterdam: Rodopi, 2000. 38–53.

Zupan, Simon. Slogovni prevodni premiki v romanu Zbogom, orožje. Doktorska disertacija (neobjavljeno). Univerza v Ljubljani, 2009.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave