Elementi Benvenistove lingvistike izjavljanja in Meschonnicove poetike diskurza in njihov pomen za rekonceptualizacijo lirskega subjekta

  • Varja Balžalorsky Antić
Ključne besede: jezikoslovje, poezija, lirski subjekt, teorija diskurza, govorica, ritem, Benveniste, Émile, Meschonnic, Henri

Povzetek

V razpravi najprej kratko predstavim Benvenistovo teorijo izjavljanja, ki ima pomembne implikacije za mišljenje pesmi in njenega subjekta, in se nato posvetim obravnavi Meschonnicove poetike diskurza, ki na podlagi kritike jezikovnega znaka in specifične teorije ritma razvije koncepte generaliziranega pomenjanja, kontinuitete, recitativa in pesemskega subjekta kot trans-subjekta.

Literatura

Bahtin, Mihail. Estetika in humanistične vede. Prev. H. Biffio et al. Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

Balžalorsky, Varja. »Jaz je Drugi: subjekt pesmi v procesu, subjekt v procesu pesmi = I Is Someone Else: The Subject of a Poem in Process, Subject in the Process of a Poem.« Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? = The Author: Who or What Is Writing Literature?. Ur. V. Matajc in G. Troha. Primerjalna književnost 32.3 (2009): 111–126.

– – –. »Mirages d’identités et de différences : remarques à propos du sujet lyrique.« Studii si cercetari filologice. Seria limbi romanice (Philological Studies and Researches. The Romance Language Series.) 10.1 (2011): 98–112.

Benveniste, Émile. Baudelaire. Ur. in transkribirala Ch. Laplantine. Limoges: Lambert Lucas, 2011.

– – –. Problèmes de linguistique générale I. Pariz: Gallimard, 1972. [= Problemi splošne lingvistike I. Prev. I. Žagar in B. Nežmah. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988.]

– – –. Problèmes de linguistique générale II. Pariz: Gallimard, 1974.

Chiss, Jean-Louis, Dessons, Gérard, ur. La force du langage. Rythme, Discours, Traduction. Autour de l’œuvre d’Henri Meschonnic. Pariz: Honoré Champion, 2000.

Dessons, Gérard. Émile Benveniste, l’invention du discours. Pariz: Éditions in Press, 2006.

Dessons, Gérard, Martin, Serge, Michon, Pascal, ur. Henri Meschonnic, la pensée et le poème. Pariz: Éditions in Press, 2005.

Dessons, Gérard, Meschonnic, Henri. Traité du rythme, des vers et des proses. Pariz: Armand Colin, 2008 (1998).

Ducrot, Oswald. Izrekanje in izrečeno. Prev. J. Šumič Riha. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988.

Foucault, Michel. Dits et écrits I. Pariz: Gallimard, 1995.

Frank, Manfred. Kazivo i nekazivo. Studije o njemačko-francuskoj hermenevtici i teoriji teksta. Prev. D. Domić. Zagreb: Naklada MD, 1994.

Humboldt, Wilhem von. O različnosti človeške jezikovne zgradbe. Prev. A. Leskovec in S. Krušič. Ljubljana: Nova revija, 2006.

Laplantine, Chloé. Émile Benveniste, l’inconscient et le poème. Limoges: Éditions Lambert Lucas, 2011.

Meschonnic, Henri. Célébration de la poésie. Lagrasse: Verdier, 2001.

– – –. Critique du rythme : anthropologie historique du langage. Lagrasse: Verdier, 1982.

– – –. États de la poétique. Pariz: PUF, 1985.

– – –. »La force dans le langage.« La force du langage. Rythme, Discours, Traduction. Autour de l’œuvre d’Henri Meschonnic. Ur. J. L. Chiss in G. Dessons. Pariz: Honoré Champion, 2000.

– – –. La rime et la vie. Pariz: Gallimard, 2006 (1989). (Folio Essais)

– – –. Le Signe et le poème. Pariz: Gallimard, 1975.

– – –. »Le sujet comme récitatif et le continu du langage.« Le Sujet lyrique en question. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1996. 13–17.

– – –. Politique du rythme : politique du sujet. Lagrasse: Verdier, 1995.

– – –. Pour la poétique III. Une parole écriture. Pariz: Gallimard, 1973.

– – –. »Seul comme Benveniste ou comment la critique manque de style.« Langages 29.118 (1995): 31–55.

Michon, Pascal. Fragments d’inconnu. Pariz: Cerf, 2010.

– – –. »Poétique restreinte, poétique généralisée.« La force du langage. Rythme, Discours, Traduction. Autour de l’œuvre d’Henri Meschonnic. Ur. J. L. Chiss in G. Dessons. Pariz: Honoré Champion, 2000. 23–37.

– – –. »Vivre dans le langage.« Henri Meschonnic, la pensée et le poème. Pariz: Éditions in Press, 2005. 55–66.

Schleiermacher, Friedrich. Hermeneutics and Criticism and Other Writings. Ur. in prev. A. Bowie. Cambridge – New York – Melbourne: Cambridge University Press, 1998.

Vološinov, Valentin Nikolajevič. Marksizem in filozofija jezika. Temeljni problemi sociološke metode v znanosti in jeziku. Prev. M. Kržan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave