Prostorski obrat, literarna veda in slovenska književnost: uvodni zaris

  • Marko Juvan
Ključne besede: prostorski obrat, humanistika, literarna veda, literarna geografija, GIS, transnacionalna komparativistika, literarni sistem, literarni prostor, slovenska književnost

Povzetek

Prostorski obrat je – kljub svoji postmodernistični artikulaciji – za literarno vedo produktiven kot poprava Kantovega poskusa, utemeljiti vednost na znanstvenosti geografije in antropologije, in kot nadgraditev metod zgodovinske kontekstualizacije z dialektiko ontološko heterogenih prostorov. Članek predstavlja tri primere literarnovedne apropriacije prostorskega mišljenja: posodobitev tradicionalne literarne geografije v raziskavah razmerij med geoprostori in fikcijskimi svetovi (Piatti, Westphal), sistemsko analizo razvoja žanrov in njihove prostorske difuzije z rabo analitičnega kartiranja (Moretti) in transnacionalno zgodovino prostorov literarne kulture (Valdés, Neubauer, Domínguez idr.). Na koncu je orisan raziskovalni projekt, ki pod vodstvom avtorja članka s tehnologijami GIS kartira in analizira podatke o medijih, ustanovah in akterjih slovenske književnosti, da bi pokazal, kako je medsebojno vplivanje med »literarnimi prostori« in »prostori literature« zgodovinsko vzpostavilo nacionalizirano in estetsko diferencirano literarno polje.

Literatura

Bodenhamer, David J. »The Potential of Spatial Humanities«. The Spatial Humanities: GIS and the Future of Humanities Scholarship. Ur. David J. Bodenhamer, John Corrigan in Trevor M. Harris. Bloomington: Indiana University Press, 2010. 14–30.

Bodenhamer, David. J., John Corrigan in Trevor M. Harris. »Introduction«. The Spatial Humanities: GIS and the Future of Humanities Scholarship. Ur. David J. Bodenhamer, John Corrigan in Trevor M. Harris. Bloomington: Indiana University Press, 2010. vii–xv.

Braudel, Fernand. »Géohistoireund geographischer Determinismus«. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschafte. Ur. Jörg Dünne in Stephan Günzel. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 2006. 395–407.

Cabo Aseguinolaza, Fernando, Anxo Abuín Gonzalez in César Domínguez, ur. A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula. 1. Amsterdam: John Benjamins, 2010.

Cabo Aseguinolaza, Fernando. »The Spatial Turn in Literary Historiography«. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 13.5 (2011). Dostopno na: http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss5/5 (14. 6. 2013).

Cornis-Pope, Marcel, in John Neubauer, ur. History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Amsterdam: John Benjamins, 2004–2010.

Crang, Mike. »Zeit : Raum«. Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2008. 409–438.

Diamond, Jared M. Puške, bacili in jeklo: Zakaj je človeški razvoj na različnih celinah napredoval različno hitro. Prev. Urška Pajer. Tržič: Učila International, 2008.

Dolgan, Marjan. »Prestolnica in središča slovenske književnosti«. Slavistična revija 60.3 (2012): 401–414.

Domínguez, César. »Literary Geography and Comparative Literature«. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 13.5 (2011). Dostopno na: http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.1902 (14. 6. 2013).

Döring, Jörg. »Zur Geschichte der Literaturkarte (1907–2008)«. Mediengeographie: Theorie – Analyse – Diskussion. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2009. 247–290.

Döring, Jörg, in Tristan Thielmann. »Einleitung: Was lesen wir im Raume? Der Spatial Turn und das geheime Wissen der Geographen«. Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2008. 7–45.

– – –. »Mediengeographie: Für eine Geomedienwissenschaft«. Mediengeographie: Theorie – Analyse – Diskussion. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2009. 9–64.

Dović, Marijan. »Mreža spomenikov slovenske literarne kulture kot semiotično prilaščanje (nacionalnega) prostora«. Slavistična revija 60.3 (2012): 339–350.

Foucault, Michel. »O drugih prostorih«. Prev. Vojislav Likar. Foucault, Življenje in prakse svobode: Izbrani spisi. Ur. Jelica Šumič Riha, prev. Jelka Kernev Štrajn idr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 214–223.

Hard, Gerhard. »Der Spatial Turn, von der Geographie her beobachtet«. Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2008. 263–315.

Harvey, David. Kozmopolitstvo in geografije svobode. Prev. Polona Petek. Ljubljana: Sophia, 2011.

– – –. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge (MA): Blackwell, 1990.

Hladnik, Miran, in Jerneja Fridl. »Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova geografska prezentacija«. Slavistična revija 60.3 (2012): 431–442.

Jameson, Fredric. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham (NC): Duke University Press, 1991.

Juvan, Marko. Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature. Frankfurt ob Majni: Peter Lang, 2011.

– – –. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Prev. Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.

Moretti, Franco. Atlas of the European Novel 1800–1900. London: Verso, 1999.

– – –. Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Ur. in prev. Jernej Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.

Nethersole, Reingard. »From Temporality to Spatiality: Changing Concepts in Literary Criticism«. Space and Boundaries: Proceedings of the XIIth Congress of the ICLA. Ur. Roger Bauer in Douwe W. Fokkema. München: Iudicium, 1990. 59–63.

Neubauer, John. »Kaj so ingresivne literarne zgodovine in zakaj jih potrebujemo?« Prev. Vera Troha. Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 195–204.

Ogrin, Matija. »Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora«. Slavistična revija 60.3 (2012): 457–468.

Perenič, Urška, ur. Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Slavistična revija 60.3 (2012).

Perenič, Urška. »Barbara Piatti: Die Geographie der Literatur«. Slavistična revija 60.3 (2012): 568–573.

– – –. »Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov«. Slavistična revija 60.3 (2012): 365–382.

Prieto, Eric. »Geocriticism, Geopoetics, Geophilosopha, and Beyond«. Geocritical Explorations: Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies. Ur. Robert T. Tally Jr. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 13–27.

Simmel, Georg. »Über räumliche Projektionen sozialer Formen«. Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschafte. Ur. Jörg Dünne in Stephan Günzel. Frankfurt ob Majni: Suhkrkamp, 2006. 304–315.

Soja, Edward W. »Taking Space Personally«. The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. Ur. Barney Warf in Santa Arias. London: Routledge, 2009. 11–35.

– – –. »Vom ‘Zeitgeist’ zum ‘Raumgeist’: New Twists on the Spatial Turn«. Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ur. Jörg Döring in Tristan Thielmann. Bielefeld: transcript, 2008. 241–262.

– – –. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso, 1989.

– – –. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Cambridge (MA): Blackwell, 1996.

Stockhammer, Robert. Kartierung der Erde: Macht und Lust in Karten und Literatur. München: Fink, 2007.

Škulj, Jola. »Koncepti primerjalne literature in srednjeevropski prostor«. Slavica litteraria 2006: 187–194.

– – –. »Literatura in prostor: o semiozi in semiosferi«. Slavistična revija 53.3 (2005): 347–361.

– – –. »Literature and Space: Textual, Artistic and Cultural Spaces of Transgressiveness«. Primerjalna književnost 27/posebna št. (2004): 21–37.

– – –. »Nova kritična paradigma medkulturne eksistence literature«. Primerjalna književnost 34.3 (2011): 291–307.

Tally, Robert T. Jr. Spatiality. London: Routledge, 2013.

Tally, Robert T. Jr., ur. Geocritical Explorations: Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.

Urbanc, Mimi, in Marko Juvan. »Na stičišču literature in geografije: literatura kot predmet geografskega preučevanja na primeru slovenske Istre«. Slavistična revija 60.3 (2012): 297–316.

Valdés, Mario, in Djelal Kadir, ur. Literary Cultures of Latin America: A Comparative History. New York: Oxford University Press, 2004.

Warf, Barney, in Santa Arias. »Introduction: The Reinsertion of Space in the Humanities and Social Sciences«. The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. Ur. Barney Warf in Santa Arias. London: Routledge, 2009. 1–10.

Warf, Barney. »From Surfaces to Networks«. The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. Ur. Barney Warf in Santa Arias. London: Routledge, 2009. 59–76.

Westphal, Bertrand. Geocriticism: Real and Fictional Spaces. Prev. Robert T. Tally Jr. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.

– – –. La Géocritique : Réel, fiction, espace. Pariz: Minuit, 2007.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop