Martin Heidegger in bistvo tragedije

  • Miloslav Gudović
Ključne besede: filozofija literature, hermenevtika, ontologija, tragedija, mit, duša, Heidegger, Martin, Aristotel

Povzetek

Članek obravnava eno izmed najbolj značilnih poglavij v Heideggerjevem mišljenju pesništva. V prvem delu članka je izpostavljena razlika med idejami »fundamentalnega ontologa« in Aristotelovim obrazcem tolmačenja drame. V ospredje hermenevtičnega razlaganja stopi problem mita kot »duše tragedije« in »zgradbe dogodkov«. Hermenevtični prodor k resnici tragičnega zahteva prevladanje estetske pozabe oziroma »deklinacije« mitskega življenjskega okvira in vrnitev k izvoru tragedije kot umetniško-religioznega dela. Namesto čutnega »očiščenja« posamične eksistence prek doživetja groze in sočutja v tem miselnem okolju izstopita prvotna jasnina biti in enotna, singularna zgradba Dogodka (Ereignis), ki si pri-lašča umetnino, umetnika in recipienta. Drug vidik Heideggerjeve hermenevtike drame pa je tako imenovana »tragedija duše«, deklinativno gibanje tragičnega človeka kot »najbolj groznega«, »najbolj (na)silnega« bivajočega proti biti.

Literatura

Aristotel. Nikomahova etika. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Slovenska matica, 2002.

– – –. O duši. Prev. Valentin Kalan. Ljubljana: Slovenska matica, 1993.

– – –. O pesniški umetnosti. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Brogan, Walter. A. Heidegger and Aristotle: The Twofoldness of Being. New York: State University of New York Press, 2005.

Diels, Hermann. Kranz, Walther. Fragmenti predsokratikov 1. Ur. Gorazd Kocijančič. Ljubljana: Študentska založba, 2012.

Eagleton, Terry. Sveti teror. Prev. Seta Knop. Ljubljana: Rotosi, 2008.

Fichte, Jochan Gotlieb. Izbrani spisi. Prev. Doris Debenjak. Ljubljana: Slovenska matica, 1984.

Gadamer, Hans-Georg. Pohvala teoriji: filozofski eseji. Prev. Saša Radojčić. Podgorica: Oktoih, 1996.

– – –. Resnica in metoda. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2001.

Hegel, G. W. F. Fenomenologija duha. Prev. Božidar Debenjak. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1998.

Heidegger, Martin. Der Ister. Gesamtausgabe, Bd. 53. Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann, 1984.

– – –. Izbrane razprave. Prev. Ivan Urbančič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967.

– – –. Uvod v metafiziko. Prev. Aleš Košar. Ljubljana: Slovenska matica, 1995.

– – –. Wass heißt Denken. Gesamtausgabe, Bd. 8. Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann, 2002.

– – –. Wegmarken. Gesamtausgabe, Bd. 9. Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann 2004.

Hölderlin, Friedrich. Werke und Briefe, Bd 2. Frankfurt ob Majni: Insel Verlag, 1969.

Kaufmann, Walter. Tragedija i filosofija. Prev. Jelena Stakić. Novi Sad: Književna zajednica, 1989.

Kozak, Krištof Jacek. Privlačna usodnost: subjekt in tragedija. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2004.

Lozar, Janko. Vedrenje vedrine. Ljubljana, Študentska založba: 2012.

Lukács Georg. Die Seele und die Formen. Berlin: Egon Fleischel, 1911.

Nietzsche, Friedrich. Rojstvo tragedije iz duha glasbe. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Karantanija, 1995.

Platon. Zbrana dela II. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004.

Schiller, Friedrich. Einleitung in die Philosophie der Mithologie. Schellings Werke, Bd. 6. München: Beck, 1965.

– – –. O estetski vzgoji človeka: v vrsti pisem. Prev. Štefan Vevar. Ljubljana: Študentska založba, 2003.

Scheler, Max. Wom Umschturz der Werte. Leipzig: Der Neue Geist Verlag, 1919.

Schmidt, Dennis J. On Germans and Other Greeks. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2001.

Schopenhauer, Arthur. Svet kot volja in predstava. Prev. Alfred Leskovec. Ljubljana: Slovenska matica, 2008.

Sofoklej. Antigona. Kralj Oidipus. Prev. Anton Sovre. Ljubljana: Delo/Intelego/Študentska založba, 2006.

Steiner, George. Antigones. Oxford: Clarendon Press, 1984.

– – –. Smrt tragedije. Prev. Katarina Jerin. Ljubljana: LUD Literatura, 2002.

Szondi, Peter. Versuch über das Tragische. Frankfurt ob Majni: Insel Verlag, 1961.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave