Vidiki naratologije drame

  • Alenka Koron
Ključne besede: teorija drame, postklasična naratologija, literarni žanri, drama, pripoved, pripovednost, slovenska dramatika, Jovanović, Dušan

Povzetek

V članku predstavljam novejše prispevke postklasične naratološke faze, ki utirajo pot naratološki analizi pripovednih pojavov v dramskih tekstih ter razvijajo nastavke za bodočo sistematično čezžanrsko naratologijo drame. Pregled aktualnega stanja raziskav na tem področju zaokrožujeta vpeljava nekaterih naratoloških konceptov v analizo dramskih del Dušana Jovanovića ter sondiranje pripovedi in pripovednosti v njih.

Literatura

Beckett, Samuel. »Konec igre.« Prev. Srečko Fišer. Izbrana dela 8: Igre. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006. 81–123.

Borovnik, Silvija. »Razvoj dramatike Dušana Jovanovića.« Jezik in slovstvo 49.6 (2004): 49–66.

Elam, Keir. The Semiotics of Theatre and Drama. London: Methuen, 1980.

Fludernik, Monika. »Narrative and Drama.« Theorizing Narrativity. Ur. John Pier in José Ángel García Landa. Berlin in New York: Walter de Gruyter, 2008. (Narratologia, 12). 355–383.

Hart, Jonathan. »Introduction: Narrative, Narrative Theory, Drama: The Renaissance.« Canadian Review of Comparative Literature 18.2–3 (1991): 117–165.

Hühn, Peter in Roy Sommer. »Narration in Poetry and Drama.« Handbook of Narratology. Ur. Peter Hühn et al. Berlin in New York: Walter de Gruyter, 2009. (Narratologia, 19). 228–241.

Jahn, Manfred. »Narrative Voice and Agency in Drama: Aspects of a Narratology of Drama.« New Literary History 32.3 (2001): 659–679.

Jovanović, Dušan. »Generacije.« Osvoboditev Skopja in druge gledališke igre. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981. 73–156.

– – –. Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka. Maribor: Obzorja, 1972.

– – –. Jasnovidka ali Dan mrtvih. Celovec: Wieser, 1988.

– – –. »Karajan C.« Karajan C; Klinika Kozarcky; Ekshibicionst. Ljubljana: Študentska založba, 2004. 7–28.

– – –. »Klinika Kozarcky.« Karajan C; Klinika Kozarcky; Ekshibicionst. Ljubljana: Študentska založba, 2004. 29–91.

– – –. »Osvoboditev Skopja.« Osvoboditev Skopja in druge gledališke igre. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981. 251–321.

– – –. »Uganka korajže.« Balkanska trilogija. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997. 41–87.

– – –. Znamke, nakar še Emilija. Maribor: Obzorja, 1970.

– – –. »Življenje podeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni ali Tuje hočemo – svojega ne damo.« Osvoboditev Skopja in druge gledališke igre. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981. 5–72.

Kermauner, Taras. »Skoz kaos barbarstva in nič postmoderne na drugo stran.« Dušan Jovanović, Balkanska trilogija: Antigona; Uganka korajže; Kdo to poje Sizifa. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997. 131–151.

Koruza, Jože. Slovenska dramatika od začetkov do sodobnosti. Ljubljana: Mihelač, 1997.

Kralj, Lado. Teorija drame. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1998. (Literarni leksikon, 44).

Mihurko Poniž, Katja. »Znani, neznani Dušan Jovanović.« 2000: Revija za krščanstvo in kulturo 78–79 (1994): 167–179.

Nünning, Ansgar in Roy Sommer. »Diegetic and Mimetic Narrativity: Some Further Steps Towards a Narratology of Drama.« Theorizing Narrativity. Ur. John Pier in José Ángel García Landa. Berlin in New York; Walter de Gruyter, 2008. (Narratologia, 12). 331–354.

– – –. »Drama und Narratologie: Die Entwicklung erzählteoetischer Modelle und Kategorien für die Dramenanalyse.« Erzähltheorie transgenerisch, intermedial, interdisziplinär. Ur. Vera Nünning in Ansgar Nünning. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2002. (WVTHandbücher zum literaturwissenschaftlichen Studium, 5). 105–128.

– – –. »The Performative Power of Narrative in Drama: On the Forms and Functions of Dramatic Storytelling in Shakespeare‘s Plays.« Current Trends in Narratology. Ur. Greta Olson. Berlin in New York: Walter de Gruyter, 2011. (Narratologia, 27). 200–231.

Orel, Barbara. Igra v igri. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2003. (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 136).

Petkovska, Nada. »Balkanskata trilogija na Dušan Jovanovik (vo kontekstot na tendenciite vo sovremenata slovenečka, balkanska i svetska literatura).« Sodobna slovenska književnost: 1980–2010. Ur. Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2010. (Obdobja, 29). 195–201.

Pezdirc Bartol, Mateja. »Refleksija aktualnega družbenega dogajanja v najnovejši slovenski dramatiki.« Amfiteater 1.1–2 (2008): 127–138.

Pfister, Manfred. Das Drama: Theorie und Analyse. 7. izd. München: Wilhelm Fink Verlag, 1988.

Predan, Alja. »Marginalci.« Dušan Jovanović, Karajan C; Klinika Kozarcky; Ekshibicionist: drame. Ljubljana: Študentska založba, 2004. 163–178.

Richardson, Brian. »Drama and Narrative.« The Cambridge Companion to Narrative. Ur. David Herman. Cambridge et al.: Cambridge University Press, 2007. 142–155.

– – –. »Endings in Drama and Performance: A Theoretical Model.« Current Trends in Narratology. Ur. Greta Olson. Berlin in New York: Walter de Gruyter, 2011. (Narratologia, 27). 181–199.

– – –. »Point of View in Drama: Diegetic Monologue, Unreliable Narrators, and the Author‘s Voice on Stage.« Comparative Drama 22.3 (1988): 193–214.

– – –. »’Time Is out of Joint’: Narrative Models and the Temporality of the Drama.« Poetics Today 8.2 (1987): 299–309.

– – –. »Voice and Narration in Postmodern Drama.« New Literary History 32.3 (2001): 681–694.

Savorgnani, Maja. »Drama absurda kot izvor komedij Dušana Jovanovića.« Jezik in slovstvo 51.5 (2006): 3–13.

Sommer, Roy. »Drama and narrative.« Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan. London: Routledge, 2005. 119–124.

Stanzel, Franz K. Theorie des Erzählens. 3., pregl. izd. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1985. (UTB für Wissenschaft: Uni-Taschenbücher, 904).

Toporišič, Tomaž. »Jovanovićeva dramatika i pozorište: tekst kao performativnost: povodom autorove sedamdesetgodišnjice.« Scena 45.4 (2009): 155–171.

– – –. »Performativna dimenzija v sodobni slovenski drami: Božič – Jesih – Jovanović – Šeligo.« Slavistična revija 59.4 (2011): 357–372.

Troha, Gašper. »Družbena vloga literarnega modernizma v slovenski dramatiki.« Literarni modernizem v svinčenih letih. Ur. Gašper Troha. Ljubljana: Študentska založba, Društvo slovenska matica, 2008. 7–16.

Zorman, Barbara. Sence besede: filmske priredbe slovenske literature (1948–1979). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009.

Zupan Sosič, Alojzija: »Dramske prvine v sodobnem slovenskem romanu.« Slovenska dramatika. Ur. Mateja Pezdirc Bartol. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. (Obdobja, 31). 359–366.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave