Zgodba, pripoved in pripovedovanje v dvoravninski in troravninski koncepciji pripovedi

  • Alojzija Zupan Sosič
Ključne besede: naratologija, zgodba, pripoved, pripovedovanje, fabula, siže, pripovedni diskurz, pripovedno besedilo

Povzetek

Zgodba, pripoved in pripovedovanje so pogosti termini znanstvenih in neznanstvenih področij današnjika. Njihove definicije se spreminjajo glede na različne usmeritve ali metode, zato sem v razpravi predstavila različne razlage, hkrati pa nakazala sodobne poglede na izpostavljena področja. Povezanost vseh treh v dvoravninski in troravninski koncepciji pripovedi dokazuje, da so termini ter njihova področja medsebojno prepleteni in pretočni: lahko jih določimo širše ali ožje, skozi deskriptivni in definicijski pristop. Tako na primer prvi pristop izpisuje širšo določitev pripovedi kot spoznavno, identitetno, performativno in inventivno kategorijo, drugi pa jo ožje določa skozi naratološko prizmo kot konkretizacijo dane narativne strukture ter kot enkratno literarno organizacijo, kjer so posamezne prvine razporejene glede na literarni učinek.

Literatura

Abbott, H. Porter. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge UP, 2002. [= Abbott, H. Porter. Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik, 2009.]

Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. Orlando: Harcourt, 1997.

Agić, Nihad. Naratološki portreti. Tuzla: Off-set, 2005.

Altman, Rick. A Theory of Narrative. New York: Columbia UP, 2008.

Auster, Paul. The Invention of Solitude. New York: Penguin, 1988.

Baldick, Chris. Concise Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford UP, 19963.

Barthes, Roland. »Uvod u strukturalnu analizu pripovjednog teksta.« Republika 39.7–8 (1983): 102–131. [=Barthes, Roland. Introduction à l’analyse structurale des récits. Poétique du récit. Paris: Seuil, 1977].

Beaugrande, Robert Alain de; Dressler, Wolfgang Ulrich. Uvod v besediloslovje. Ljubljana: Park, 1992.

Biti, Vladimir. »Performativni obrat teorije pripovijedanja.« Politika i etika pripovijedanja. Ur. Vladimir Biti. Zagreb: Hrvatska vseučilišna naklada, 2002. 7–33.

– – –. Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska, 1997.

Brooks, Peter. »The Law as Narrative and Rhetoric.« Law‘s Stories: Narrative and Rhetoric in the Law. Ur. Peter Brooks and Paul Gewitz. New Haven: Yale UP, 1996.

Chatman, Seymour. Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaka, New York: Cornell UP, 1986.

Cohn, Dorit. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton: Princeton UP, 1978.

Culler, Jonathan. »Priča i diskurz u analizi pripovjednog teksta.« Republika 40.2–3 (1984):130–145. [= Culler, Jonathan. »Story and Discourse in the Analysis of Narrative.« The Narrative Reader. Ur. Martin McQuillan. New York: Routledge, 2004. 104–108].

Currie, Mark. »Resnične laži.« Politika i etika pripovijedanja. Ur. Vladimir Biti. Zagreb: Hrvatska vseučilišna naklada, 2002. 191–207.

Dijk, Teun. A. Van. »Story Comprehension. An introduction.« Poetics 9.1–3 (1980):1–23.

Doloughan, Fiona, J. Contemporary Narrative. Textual Production, Multimodality and Multiliteracies. London, New York: Continuum International, 2011.

Foucalt, Michel. Zgodovina seksualnosti. Ljubljana: ŠKUC, 2010.

Fludernik, Monika. An Introduction to Narratology. New York: Routledge, 2009.

– – –. »Mediacy, Mediation, and Focalization: The Squaring of Terminological Circles.« Postclassical Narratology. Approaches and Analyses. Ur. Jan Alber, Monika Fludernik. Ohio: Ohio UP, 2010. 105–137.

– – –. Towards a “Natural” Narratology. London: Routledge, 1996.

Genette, Gérard. Narrative Discourse. Ithaca: Cornell UP, 1980.

Herman, David; Jahn, Manfred; Ryan, Marie-Laure. Encyclopedia of Narrative Theory. New York: Routledge, 20082.

Herman, David. Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative. Lincoln: University of Nebraska Press, 2002.

Jameson, Fredric. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca: Cornell UP, 1981.

Juvan, Marko. »Vprašanje o literarnosti.« Vezi besedila. Študije o slovenski književnosti in medbesedilnosti. Ljubljana: LUD Literatura (Zbirka Novi pristopi), 2000. 27–46.

Kernev Štrajn, Jelka. »Naratološki modeli in dvoravninska koncepcija narativne strukture.« Primerjalna književnost 23.2 ( 1995): 31–58.

Kmecl, Matjaž. Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović, 19954.

Koron, Alenka. Novejše teorije pripovedi v literarni vedi in njihova raba v slovenski in tujih književnostih. Doktorska disertacija, mentor Tomo Virk. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2009.

– – –. »Teorije/teorija diskurza in literarna veda, I. del.« Primerjalna književnost 27.2 (2004): 97–117.

Kos, Janko; Dolinar, Darko idr. Leksikon Literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba, 20095.

Kintsch, Walter: »Learning from Text Levels of Comprehension or: Why Anyone Would Read Story Anyway?« Poetics 9.1–3 (1980): 87–99.

Kress, Gunther R.; Cope, Bill; Kalantzis, Mary. Design and Transformation: New Theories of Meaning. Multiliteracies: Literacy, Learning and the Design of Social Futures. New York: Routledge, 2000. 182–202.

Lyotard, Jean-François. The Postmodern Condition. Theory and History of Literature, zv. 10. Minneapolis: Minnesota UP, 1984.

Miall, David S. »Affect in Narrative. A Model of Response to Stories.« Poetics 17.3 (1988): 259–273.

Prechtl, Peter. »Diskurs, Diskurstheorie, Diskursethik.« Metzler Philosophie Lexikon. Ur. Peter Prechtl, Franz-Peter Burkard. Stuttgart, Weimar: Metzler, 1999. 115–117.

Prince, Gerald. A Dictionary of Narratology. Nebraska: Nebraska UP, 1987.

– – –. »On Narratology (Past, Present, Future).« Narrative Reader. Ur. Martin McQuillan. London: Routledge, 20043.

Ryan, Marie-Laure. »Towards a Definition of Narrative.« The Cambridge Companion to Narrative. Ur. David Herman. Cambridge, New York: Cambridge UP, 2007. 22–35.

Shen, Dan. »What Do Temporal Antinomies Do to the Story-Discourse Distinction? – A Reply to Brian Richardson’s Response.« Narrative 11 (2003): 237–241.

– – –. »What Narratology and Stylistics Can Do for Each Other.« A Companion to Narrative Theory. Ur. James Phelan, Peter J. Rabinowitz. Oxford: Blackwell Publishing, 2005. 136–150.

Solar, Milivoj. Ideja i priča. Zagreb: Tehnička knjiga, 1974.

Štuhec, Miran. Naratologija. Med teorijo in prakso. Ljubljana: Študentska založba (Knjižna zbirka Scripta), 2000.

Wales, Katie. A Dictionary of Stylistic. London: Longman, 1989.

Walsh, Richard. »Fabula and Fictionality in Narrative Theory.« Style 35.4 (2001): 592–607.

Webster, Roger. Studying Literary Theory. An Introduction. New York: St Martin’s Press, 19962.

White, Hayden. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore: John Hopkins UP, 1987.

Wilpert, Gero von. Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Kroner, 19897.

Winko, Simone: »Diskursanalyse, Diskursgeschichte.« Grundzüge der Literaturwissenschaft. Ur. Heinz Ludwig Arnold, Heinrich Detering. München: Deutcher Taschenbuch Verlag, 2001. 463–478.

Živković, Dragiša (ur.). Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit, 19922.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave