Retorika prostora: nacionalna prestolnica Ljubljana

  • Vanesa Matajc
Ključne besede: literatura in prostor, retorika prostora, slovenska književnost, nacionalna identiteta, mesto, prestolnica, Ljubljana, Mullaney, Steven, Peirce, Charles Sanders, Cankar, Ivan

Povzetek

Članek se nanaša na Mullaneyevo »branje« mesta kot »besedila« in se osredini na prestolnico, v katero se nacionalna skupnost prostorsko vpisuje z znaki nacionalne ideologije. V kontekstu separatističnega nacionalizma pomemben delež teh znakov predstavljajo literarno-referenčni vpisi v prostor. Na primeru Ljubljane med letoma 1896–1918 je prikazano, kako literarno-referenčni urbani objekti delujejo kot (znakovno različni) retorični tropi, ki različnim interpretom sugerirajo ambivalentne ali nasprotujoče pomene. Tovrstno uporabo literature in upor zoper njo prikaže Cankarjevo besedilo o Ljubljani in poročilo o Cankarjevem pogrebu, ki uprizarja ceremonialni vpis nacionalne ideologije v prestolnični prostor.

Literatura

Burke, Peter. Kaj je kulturna zgodovina? Ljubljana: Založba Sophia, 2007.

Dolenc, Ervin. Kulturni boj: slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1996.

Dović, Marijan. »Mreža spomenikov slovenske literarne kulture.« Slavistična revija 60.3 (2012): 339–350.

– – –. »Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Jónasa Hallgrímssona.« Primerjalna književnost 34.1 (2011): 147–163.

– – –. »Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne kulture.« Primerjalna književnost 36.2 (2012): 185–203.

Cankar, Ivan. Zbrano delo XVIII. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1973.

– – –. Zbrano delo XXV. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1976.

Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.

Jurčec, Ruda. »Cankarjeva smrt.« Ljubljanska knjiga. Ur. Andrej Inkret. Ljubljana: Slovenska Matica, 1994. 119–125.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

– – –. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Leerssen, Joep. National Thought in Europe: A Cultural History. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Matajc, Vanesa. »Novi historizem: kompleksna interakcija v poetiki kulture.« Literatura 17.167–168 (2005): 81–108.

Mullaney, Steven. »Toward a Rhetoric of Space in Elizabethan London.« The Place of the Stage: License, Play, and Power in Renaissance England. Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1997. 1–25.

Peirce, Charles Sanders. Izbrani spisi o teoriji znaka in pomena ter pragmaticizmu. Ljubljana: Krtina, 2004.

Pelikan, Egon. »Laibach/Ljubljana: Nationale und politische Selbstdarstellung im öffentlichen Raum um die Jahrhundertwende.« Urbane Eliten und kultureller Wandel. Ur. Christian Gerbel idr. Dunaj: Verlag für Gesellschaftskritik, 1996. 175–188.

– – –. »Theater, Politik und Gesellschaft. Aspekte der Geschichte des slowenischen Theaters in Ljubljana/Laibach in den Jahren 1867 bis 1918.« Kultur – Urbanität – Moderne: Differenzierungen der Moderne in Zentraleuropa um 1900. Ur. Heidemarie Uhl. Dunaj: Passagen-Verlag, 1999. 139–180.

Perenič, Urška. »Kartiranje biografij slovenskih književnikov: od začetkov do sodobne prostorske analize v GIS.« Primerjalna književnost 36.2 (2013): 163–183.

Prelovšek, Damjan. »Die Suche nach nationalen Ausdrucksformen in der Architektur am Beispiel von Ljubljana/Laibach.« Kultur – Urbanität – Moderne: Differenzierungen der Moderne in Zentraleuropa um 1900. Ur. Heidemarie Uhl. Dunaj: Passagen-Verlag, 1999. 181–196.

Senker, Boris. Uvod u suvremenu teatrologiju. I. Zagreb: Leykam international, 2010.

Slovenska kronika XIX. stoletja (II: 1861–1883). Ur. Janez Cvirn. Ljubljana: Nova revija, 2001.

Slovenska kronika XIX. stoletja (III: 1884–1899). Ur. Janez Cvirn. Ljubljana: Nova revija, 2003.

Slovenska kronika XX. stoletja (I: 1900–1941). Ur. Marjan Drnovšek, Drago Bajt. Ljubljana: Nova revija, 1997.

Slodnjak, Anton. Tujec. Roman o Cankarju. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.

Šporer, David. »Poetika renesansne kulture: novi historizam.« Poetika renesansne kulture: novi historizam. Ur. David Šporer. Zagreb: Disput, 2007. 5–28.

Veeser, Harold Aram.«Introduction.« The New Historicism. Ur. Harold Aram Veeser. New York, London: Routledge, 1989.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave