Gimnazijski literarni kanon in gledališka produkcija na Slovenskem v času Habsburške monarhije: vzpon in padec Franza Grillparzerja

  • Irena Samide
Ključne besede: avstrijska književnost, avstrijska dramatika, Grillparzer, Franz, recepcija v Sloveniji, literarni kanon, slovensko gledališče, gimnazijski pouk, domovinska vzgoja

Povzetek

Razprava osvetljuje, kako je potekala kanonizacija avstrijskega dramatika Franza Grillparzerja (1791–1872) na Slovenskem, kakšen vpliv je imela nanjo tedanja družbenopolitična konstelacija, kakšna je bila dosedanja literarnoteoretska in literarnozgodovinska recepcija na Slovenskem, kakšno vlogo je igral v slovenskem in nemškem gledališču, predvsem pa se posveča njegovemu pozicioniranju v gimnazijskem literarnem kanonu. Tako razstira, katera njegova dela so brali dijaki tedanjih humanističnih oz. klasičnih gimnazij v Ljubljani, Mariboru in Celovcu in s kakšne perspektive so jih obravnavali pri pouku. – Na osnovi historično-deskriptivne raziskave letnih poročil oz. izvestij, ki so jih morale v skladu s šolsko reformo leta 1848/49 izdajati ob koncu šolskega leta vse klasične gimnazije v Habsburški monarhiji, članek empirično dokazuje, da je postal Grillparzer del šolskega literarnega kanona šele po letu 1890, kar lahko razumemo kot neposreden rezultat uradnih smernic, ki jih je leta 1890 objavilo avstrijsko Ministrstvo za uk in bogočastje. V naslednjih letih se je njegova vloga pri pouku skokovito povečevala in kmalu se je postavil ob bok klasikoma nemške književnosti, Goetheju in Schillerju, ki sta tradicionalno zavzemala osrednje mesto na gimnazijski hierarhični lestvici. Na vrhu priljubljenosti so bile drame Sapfo (Sappho), Prababica (Ahnfrau) in Sreča in konec kralja Otokarja (König Ottokars Glück und Ende). Analiza naslovov šolskih spisov, ki so jih pisali dijaki sedmega in osmega letnika gimnazije, kaže, da so pri prvi poudarjali predvsem Grillparzerjevo sorodnost z Goethejem (primerjave s Tassom in Ifigenijo, poudarjanje tragičnosti, problematika umetnika), pri drugi podobnost s Schillerjem (splošen vtis, razbojniška tematika ipd.), pri Otokarju pa je stopil v ospredje izrazito domovinski element. Vzporedno s temami maturitetnih in drugih spisov, ki govorijo o njegovem mestu znotraj gimnazijskega duhovnega ustroja, lahko potrdimo tezo, da je bil prav Franz Grillparzer v zgodnjem dvajsetem stoletju tista figura literarnega kanona, na katero so šolske (in s tem državne) oblasti projicirale ideje zavezanosti domovini, ljubezni do monarhije, vojske in cesarja.

Literatura

Andringa, Els. »’Literarna kritika ni upravičena, če je na kocki krik milijonov src’: nemški avtorji v eksilu na Nizozemskem v letih 1930–1940.« Primerjalna književnost 33.2 (2010): 37–45.

Anonym. »Listek.« Slovenski narod 24.19 (24. 1. 1891): 1.

Anonym. »Razne stvari: Rešitev pesnice Sapfo.« Slovenski narod 44 (29. 11. 1911): 5.

Anonym. »Theater in Laibach.« Carniolia 3.53 (30. Oktober 1840): 212.

Assmann, Aleida. »Kanonforschung als Provokation der Literaturwissenschaft.« Kanon. Macht. Kultur. Theoretische, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildungen. Hrsg. von Renate von Heydebrand. Weimar: Metzler, 1998. 47–59.

Bartsch, Kurt. »Früh kanonisiert und heftig umstritten. Ingeborg Bachmanns Werk in Literaturkritik, Literaturwissenschaft und Schulbuch.« Die einen raus – die anderen rein. Kanon und Literatur: Vorüberlegungen zu einer Literaturgeschichte Österreichs. Hrsg. von Wendelin Schmidt-Dengler, Klaus Zeyringer und Johann Sonnleitner: Berlin: E. Schmidt, 1994. 172–180.

Birk, Matjaž. »Die deutsche Bühne in Ljubljana (Laibach) im Spiegel der vormärzlichen Wiener Literaturpublizistik.« Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft 33 (2002): 11–22.

− − −. »Die deutschsprachige Dramenproduktion am Ständischen Theater in Ljubljana (Laibach) im Vormärz.« Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft 30 (1999): 213–226.

Börne, Ludwig. »Sappho. Trauerspiel von Grillparzer.« Die Wage. Eine Zeitschrift für Bürgerleben, Wissenschaft und Kunst 1.8 (1820): 374–383.

Cankar, Ivan. Zbrano delo 28. Hrsg. und mit Anmerkungen versehen von Jože Munda. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972.

Die Sammlung deutscher Beyspiele zur Bildung des Styls. 2 Bande. Wien, 1841.

Dolenec, Ivan. »Grillparzerjeva Sapfo in Prešeren.« Jezik in slovstvo 4.3 (1958): 84–87.

Dolinar, Darko. »Kdo izbira in kdo ponuja v izbiro?« Primerjalna književnost 33.2 (2010): 61–73.

Dović, Marijan. »Kdo izbere? Literatura in literarno posredništvo.« Primerjalna književnost 33.2 (2010): 1–8.

− − −. »Model kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov.« Primerjalna književnost 35.3 (2012): 71–85.

− − −. »Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Jónasa Hallgrímssona.« Primerjalna književnost 34.1 (2011): 147–164.

Egger, Alois. Deutsches Lehr- und Lesebuch für höhere Anstalten. Als Einleitung in die Literaturkunde. 2. Teil, 2. Band. Wien: Beck’sche Universitätsbuchhandlung (Alfred Hödler), 1870.

Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Hrsg. vom Ministerium des Cultus und Unterrichts in Wien. Wien: kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, 1849.

Grillparzer, Franz. Grillparzers Briefe und Tagebücher. Eine Ergänzung zu seinen Werken 2. Hrsg. von August Sauer und Carl Glossy. Stuttgart und Berlin: Cotta’sche Buchhandlung, 1910.

− − −. Grillparzers Gespräche und die Charakteristiken seiner Persönlichkeit durch die Zeitgenossen. 2. Abteilung. Gespräche und Charakteristiken (1863–1871). Ur. August Sauer. Wien: Verlag des Literarischen Vereins in Wien, 1911.

− − −. Revni goslar; Sendomirski samostan. Übers. von Ana Jasmina Oseban. Celovec: Mohorjeva družba, 2011.

− − −. Sämtliche Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe [HKGA]. Hrsg. von August Sauer in Reinhold Backmann. Wien: Anton Schroll, 1913–1944.

− − −. Sämtliche Werke 1. Hrsg. Peter Frank und Karl Pörnbacher. München: Carl Hanser, 1960.

− − −. »Tolažba.« Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 6.10 (10. 10. 1874): 1.

Habjan, Jernej. »Kdo izbere tistega/tisto, ki izbere? O izsiljeni izbiri shakespearovske epistemologije in tekstologije.« Primerjalna književnost 33.2 (2010): 27–36.

Heydebrand, Renate von. »Kanon – Macht – Kultur. Versuch einer Zusammenfassung.« Kanon. Macht. Kultur. Theoretische, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildungen. Hrsg. von Renate von Heydebrand. Stuttgart, Weimar: Metzler, 1998. 612–625.

Hojan, Tatjana. »Letna poročila.« Slovenska kronika XIX. stoletja 1861/1883. 2. Teil. Hrsg. von Janez Cvirn. Ljubljana: Nova revija, 2003. 281.

Horvat, Sandra. Das Kaiser Franz Joseph-Jubiläumstheater in Laibach. Wien: Diplomarbeit, 2006.

Hriberšek Balkovec, Elizabeta. »Avstrijska statistika in gimnazije na Slovenskem: 1881–1913.« Šolska kronika 27 (1994): 15–22 (1. Teil) und 28 (1995): 78–83 (2. Teil).

− − −. Klasični jeziki v slovenskem šolstvu 1848–1945. Ljubljana: Agora, 2005.

Institutiones ad Eloquentiam. Pars Posterior. Wien, 1778.

Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich. Hrsg. von k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht. Wien: k. k. Schulbücher-Verlag, 1884.

Jahresberichte des k. k. Staatsgymnasium zu Laibach, des k. k. Staatsgymnasium zu Marburg, des k. k. Staatsgymnasium zu Klagenfurt von 1849 bis 1918.

Janko, Anton. »Franz Grillparzer in Slowenien mit besonderer Berücksichtigung der Rezeption.« Mariborer Grillparzer-Symposion. Hrsg. von Mirko Križman. Maribor: Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, 1993. 159–176.

Jäger, Georg. »Zur literarischen Gymnasialbildung in Österreich von der Aufklärung bis zum Vormärz.« Die österreichische Literatur. Ihr Profil an der Wende vom 18. bis zum 19. Jahrhundert (1750–1830). Hrsg. von Herbert Zeman. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1979. 85–118.

Juvan, Marko: »Romantika in nacionalni pesniki na evropskih obrobjih: Prešeren in Hallgrímsson. Uvod v tematski sklop.« Primerjalna književnost 34.1 (2011): 119–126.

− − −. »Literary Self-Referentiality and the Formation of the National Literary Canon.« Neohelicon 31.1 (2004): 113–123.

Klambauer, Karl. »‘(…) ein in begeisterter Verehrung ergebener Unterthan!’ Das Gymnasium Rosasgasse im Spiegel seiner Jahresberichte 1884–1917. Versuch einer zeitgeschichtlichen Deutung.« Der forschende Blick. Beiträge zur Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert. Ur. Reinhard Krammer et al. Wien: Böhlau, 2010. 61–92.

Korte, Hermann. »Ein deutsches Musterstück.« Der deutsche Lektürekanon an höheren Schulen Westfalens von 1820 bis 1870. Hrsg. von Hermann Korte, Ilonka Zimmer und Hans Joachim Jakob. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 2007. 9–174.

Kos, Janko. »Ljubljanska dramaturgija. Tretji list. Problem slovenske tragedije.« Sodobnost 24.3 (1976): 727–738.

− − −. »Prešeren in bidermajer.« Slavistična revija 30.1 (1982): 47–68.

− − −. »Sapfo, Grillparzer in Prešeren.« Primerjalna književnost 13.2 (1990): 1–10.

− − −. »Vprašanje o klasiki kot literarno-tipološki problem.« Primerjalna književnost 3.1 (1980). 3–11.

Krakar Vogel, Boža: »Kanonizacija in didaktizacija Prešerna v srednji šoli. « Slavistična revija 59.1 (2011). 97–101.

Kummer, Karl; Stejskal, Karl: Deutsches Lesebuch für österreichische Gymnasien und Realgymnasien VIII. Wien: Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1911.

Lehrplan und Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich. Mit Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 23. Februar 1900, Z. 5146 veröffentlicht. Wien: Verlag von A. Pichlers Witwe & Sohn, 1900.

Jahresberichte k. k. Staatsgymnasium zu Laibach (1849–1918); k. k. Staatsgymnasium in Marburg (1850–1918) und k. k. Staats-Obergymnasium zu Klagenfurt (1849–1916).

Magris, Claudio. Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur. Salzburg: Otto Müller Verlag, 1966.

Mariborer Grillparzer-Symposion. Hrsg. von Mirko Križman. Maribor: Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, 1993.

Miladinović Zalaznik, Mira. »Theaterkritik in der Zeitschrift CarnioliaKulturelle Wechselseitigkeit in Mitteleuropa. Hrsg. von Feliks Bister und Peter Vodopivec. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 1995. 183–196.

»Ministerialverordnung vom 14. 1. 1890.« Zeitschrift für den deutschen Unterricht 4 (1890): 182.

Moore, Thomas. Letters and Journals of Lord Byron. London: John Murray, 1830.

Mozart, Josef. Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der Gymnasien. 2. Band. Wien: Carl Gerold, 1850.

Radics, Peter von. Die Entwickelung des deutschen Bühnenwesens in Laibach. Kulturbilder anläßlich der Eröffnung des Kaiser Franz Josephs-Jubiläumstheaters. Laibach: Im Selbstverlage, 1912.

Repertoar slovenskih gledališč 1867–1967. Popis premier in obnovitev. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.

Ribarič, Mateja. »Od mature do mature. Zgodovinski razvoj mature na Slovenskem 1849/50–1994/95.« Šolska kronika: Matura X let. Zbornik ob deseti obletnici splošne mature v Sloveniji, 1994/95–2004/05. 14.2 (2005): 233–253.

Rommel, Siegrid. »Zur Funktion literarischer Texte im ’angelehnten Sprachunterricht’ des 19. Jahrhunderts.« Deutschunterricht und Deutschlehrerausbildung im 19. Jahrhundert in Thüringen. Fallstudien zur Fachgeschichte. Hrsg. von Hartmut Frentz und Horst Ehrhardt. Frankfurt am Main etc.: Lang, 2000. 79–108.

Rozman, Stane. »Odmev celjskega gimnazijskega vprašanja leta 1895 v slovenskem tisku.« Prispevki za novejšo zgodovino = Contributions to the Contemporary History = Contributions à l’histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte 37.2 (1997): 59–64.

Samide, Irena. »Grillparzerjev pripovedni svet.« Franz Grillparzer, Revni goslar; Sendomirski samostan. Celovec: Mohorjeva družba, 2011. 93–100.

− − −. »Verz je od nekdaj jezik poezije in proza jezik resničnosti: kratka nemška proza v gimnazijah na Slovenskem od leta 1848 do 1919.« Jezik in slovstvo 58.1–2 (2013): 113–120.

Schulze, Winfried. »Kanon und Pluralisierung in der Frühen Neuzeit.« Kanon und Zensur. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation II. Hrsg. von Aleida Assmann und Jan Assmann. München: Fink, 1987. 317–325.

Sengle, Friedrich. Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815–1848. Band III: Die Dichter. Stuttgart: Metzler, 1980.

Stachel, Peter. »Das österreichische Bildungssystem zwischen 1749 und 1918.« Geschichte der österreichischen Humanwissenschaften. 1. Band. Hrsg. von Karl Acham. Wien: Passagen, 1999. 115–146.

Suppan, Arnold. »Sprachenstreit, Nationalitätenkampf und nationale Ausgrenzung in Innenösterreich 1895 bis 1918.« Stadt – Land – Nation – Region. Gesellschaftliches Bewußtsein in den österreichischen Ländern Kärnten, Krain, Steiermark und Küstenland 1740 bis 1918. Ur. Harald Krahwinkler. Klagenfurt/Celovec – Ljubljana/Laibach – Wien/Dunaj: Mohorjeva družba/Hermagoras, 2002. 333–362.

Šuštar, Branko. »Maturitetne naloge: kratek pogled na nekaj naslovov pisnih zrelostnih izkušenj (višjih tečajnih izpitov) na gimnazijah 1876–1936.« Šolska kronika: Matura X let. Zbornik ob deseti obletnici splošne mature v Sloveniji, 1994/95-2004/05 14.2 (2005): 76–105.

Taufar, Walter. Das deutschsprachige Theater in Marburg an der Drau. Typologie eines Provinztheaters. Wien: Univ. Diss., 1982.

Winko, Simone. »Literatur-Kanon als invisible hand-Phänomen.« Literarische Kanonbildung. Hrsg. von Heinz-Ludwig Arnold. München: Text+Kritik, 2002. 9–24.

Winter, Robert. Das akademische Gymnasium in Wien. Vergangenheit und Gegenwart. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 1996.

Žigon, Tanja. »Ludvik Germonik in Peter Pavel pl. Radics – ustanovitelja Grillparzerjevega društva na Dunaju.« Kronika 57 (2009): 317–328.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave