Neoliberalni dispozitiv eksperimentalne poezije

  • Iztok Osojnik
Ključne besede: literatura in družba, eksperimentalna poezija, dekonstrukcija, neoliberalizem, slovenska avantgardna poezija, skupina OHO, Geister, Iztok, Kermauner, Aleš

Povzetek

V članku osvetlim neoliberalno paradigmo na ozadju analize eksperimentalne poezije golega označevalca kot dekonstrukcije sledi ontoteleološke strukture znaka. V poznih šestdesetih letih 20. stoletja je več slovenskih pesnikov izvedlo radikalni pesniški obrat, ki se je otresel tradicionalne poezije pomena. Z analizo dveh pesmi dekonstruiram ta obrat, analiziram njegov usodni domet tako za »umevanje« biti literature kakor istine biti sveta in opozorim, da globalni neoliberalizem ni neizpodbitna in ena sama resnica sveta, temveč totalitarni nihilističen spektakel, ki ga v temelju dekonstruira revolucionarna utopija eksperimentalne poezije.

Literatura

Althusser, Louis. »Od kapitala do Marxove filozofije«. Prev. Gregor Moder. Problemi 6–7 (2007): 7–82.

Benveniste, Émile. Igra kot struktura. Prev. Jana Pavlič. Koper: Hyperion, 2001.

Bloom, Harold. Tesnoba vplivanja. Prev. Igor Bratož. Ljubljana: LUD Literatura, 1999.

Cacciari, Massimo. Geo-filozofija Europe. Prev. D. Rismondo-Zorić in M. Zorić. Zagreb: Ceres, 1996.

Castells, Manuel. »Moć u umreženom društvu«. Prev. Miloš Đurđević. Europski glasnik 17 (2012): 491–532.

Chomsky, Noam. Profit pred ljudmi. Prev. Iztok Osojnik. Ljubljana: tigr, Sanje, 1999.

Barthes, Roland. Književnost, mitologija, semiologija. Prev. Ivan Čolović. Beograd: Nolit, 1971.

Baudrillard, Jean. Simulaker in simulacija. Prev. Anja Kosjek: Ljubljana: Študentska založba, 1999.

Brejc, Tomaž. »Uvod v spomin OHO«. Katalog razstave OHO 1966–1971. Ljubljana: Študentski kulturni center, 1978.

Bunta, Aleš. »Lyotard: filozofija in vprašanja legitimacije vrednosti«. Problemi 8 (2009): 113–148.

Deleuze, Gilles. »Imanenca, neko življenje …«. Prev. Stojan Pelko. Problemi 9–10 (2013): 5–10.

Derrida, Jacques. Dar smrti. Prev. Saša Jerala. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2004.

− − −. »Nadopuna kopule«. Prev. Ugo Vlaisavlević. Europski glasnik 17 (2012): 303–336.

− − −. O gramatologiji. Prev. Uroš Grilc. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1998.

Dolenc, Sašo. »Koliko je vredna znanost?« Problemi 8 (2009): 149–180.

Geister, Iztok. Pogovor. Splet 12. 4. 2013. http://videolectures.net/oho2010_oho_debata.

− − −. Žalostna majna. Ljubljana: DZS, 1996.

Harvey, David. »The Art of Rent: Globalization, Monopoly and the Commodification of Culture«. Socialist Register 38 (2002): 93–110. Splet. http://socialistregister.com/index.php/srv/issue/view/439.

Heidegger, Martin. Bitak i vrijeme. Prev. Hrvoje Šarinić. Zagreb: Naprijed, 1985.

− − −. »Konec filozofije in naloga mišljenja«. Živeči Kierkegaard. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 1999. 134–154.

− − −. »Pot do govorice«. Na poti do govorice. Prev. Vid Snoj. Ljubljana: Slovenska matica, 1995. 255–288. (Filozofska knjižnica XI).

Holcombe, John. »Experimental Poetry«. Splet 7. 5. 2013. http://www.textetc.com/modernist/experimental-poetry.html.

Illich, Ivan. »Vernakularne vrijednosti«. Prev. Sanja Fabijanić. Europski glasnik 17 (2012): 179–213.

Kermauner, Aleš. Luknja v novcu. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. (ponatis)

Mauss, Marcel. Esej o daru in drugi spisi. Prev. Zoja Skušek in Rastko Močnik. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta, 1996.

Osojnik, Iztok. »Rojstvo poezije iz ne-duha glasbe. Nova oikonomija odnosov: bližnjik in eksistencialni obrat«. Prispevek za Simpozij o Sørenu Kierkegaardu 2013, Ljubljana, v rokopisu. 1–22.

− − −. »Nekoherentni prispevek o slovenski eksperimentalni poeziji«. Literatura 271–272 (2014): 115–135.

Paić, Žarko. »Nesvodiva moć umjetnosti«. Sloboda bez moči. Zagreb: Udruga bijeli val, 2013. 522–568.

− − −. Slika bez svijeta. Zagreb: Literis, 2006.

Petrović, Gajo. »Uvod u Sein und Zeit«. Martin Heidegger. Bitak i vrijeme. Zagreb: Naprijed, 1985. xiii–cxxxxv.

Rancière, Jacques. »The Politics of Literature, Contemporary Thinker Jacques Rancière«. SubStance 33.1(2004): 10–24. Splet 15. 4. 2010. http://www.jstor.org/stable/3685460.

Rorty, Richard. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge UP, 1989.

Sloterdijk, Peter. Doći na svijet, dospjeti u jezik. Prev. Mira Stančić. Zagreb: Naklada MD, 1992.

Šalamun, Tomaž. Poker. Ljubljana: CZ, 1989. (ponatis)

Žižek, Slavoj. Zgodovina in nezavedno. Ljubljana: CZ, 1982.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop