OHO – manifest – topografskost

  • Jelka Kernev Štrajn
Ključne besede: avantgarda, modernizem, neoavantgarda, eksperimentalna poezija, slovenska avantgardna poezija, Skupina OHO

Povzetek

Članek postavi tezo o specifiki slovenskega neoavantgardnega gibanja OHO iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Izpelje jo ob nekaterih teoretskih (Perloff, Derrida) in historičnih (Badiou, Bürger, Foucault) uvidih v problematiko eksperimentalne poezije na širšem ozadju različnih faz in tradicij modernizma, zgodovinskih avantgard in neoavantgard.

Literatura

Badiou, Alain. Dvajseto stoletje. Prev. Ana Žerjav. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2005. (zbirka Analecta).

Barthes, Roland. Le dégré zéro de l’écriture. Pariz: Éditions du Seuil, 1973.

Breton, André. Arcane 17. Pariz: Fayrd, 1989.

Bürger, Peter. Theorie der Avantgarde. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp Verlag, 1974.

Denegri, Ješa. »Razlog za drugu liniju.« Jugoslovenska dokumenta, 89. Sarajevo: Olimpijski centar »Skenderija«, 1989. 1–2.

Derrida, Jacques. »Freud in scena pisave.« Prev. Uroš Grilc. Problemi 33. 7–8 (1995): 49–87.

− − −. Writing and Difference. Prev. Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press, 1978.

Dolar, Mladen. »Kaj drži skupaj besede in reči?« Besede in reči. Ljubljana: Studia humanitatis, 2010. 469–492.

Foucault, Michel. Besede in reči: Arheologija humanističih znanosti. Prev. Samo Tomšič in Ana Žerjav. Ljubljana: Studia humanitatis, 2010.

− − −. To ni pipa. Prev. Uroš Grilc in Ana Žerjav. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007. (zbirka Analecta).

Geister, Iztok. »Beseda in slika.« Zbornik PERICAREŽERACIREP. Maribor: Obzorja, 1969. (Znamenja 6).

Hajdini, Simon. »Znova nič novega: Adorno, Deleuze, Beckett.« Filozofski vestnik 34.3 (2013): 179–195.

Höller, Christian. »Šestdeseta, sladko in kislo: Pogovor z Markom Pogačnikom in Petrom Weiblom o začetkih njune umetniške poti.« Umetnost življenja – Življenje umetnosti. (The Art of Life – The Life of Art). Ur. Igor Španjol. Ljubljana: Moderna galerija, 2012.

Kernev-Štrajn, Jelka. »Eksistencialna razsežnost modernistične poezije.« Literatura 26.271–272 (2014): 104–114.

Kos, Janko. »Modernizem in avantgarda«. Sodobnost 28.2 (1980): 120–129.

Miller, Jacques-Alain. »Pet predavanj o Lacanu v Caracasu.« Gospostvo, vzgoja, analiza. Ur. Slavoj Žižek. Prev. Eva Bahovec et. al. Ljubljana: DDU Univerzum, 1983. (zbirka Analecta).

Pascal, Blaise. Misli. Prev. Janez Zupet. Celje: Mohorjeva družba, 1986.

Perloff, Marjorie. Radical Artefice: Writing Poetry in the Age of Media. Chicago in London: The University of Chicago Press, 1991.

− − −. The Dance of the Intellect: Studies in the Poetry of the Pound Tradition. Evanston: Northwestern University Press, 1985.

− − −. The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage. Evanston: Northwestern University Press, 1981.

Poniž, Denis. Konkretna poezija. Ljubljana: DZS, 1984. (Literarni leksikon 23).

Pound, Ezra. A Memoir of Gaudier-Brzeska. New York: New Directions Publishing Company, 1970.

− − −. Selected Cantos of Ezra Pound. London: Faber and Faber, 1967.

− − −. The ABC of Reading. New York: James Laughlin, 1987.

Richard, Jean-Paul. Poésie et profondeur. Pariz: Éditions du Seuil, 1976.

Škulj, Jola. »Modernizem in modernost.« Primerjalna književnost 18.2 (1995): 17–30.

− − −. »Modernizem in njegove poteze v lirski, narativni in dramski formi.« Primerjalna književnost 21.2 (1998): 45–74.

Šuvaković, Miško. Anatomija angelov. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2001. (Sophia 2).

− − −. »Nevidne in vidne konstrukcije subjekta. Marko Pogčanik (od OHO-ja do Šempasa).« Umetnost življenja – Življenje umetnosti. (The Art of Life – The Life of Art). Ur. Igor Španjol. Ljubljana: Moderna galerija, 2012. 140–160.

Voelker, Jan. »Obrniti in afirmirati avantgarde: nova paradigma politike.« Prev. Rok Benčin. Filozofski vestnik 34.3 (2013): 163–178.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop