Jezikovni obrat in slovenska eksperimentalna poezija

  • Darja Pavlič
Ključne besede: slovenska poezija, eksperimentalna poezija, jezikovni obrat, referencialna funkcija, Geister, Iztok, Grafenauer, Niko, Šalamun, Tomaž, Zagoričnik, Franci

Povzetek

Članek oriše politični in filozofski kontekst, v katerem se je v šestdesetih letih 20. stoletja razvijala slovenska eksperimentalna poezija, ter poveže koncept jezikovnega obrata s problematizacijo referencialne funkcije v moderni poeziji. Z analizo izbranih pesniških besedil pokaže, kako radikalen je bil jezikovni obrat pri Franciju Zagoričniku, Iztoku Geistru, Tomažu Šalamunu in Niku Grafenauerju.

Literatura

Barthes, Roland. »Littérature objective.« Robbe-Grillet. Ur. François Jost. Obliques 16–17 (1978): 69–73.

Bergmann, Gustav. »Logical Positivism, Language and the Reconstruction of Metaphysics.« The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method. Ur. Richard Rorty. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.

Colebrook, Claire. »The Linguistic Turn in Continental Philosophy.« Splet 30. 4. 2014. http://www.academia.edu/1186021/Linguistic_Turn.

Derrida, Jacques. »Mallarmé.« Acts of Literature. Ur. Derek Attridge. New York, London: Routledge, 1992.

− − −. »Struktura, znak in igra v diskurzu humanističnih znanosti.« Literatura 5.24–25 (1993).

Dolgan, Marjan. »Tri Šalamunove parodične satire in njihov kontekst.« Primerjalna književnost 27.1 (2004): 25–60.

Geister, Iztok: »Uporabnost haiku Poezije.« Haiku. Prev. Iztok Geister. Ljubljana: DZS, 1973.

− − −. Plavje in usedline. Ljubljana: Nova revija, 1996.

Glendinning, Simon. »Language.« Understanding Derrida. Ur. Jack Reynolds in Jonathan Roffe. London, New York: Continuum, 2004.

Grafenauer, Niko. »Na poti za Dajlo«. Franci Zagoričnik. Sveder. Ljubljana: MK, 1983.

− − −. Štukature. Niko Grafenauer. Diham, da ne zaide zrak. Zbrane in nove pesmi. Ljubljana: Študentska založba, 2010.

Juvan, Marko. »Geneza intertekstualnosti, poststrukturalizem in slovenska teoretska neoavantgarda.« Primerjalna književnost 22.2 (1999): 57–84.

− − −. »Modernistična estetika emocij in lirski diskurz: pesniška evokacija izgube v slovenskih ‘svinčenih’ sedemdesetih.« Slavistična revija 58.1 (2010): 157–169.

Koruza, Jože: »Tomaž Šalamun.« Slovenski biografski leksikon. Splet 20. 3. 2013. http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:3418/VIEW/.

Pavlič, Darja. »Poskus o eksperimentalni poeziji.« Literatura 26.271–272 (2014): 94–103.

Pibernik, France. Med modernizmom in avantgardo. Pričevanja o sodobni poeziji. Ljubljana: Slovenska matica, 1981.

Picchione, John. »Poetry in Revolt: Italian Avant-Garde Movements in the Sixties.« Experimental – Visual – Concrete. Avant-Garde Poetry Since the 1960s. Ur. K. David Jackson, Eric Vos in Johanna Drucker. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1996.

Pogačnik, Marko in Geister, Iztok. OHO. Samozaložba, 1966.

− − −. »OHO.« Tribuna 17 (23. 11. 1966).

Pogačnik, Marko in Luks, Benjamin: »Svetloba teme. Strip.« Problemi 67-68 (1968): 25–38.

Repe, Božo. Obračun s Perspektivami. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1990.

Riffaterre, Micheal. »L’illusion référentielle.« Littérature et réalité. Roland Barthes et al. Pariz: Éditions du Seuil, 1982. 91–118.

Saussure, Ferdinand de. Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Prev. Boštjan Turk. Ljubljana: ISH, 1997. (Studia humanitatis)

Sheppard, Richard. »Modernism, Language, and Experimental Poetry: On Leaping over Bannisters and Learning How to Fly.« Splet 21. 3. 2013. http://www.jstor.org/stable/3734688.

Šalamun, Tomaž. Poker. Andrej Medved. Fantasma epohé. Poezija in/kot igra. Slovenska avantgardna poezija 1965–1983. II. Koper: Hyperion, 2011.

Šuvaković, Miško. Anatomija angelov. Razprave o umetnosti in teoriji v Sloveniji po letu 1960. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2001.

Todorov, Tzvetan. »Les anomalies sémantiques.« Langages 1.1 (1966): 100–123.

Vos, Eric. »Critical Perspectives on Experimental, Visual, and Concrete Poetry.« Experimental – Visual – Concrete. Avant-Garde Poetry Since the 1960s. Ur. K. David Jackson, Eric Vos in Johanna Drucker. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1996.

Zagoričnik, Franci. Agamemnon. Ljubljana: DZS, 1965.

− − −. Fondi Orya Pála. Maribor: Obzorja, 1971.

− − −. »Kaoous – examen.« Vizualna in konkretna poezija: retrospektivna razstava. Ljubljana: Mestna galerija, 2002.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop