Eksperimentalnost v Kosovelovi pozni poeziji ali podtalni pritoki »Krvavečega vrelca«

  • Ravel Kodrič
Ključne besede: slovenska poezija, Kosovel, Srečko, eksperimentalna poezija, konstruktivizem

Povzetek

Razprava popravlja prepis Kosovelovega »Krvavečega vrelca«, odkriva njegove časopisne reference in politično ozadje in dokaže, da je pesem nastala 11. februarja 1926. Datacija priča, da ni pesnik nikoli opustil konstruktivizma. Pesem kliče po preučitvi vpliva Ludwiga Rubinerja in Martina Bubra na Kosovelovo zorenje. Psihoanaliza razkriva v Ocvirkovi zmoti »Fabrobikoborska afera« odmev izvornega razhoda med njim in Kosovelom.

Literatura

Badiou, Alain. Dvajseto stoletje. Prev. Ana Žerjav. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2005.

Barnini, Barbara. »Aktuelles.« 13. 12. 2012. Rubiner e le avanguardie artistiche europee: la Slovenia e Srečko Kosovel (1904–1926). Splet. www.rubiner.de.

Buber, Martin. Ich und Du. Leipzig: Insel Verlag, 1923.

Cencič, Mira. Kosovelovi v Tomaju. Tomaj: Kulturno društvo, 2014. 71.

DELO. Glasilo Komunistične stranke Italije 1–7. Trst, 1920–1926.

Freud, Sigmund. Psihopatologija vsakdanjega življenja: o pozabljanju, spodrsljajih v besedi in ravnanju, zmotah in praznoverju. Prev. Rapa Šuklje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013.

Grahor, Ivo. »Književna poročila. Srečko Kosovel: Izbrane pesmiLjubljanski zvon (1932): 50–55.

− − −. «Srečko Kosovel: Izbrane pesmiModra ptica 3.2 (1932): 58–59.

JUTRO. Dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko. Ljubljana, 11. in 12. 2. 1926.

Kosovel, Srečko. Integrali ‘26. Izbral, uredil in uvodno študijo »Srečko Kosovel in konstruktivizem« napisal Anton Ocvirk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967.

− − −. Izbrane pesmi. Ur. in uvod napisal Anton Ocvirk. Ljubljana: Tiskovna zadruga v Ljubljani, 1931.

− − −. Kosovel: Bibliographie, portraits, fac-similés. Prev. Marc Alyn. Pariz: Pierre Seghers, 1965. (Poètes d’aujourd’hui, 127)

− − −. Ostri ritmi = Aspri ritmi. Prev. Jolka Milič. Uvod Miran Košuta. Trst: ZTT EST, 2011.

− − −. Zbrane pesmi. Zbrala in ur. Neža Zajc. Spremna beseda Igor Grdina. Ljubljana: Študentska založba, 2013.

− − −. Zbrano delo I–III. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS, 1946–1977.

Kreft, Bratko. »Srečko Kosovel in socializem.« Primorski dnevnik, Trst, 27. maj 1966.

Le tesi di Lione. Riflessioni su Gramsci e la storia d’Italia. Ur. Franco Angeli. Milano: Fondazione Feltrinelli, 1990. (Quaderni 39)

Lokar, Anica. Od Anice do Ane Antonovne. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002.

Martelanc, Vladimir. »Die Frage des revolutionären Kampfes des slowenischen Volkes.« La Fédération Balkanique 1.18–19 (30. april 1925): 249–250.

− − −. «K vprašanju revolucionarne borbe slovenskega ljudstva.« La Fédération Balkanique 1.17 (1. april 1925): 240.

− − −. »Narodno vprašanje v naši politiki v Julijski Benečiji (1923–1927).« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 20.1–2 (1980): 119–129.

− − −. «Srečko Kosovel.« Delo. Glasilo Komunistične stranke Italije 7.270 (1. julij 1926): 2.

MLADINA, mesečnik za sodobna slovenska kulturna vprašanja. Ljubljana: Konzorcij Mladine, 1924–1928.

Novak, Boris. A.. »Kosovel, velik pesnik in slab verzifikator.« Kosovelova poetika. Ur. Janez Vrečko, Boris A. Novak in Darja Pavlič. Primerjalna književnost 28. Posebna številka (2005): 7–17.

Ocvirk, Anton. »Mladina in njen kulturni pomen.« Slovenec, političen list za slovenski narod 45 (23. februar 1928): 6–7.

Pertot, Jože. »Pota mladine.« Komunistični koledar za navadno leto 1922. Ur. Dragotin Gustinčič. Trst: Socialna Matica »Ljudskega odra«, 1921. 151–167.

Pinthus, Kurt. Menschheitsdämmerung. Symphonie jüngster Dichtung. Leipzig: Rowohlt Verlag, 1920.

Pogačnik, Jože. »Slovenski konstruktivizem.« Obdobje ekspresionizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. Franc Zadravec. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1984. (Obdobja 5)

PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON – PSBL. Snopič 1–20. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1974–1994.

Rubiner, Ludwig. Der Mensch in der Mitte. Berlin-Wilmersdorf: Verlag der Wochenschrift Die Aktion, 1917.

− − −. Kameraden der Menschheit. Dichtungen zur Weltrevolution. Stuttgart: Akademischer Verlag Stuttgart, 1979.

Vrečko, Janez. Srečko Kosovel. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Zapiski Delavsko-kmetske matice. Ljubljana: Delavsko-kmetska matica, 1925.

Žižek, Slavoj. »Privoliti v radikalno brezno subjektivnosti, to je edina rešitev.« Intervju pripravil Samo Kutoš. Literatura 15.150 (december 2003): 261–287.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop