Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke

  • Narvika Bovcon
Ključne besede: literatura in novi mediji, digitalna humanistika, vizualizacija podatkov, uporabniški vmesnik, literarna zgodovina, podatkovna zbirka Women Writers, diagramsko mišljenje

Povzetek

Projekt s področja digitalne humanistike se znajde pred problemom, kako za konkretno podatkovno zbirko načrtovati njej ustrezen način prikaza podatkov. Tovrstna naloga zahteva povezovanje znanj vsaj treh disciplin: humanistike, računalništva in grafičnega oblikovanja. Vmesnik, ki uporabnika vodi pri urejanju arhiva in iskanju, kot tudi zadnja stopnja vmesnika, tj. interaktivni, širšemu, celo laičnemu občinstvu namenjeni prikaz zadetkov, sta kot komunikacijska modula načrtovana upoštevajoč principe grafičnega oblikovanja, montaže gibljive slike in jezika novih medijev. V ozadju vizualizacije podatkov in informacijskega oblikovanja stoji diagramski model mišljenja. Drugi del besedila predstavi eksperimentalni projekt vizualizacije digitalne zbirke literarnozgodovinskih podatkov WomenWriters.

Literatura

Anderson, Chris. »The Long Tail.« Wired 12.10 (2004). Splet. 24. 2. 2014. http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html.

Barabási, Albert-László in Réka Albert. »Emergence of Scaling in Random Networks.« condmat/9910332 (1999). Splet. 22. 2. 2014. http://arxiv.org/abs/cond-mat/9910332.

Bender, John in Michael Marrinan. The Culture of Diagram. Stanford: Stanford University Press, 2010.

Bonitzer, Pascal. Slepo polje. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1985.

Burdick, Anne, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner in Jeffrey Schnapp. Digital_Humanities. Cambridge, Mass., London: MIT Press, 2012. Splet. 24. 2. 2014. http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262018470_Open_Access_Edition.pdf.

Drucker, Johanna. »Humanities Approaches to Graphical Display.« Digital Humanities Quarterly 5.1 (2011). Splet. 1. 2. 2014. http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html.

Goodman, Nelson. Languages of Art. Indianapolis, Cambridge: Hackett Publishing Company, 1976.

Hladnik, Miran. Nova pisarija: Strokovno pisanje na spletu. 2014. Splet. 1. 2. 2014. http://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija.

Islovar. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2001–2014. Splet. 1. 2. 2014. http://www.islovar.org.

Manovich, Lev. The Language of New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001. Splet. 24. 2. 2014. http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf.

− − −. »What is Visualization?« Visual Studies 26.1 (2011): 36–49. DOI:10.1080/1472586X.2011.548488.

Mihurko Poniž, Katja. »Feministična literarna veda v slovenskem akademskem svetu.« Slovenska literarna veda danes/Slovene Literary Studies Today. Miran Hladnik (ur.). Slavistična revija 61.1 (2013): 209–214, 215–221. Splet. 3. 6. 2014. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_1_17.pdf.

− − −. »Slovenska literarna zgodovina in žensko avtorstvo: stare aporije in nove možnosti.« Vloge središča: konvergenca regij in kultur: Zbornik Slavističnega društva Slovenije. Novak Popov, Irena (ur.). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 393–401.

Vaupotič, Aleš. »Literarno-estetski doživljaj in novi mediji – prihodnost literature?« Primerjalna književnost 30.1 (2007): 203–216. URN:NBN:SI:doc-CGJQOALM pri http://www.dlib.si.

Vrdlovec, Zdenko. »Pojmovni decoupageFilmske figure. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1991. 27–42.

Weibel, Peter. »The Intelligent Image. Neurocinema or Quantum Cinema?« Future Cinema. Cambridge, Mass., London: MIT Press, 2003.

WomenWriters. Ur. Suzan van Dijk. Splet. 1. 2. 2014. http://neww.huygens.knaw.nl.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop