Pripovedovalec in fokalizacija

  • Alojzija Zupan Sosič
Ključne besede: naratologija, pripovedna tehnika, nezanesljivi pripovedovalec, implicitni avtor, pripovedna perspektiva, fokalizacija

Povzetek

Pripovedovalec in fokalizacija sta posrednika/posredovalca in gibali pripovedi. Medtem ko prvi pripoveduje (skozi glas), druga žarišči ali središči pripovedno informacijo (skozi oči) – narativni sistem ločuje subjekt govora, tj. pripovedovalca, in subjekt gledanja, tj. fokalizatorja ali ožariščevalca. Pri pregledu vrst pripovedovalca sem upoštevala (slovnično) osebo ali različno udeležbo v zgodbi (prvoosebni–drugoosebni–tretjeosebni pripovedovalec), način posredovanosti pripovedne informacije (avktorialni/vsevedni–personalni pripovedovalec), zanesljivost posredovane informacije (zanesljivi, nezanesljivi pripovedovalec) ter delitev glede na tipično izjavno dejanje ali vrsto pripovedovanja (poročevalec, razlagalec in presojevalec).

Literatura

Abbott, H. Porter. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambrigde UP 2002.

Attebery, Brian. »Fantasy and the Narrative«. Style 25.1 (1991): 28–41.

Bal, Mieke. Naratologija: teorija priče i pripovedanja. Beograd: Narodna knjiga, 2000.

− − −. Narratology: Introduction to the Field of Narrative. Toronto: University of Toronto press, 1985.

Baldick, Chris. Concise Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford UP, 19963.

Biti, Vladimir. Interes pripovjednog teksta: prema prototeoriji pripovijedanja. Zagreb: Sveučilična naklada Liber, 1987.

− − −. Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska, 1997.

Bojetu, Berta. Filio ni doma. Celovec–Salzburg: Založba Wieser, 1990.

Booth, Wayne C. Retorika pripovedne umetnosti. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2005. (Zbirka Labirinti).

Chatman, Seymour. Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca: Cornell UP, 1990.

− − −. Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, London: Cornell UP, 1980.

Culler, Jonathan. »Poetika romana«. Književnost 37.12 (1982): 1840–1853.

Dolgan, Marjan. Pripovedovalec in pripoved. Maribor: Založba Obzorja, 1979.

Fludernik, Monika. An Introduction to Narratology. London–New York: Routledge, 2009.

− − −. »Second Person Narrative as a Test for Narratology: The Limits of Realism«. Style 28.3 (1994): 445–479.

Harlamov, Aljoša. »Nezanesljivi pripovedovalec v sodobnem slovenskem romanu«. Jezik in slovstvo 55.1–2 (2010): 33–46.

Herman, David; Jahn, Manfred; Ryan, Marie-Laure (ur.). Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London–New York: Routledge, 20082.

Jahn, Manfred. »Focalisation«. The Cambridge Companion to Narrative (ur. D. Herman). New York: Cambridge UP, 2008. 94–109.

− − −. »The Mechanics of Focalization: Extending the Narratological Toolbox«. GRAAT 21 (1999): 85–110.

− − −. »Windows of Focalization: Deconstructing and Reconstructing a Narratological Concept«. Style 30.2 (1996): 241–267.

Kmecl, Matjaž. Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović, 19954.

Koron, Alenka. Novejše teorije pripovedi v literarni vedi in njihova raba v slovenski in tujih književnostih. Doktorska disertacija, mentor Tomo Virk. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2009.

− − −. Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.

Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca«. Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–21.

Kos, Janko; Dolinar, Darko in ostali. Leksikon Literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba, 20095.

Lešić, Zdenko. Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik, 2010.

McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London: Methuen, 1987.

O’Neill, Patrick. Fictions of Discourse: Reading Narrative Theory. Toronto: University of Toronto Press, 1996.

Mozetič, Uroš. Problem pripovednega gledišča in žariščenja pri prevajanju proznih besedil. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Nünning, Ansgar. »Deconstructing and Reconceptualizing the Implied Author: The Resurrection of an Anthropomorphized Passepartout or the Obituary of a Critical Phantom?« Anglistik: Organ des Verbandes Deutscher Anglisten 8 (1997): 95–116.

− − −. Unreliable Narration: Studien zur Theorie und Praxis unglaubwürdigen Erzählens in der englischsprachigen Erzähllliteratur. Trier: WVT, 1998.

Olson, Greta. »Reconsidering Unreliability: Fallible and Untrustworthy Narrators«. Narrative 11.1 (2003): 93–109.

Phelan, James. The Implied Author and the Location of Unreliability in Living to Tell About It: A Rhetoric and Ethics of Character Narration. Ithaca: Cornell UP, 2004.

Phelan, James; Martin, Mary Patricia. »The Lessons of Weymouth: Homodiegesis, Unreliability, Ethics and The Remains of the DayNarratologies: New Perspectives on Narrative Analysis. Ur. David Herman. Columbus: Ohio State UP, 1999.

Prince, Gerald. Dictionary of Narratology. Nebraska: Nebraska UP, 1987.

Rimmon-Kenan, Shlomith: »Naracija: razine i glasovi.« Uvod u naratologiju. Ur. Z. Kramarić. Čakovec: RO Zrinski TIZ, 1989. 81–105.

− − −. Narrative Fiction. Contemporary Poetics. London: Methuen, 1983.

Schütz, Alfred. Theorie des Lebensformen. Frankfurt: Suhrkamp, 1981.

Sniader Lanser, Susan. The Narrative Act. Towards a Philosophy of Point of View. Princeton: Princeton UP, 1981.

Solar, Milivoj. Teorija proze. Zagreb: Vseučilišna naklada, 1989.

Stanzel, Franz: »Pripovjedni tekst u prvom i pripovjedni tekst u trećem licu.« Suvremena teorija pripovijedanja. Ur. Vladimir Biti. Zagreb: Globus, 1992. 178–201.

Štuhec, Miran. Naratologija. Med teorijo in prakso. Ljubljana: Študentska založba, 2000.

Zerweck, Bruno: »Historicizing Unreliable Narration: Unreliability and Cultural Discourse in Narrative Fiction.« Style 1 (2001): 151–178.

Zupan Sosič, Alojzija. Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu. Maribor: Litera, 2011.

− − −. »Postklasična teorija pripovedi«. Slavistična revija 61.3 (2013): 495–507.

− − −. Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2003. (Zbirka Novi pristopi).

− − −. »Zgodba, pripoved in pripovedovanje v dvoravninski in troravninski koncepciji pripovedi«. Primerjalna književnost 36.3 (2013): 61–85.

Wales, Katie. Dictionary of Stylistics. London–New York: Longman, 1989.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave