Univerzalnost literature v epistemološki perspektivi

  • Dejan Kos
Ključne besede: literarna veda, epistemologija, hermenevtika, empirizem, semiotika, univerzalnost

Povzetek

Literarna veda ima do ideje univerzalnosti ambivalenten odnos. Po eni strani domneva, da pojavnih oblik njenega predmetnega področja ni mogoče skrčiti na skupni imenovalec, po drugi pa govori o literarnih pojavih, ki naj bi presegali časovne in prostorske okvire svojih zgodovinskih manifestacij. Hkrati v osredotočenosti na predmet svoje obravnave praviloma prezre, da se vpetosti v arbitrarne zgodovinske kontekste ne more izogniti niti sam koncept univerzalnosti. Razprava o univerzalnih oz. parcialnih razsežnostih literature bi potemtakem morala obsegati tudi metarefleksijo o univerzalnosti oz. parcialnosti literarnozgodovinskih diskurzov in njihovih antropoloških predpostavk.

Literatura

Agassi, Joseph. Science and Its History: A Reassessment of the Historiography of Science. Boston: Springer, 2008. (Boston Studies in the Philosophy and History of Science).

Beaugrande, Robert Alain de; Dressler, Wolfgang Ulrich. Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Niemeyer, 1981.

Bertram, Georg W. »Was die Kunst der Philosophie zu denken gibt«. Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 34.1 (2009): 79–97.

Borges, Jorge Luis. »Averroesovo iskanje«. Izmišljije. Ur. Tone Pavček. Prev. Jože Udovič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1984.

Clark, Elisabeth A. History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

Derrida, Jacques; Attridge, Derek. »‘This Strange Institution Called Literature’: An Interview with Jacques Derrida«. Acts of Literature. Ur. Derek Attridge. London: Routledge, 1992. 33–75.

Dolinar, Darko. Hermenevtika in literarna veda. Ljubljana: DZS, 1991.

Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, 2004.

Giddens, Anthony. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. University of California Press, 1986.

Goldman, Alvin I. Simulating Minds: The Philosophy, Psychology, and Neuroscience of Mindreading: The Philosophy, Psychology, and Neuroscience of Mindreading. New York: Oxford University Press, 2006.

Juvan, Marko. »O usodi ‘velikega’ žanra«. Kako pisati literarno zgodovino danes? Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003. 17–49.

Kenny, Anthony. A New History of Western Philosophy. Oxford: University Press, 2010.

Kocijančič, Gorazd. »Der Einzige und seine Kunst. Zur hypostatischen Theorie in der Rede über die Kunst«. Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal. Ur. Gorazd Kocijančič, Vid Snoj in Jožef Muhovič. Dunaj, Berlin, Münster: LIT, 2010. 11–30.

Kordeš, Urban. »Negovanje netrivialnega«. Primerjalna književnost 35.2 (2012): 41–52.

Kos, Dejan. »Transgresivnost v znanosti, humanistiki in literaturi«. Primerjalna književnost 35.2 (2012): 75–81.

Mithen, Steven. »Mind, Brain and Material Culture: An Archeological Perspective«. Evolution and the Human Mind. Ur. Peter Carruthers in Andrew Chamberlain. Cambridge: University Press, 2000. 207–217.

Roth, Gerhard. Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 2003.

Rusch, Gebhard. »Zur Systemtheorie und Phänomenologie von Literatur«. SPIEL 10.2 (1991): 305–339.

− − −. »Fiktionalisierung als Element von Medienhandlungsstrategien«. Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität. Ur. Christian Oberwagner in Collin Scholz. Szeged 1997. 123–138. (Studia Poetica 10).

Schmidt, Siegfried J. Grundriß der empirischen Literaturwissenschaft. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1991.

− − −. Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Münster: LIT Verlag, 2003.

Thompson, Evan, Antoine Lutz in Diego Cosmelli. »Neurophenomenology: An Introduction for Neurophilosophers«. Cognition and the Brain: Philosophy and the Neuroscience Movement. Ur. Andrew Brook in Kathleen Akins. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 40–97.

Varela, Francisco. Principles of Biological Autonomy. Boston: Kluwer Academic, 1979.

Virk, Tomo. »Aporije literarne zgodovine danes«. Slavistična revija 54.4 (2006): 811–831.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop