Univerzalnost literarnega sloga: vpogled v grafični roman

  • Tomaž Onič
Ključne besede: literatura in likovna umetnost, grafični roman, strip, literarni slog, Spiegelman, Art

Povzetek

Prispevek obravnava slogovne značilnosti besedil, ki so v literarnem smislu tradicionalno utemeljene v verbalnem diskurzu, a jih zasledimo tudi v grafičnem romanu, kjer je jezikovni semantični kod zamenjan s slikovnim. Zaradi njihove lastnosti, da se lahko pojavijo tako v različnih literarnih zvrsteh in vrstah kot tudi v slikovnem diskurzu in celo zunaj meja literature, jih lahko – in s tem tudi literarne pojave, ki jih vsebujejo – opazujemo kot neke vrste univerzalije.

Literatura

Barthes, Roland. Writing Degree Zero and Elements of Semiology. Boston: Beacon Press, 1970.

Beaugrande, Robert de. »Coincidence in Translation: Glory and Misery Again.« Target 3.1 (1991): 17–53.

Beaugrande, Robert de. Factors in a Theory of Poetic Translating. Assen: Van Gorcum, 1978.

Beaugrande, Robert de in Wolfgang Ulrich Dressler. Uvod v besediloslovje. Prev. Aleksandra Derganc in Tjaša Miklič. Ljubljana: Park, 1992.

Campbell, Eddie. »What Is a Graphic Novel?« World Literature Today 81.2 (2007): 13–15.

Cohn, Neil. »Comics, Linguistics and Visual Language: The Past and Future of a Field« Linguistics and the Study of Comics. Ur. Frank Bramlett. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan, 2012.

Čeh, Jožica. »Jezikovni stil in literarno besedilo.« Razprave. [Razred 2], Razred za filološke in literarne vede. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2007. 43–54.

Dijk, Teunis Adrianus van. »Sémantique structurale et analyse thématique.« Lingua 23 (1969): 28–53.

Dres, Jérémie. Nous n’irons pas voir Auschwitz. Paris: Editions Cambourakis, 2011.

Flis, Leonora. »Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa – žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine.« Primerjalna književnost 37.2 (2014): 195–225.

Forceville, Charles et al. »Stylistics and Comics.« The Routledge Book of Stylistics. Ur. Michael Burke. New York: Routledge, 2014.

Gale, Ciril. »Strip – opredelitev pojma.« Otrok in knjiga 9 (1979): 5–11.

Green, Georgia. »On ’Too’ and ’Either’ and Not Just ’Too’ and ’Either’ Either.« Fourth CLS (1968): 22–39.

Grosman, Meta. Zagovor branja: bralec in književnost v 21. stoletju. Ljubljana: Sophia, 2004.

Halliday, Michael A.K. »Linguistic Function and Literary Style: An Inquiry into the Language of William Golding’s The Inheritors.« The Stylistic Reader: From Roman Jakobson to the Present. Ur. J. J. Weber. London in New York: Arnold, 1996. 56–86.

Harris, Zellig. »Discourse Analysis.« Language 28 (1952): 1–30.

Hatim, Basil in Ian Mason. Discourse and the Translator. London in New York: Longman, 1990.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2006.

Labio, Catherine. »What’s in a Name? The Academic Study of Comics and the ’Graphic Novel’.« Cinema Journal 50.3 (2011): 123–126.

Leech, Geoffrey in Mick Short. Style in Fiction. London in New York: Pearson Longman, 2007.

Leuven-Zwart van, Kitty M. »Translation and Original, Similarities and Dissimilarities I.« Target 1.2 (1989): 151–81.

Literatura: leksikon. Avt. in sod. Janko Kos et al., ur. Živa Vidmar et al. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009.

Lodge, David. Language of Fiction: Essays in Criticism and Verbal Analysis of the English Novel. London in New York: Routledge, 2002.

McCloud, Scott. Kako nastane strip: pripovedne skrivnosti stripa, mange in risanega romana. Ljubljana: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, 2010.

− − −. Understanding Comics. New York: Harper Collins, 1993.

Mozetič, Uroš. Problem pripovednega gledišča in žariščenja pri prevajanju proznih besedil. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Ocvirk, Anton. »Novi pogledi na pesniški stil.« Literarna umetnina med zgodovino in teorijo; razprave. I. Ljubljana: DZS, 1978. 25–96.

Satrapi, Marjane. Persepolis. New York: Pantheon Books, 2000.

Short, Mick. Exploring the Language of Poems, Plays and Prose. London: Longman, 1996.

Skubic, Andrej E. Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Snell-Hornby, Mary. Translation Studies: An Integrated Approach. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins, 1995.

Spiegelman, Art. Maus I: A Survivor’s Tale: My Father Bleeds History. New York: Pantheon Books, 1986.

− − −. Maus: zgodba o preživetju. Prev. Oto Luthar. Ljubljana: Založba ZRC, 2010.

Stafford, Tim. Teaching Visual Literacy in the Primary Classroom. London in New York: Routledge, 2011.

Stankiewicz, Edward. »Linguistics and the Study of Poetic Language.« Style in Language. Ur. Thomas A. Sebeok. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1960. 69–81.

Szondi, Peter. Teorija sodobne drame. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2000.

Thornborrow, Joanna in Shan Wareing. Patterns in Language: An Introduction to Language and Literary Style. London in New York: Routledge, 1998.

Trdina, Silva. Besedna umetnost II. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1958.

Verdonk. Peter. Stylistics. Oxford Introductions to Language Study. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove teoretske osnove. 2. ponatis. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Weinrich, Harald. »Thesen zur Textsortenlinguistik.« Textsorten. Ur. Elisabeth Gülich in Wolfgang Raible. Frankfurt: Athenäum, 1972. 161–9.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop