Lirika z vidika univerzalnosti pripovedi

  • Darja Pavlič
Ključne besede: poezija, lirika, dogodek, pripoved, kognitivna naratologija, teorija shem, univerzalije, Bašō, Matsuo, Mallarmé, Stéphane

Povzetek

Članek se ukvarja s problemom pripovedi kot univerzalnega semiotičnega postopka, ki je po nekaterih novejših teorijah značilen tudi za liriko. Tezo razširi na področje moderne lirike in predlaga, naj interpretacije, pri katerih je pozornost usmerjena v narativizacijo pesmi, upoštevajo tudi značilnosti sloga.

Literatura

Alber, Jan. »Narrativisation.« Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan. London: Routledge, 2010.

Culler, Jonathan. Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 1997. [= Literarna teorija. Zelo kratek uvod. Prev. Marko Cerkvenik. Ljubljana: Krtina, 2008.]

− − −. »Why Lyric?« PMLA 123.1 (2008): 201–206.

Fludernik, Monika. »Allegory, Metaphor, Scene and Expression. The Example of English Medieval and Early Modern Lyric Poetry.« Theory into Poetry. New Approaches to the Lyric. Ur. Eva Müller-Zettelmann in Margarete Rubik. Amsterdam, New York: Rodopi, 2005. 99–124.

Hegel, G. W. F. Vorlesungen über die Ästhetik III. Frankfurt: Suhrkamp, 1970.

Hogan, Patrick Colm. Cognitive Science, Literature, and the Arts: A Guide for Humanists. New York: Routledge, 2003.

− − −. The Mind and Its Stories. Narrative Universals and Human Emotion. Cambridge: Cambridge University Press, 2009 (12003).

Hühn, Peter in Jeans Kiefer. The Narratological Analysis of Lyric Poetry. Studies in English Poetry from the 16th to the 20th Century. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005. (Narratologia; 7).

Hühn, Peter in Roy Sommer. »Narration in Poetry and Drama.« The Living Handbook of Narratology. Ur. Peter Hühn idr. Hamburg: Hamburg University. Splet 20. 4. 2014. http://www.lhn.uni-hamburg.de.

Hühn, Peter idr., ur. Handbook of Narratology. Berlin: Walter de Gruyter, 2009.

Juvan, Marko. »Žanrska identiteta in medbesedilnost.« Primerjalna književnost 25.1 (2002): 9–26.

Kos, Janko. Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS, 1983.

Mallarmé, Stephane. Knjiga: izbrano delo. Ur. in prev. Marko Crnkovič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1990.

McHale, Brian. »Narrative in Poetry.« Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman idr. London: Routledge, 2010.

− − −. »Weak Narrativity: The Case of Avant-Garde Narrative Poetry.« Narrative 9.2 (2001): 161–167.

Ogen, Mart, prev. Mala antologija japonske lirike. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975.

Semino, Elena. »Schema Theory and the Analysis of Text Worlds in Poetry.« Splet 23. 8. 2014. http://www.academia.edu/553154/Schema_theory_and_the_analysis_of_text_worlds_in_poetry.

Škulj, Jola. »Spacialna forma in dialoškost: vprašanje konceptualizacije modernističnega romana.« Primerjalna književnost 12.1 (1989).

Wolf, Werner. »The Lyric: Problems of Definition and a Proposal for Reconceptualisation.« Theory into Poetry. New Approaches to the Lyric. Ur. Eva Müller-Zettelmann in Margarete Rubik. Amsterdam, New York: Rodopi, 2005.

Žerjal Pavlin, Vita. Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. (Studia litteraria)

− − −. »Naratološki pogled na lirsko pesništvo.« Primerjalna književnost 33.3 (2010): 282–289.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop