Bartolova predvojna krajša proza in protiženska stališča

  • Tomo Virk
Ključne besede: slovenska književnost, kratka proza, Bartol, Vladimir, Jug, Klement, odnos do žensk, mizoginija, filozofski vplivi, Weininger, Otto

Povzetek

Članek najprej locira značilne protiženske izjave v Bartolovi predvojni krajši prozi, nato pa poskuša odgovoriti na tri vprašanja: 1. Ali so bila takšna tudi osebna stališča samega Bartola? 2. Od kod je Bartol prevzel večino protiženskih stališč? 3. Ali je tudi sporočilnost Bartolove krajše proze naravnana ginofobno in mizogino? Osrednja teza članka je, da je jasna sporočilnost v obravnavanih besedilih z raznimi pripovednimi postopki narušena, to pa relativizira tudi moč protiženskih stališč.

Literatura

Bahtin, Mihail Mihajlovič. Estetika in humanistične vede. Prev. Helena Biffio et al. Strokovni pregled, komentarji in opombe Aleksander Skaza; spr. bes. Miha Javornik, Aleksander Skaza. Ljubljana: SH, 1999. (Studia humanitatis).

Bartol, Vladimir. »Literarni zapiski«. Dialogi 7.4–10 (1982): 364–90, 505–28, 620–37, 748–82, 827–34.

– – –. Mladost pri Svetem Ivanu. Tretja knjiga. Romantika in platonika sredi vojne. Ljubljana: Sanje, 2006.

– – –. »Zakrinkani trubadur. Ob Weiningerjevi knjigi Spol in značaj«. Modra ptica 7.6 (1936): 178–191.

– – –. Zbrano delo 1. Uredil in komentar napisal Tomo Virk. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev; 252).

Bressan, Arnaldo. Pustolovščina besede. Koper: Lipa; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1985.

Deržaj, Miran (Peter Donat). »Pripombe k Bartolovemu Al Arafu«. Dom in svet 49.7–8 (1936): 430–436.

Hatem, Jad. Un Paradis à l’ombre des épées. Nietzsche et Bartol. Pariz: L’Harmattan, 2010.

Jevnikar, Martin. Vsebine slovenskih leposlovnih del. 4. del (Sodobnost od 1930–1945). Trst: samozal., 1958.

Jezernik Ovca, Gaja. »Ženske v Bartolovem Demonu in Erosu«. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2013.

Kermauner, Taras. »Vladimir Bartol – predhodnik današnje slovenske moderne literature«. Vladimir Bartol. Demon in Eros. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 423–445.

Kmecl, Matjaž. »Maska in resnica ali o nenavadnosti pisatelja Vladimirja Bartola«. Most 14.49–50 (1977): 126–135.

Kokalj Željeznova, Marijana: »Nekaj opomb k noveli: ’Izpoved doktorja Forcesina’«. Ženski svet 9 (1931): 263–264.

Kolarič, Pavla. »Razmišljanja o svetoivanjskem rojaku – pisatelju Vladimiru Bartolu«. Dialogi 20.3 (1984): 58–61.

Kos, Matevž. Poskusi z Nietzschejem. Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi. Ljubljana: Slovenska matica, 2003. (Razprave in eseji; 51).

Kralj, Lado: »Bartol–Mrzel–Grum«. Pogledi na Bartola. Ur. Igor Bratož. Ljubljana: Literatura, 1991. (Novi pristopi). 117–142.

Mitrović, Marija. »Roman Vladimirja Bartola in Otto Weininger«. Slovenski roman. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. (Obdobja; 21). 521–527.

Mohorič, Milena. »Izpoved gospe Forcesinove«. Modra ptica 7.5 (1936): 148–156.

Stojanović-Pantović, Bojana. Morfologija ekspresionističke proze. http://www.rastko.rs/rastko-sl/knjizevnost/nauka/bstojanovic-morfologija.pdf.

Tomazin, Katarina. »Strindberg, antifeminizem in slovenska literatura«. Primerjalna književnost 20.1 (1997): 21–42.

Virk, Tomo. »Vladimir Bartol in Kocbekov Strah in pogum«. Jezik in slovstvo 58.1–2 (2013): 39–49.

– – –. Vebrov učenec. Primer Klement Jug: osebnost, diskurz, legenda. Ljubljana: LUD Literatura, 2014. (Novi pristopi).

Vodušek, Božo: »Vladimir Bartol«. Ljubljanski zvon 56.5–6 (1936): 295–299.

Bartolova rokopisna zapuščina (kratice za sklice so navedene v oglatih oklepajih)

ZRC SAZU:

[RB 1]: Zapiski ‘Empedokles’ 144./45.

[RB 2]: Zapiski I. 1945.

[RB 3]: Slovenska tragedija / (Beležke k romanu o primorski emigraciji in emigraciji sploh) / Vzhod in Zapad / (naslov romana, 2. XI. 1946.) / I.

[RB 4]: V. i. Z. VI.

[RB 5]: Balkanijada X. Trst / Vrhovni princip: Vsi ljudje vse vedo / (V i. Z.)

[RB 6]: Nadaljevanje 48/49 III.

[RB 7]: III. Zapiski in beležke k romanu / 1951 / dodatki iz l. 1958.

[RB 8]: Zapiski k romanu o mladem studiozusu, ki konča tragično v planinah. I. 1951/52.

[RB 9]: Zapiski 1950 / II. 1951

[RB 10]: Zapiski 1951 (Nadaljevanje zapiskov 1950 / II / 1951)

[RB 11]: Zapiski 1953/II / (Balkanijada) / Ljubljana

[RB 12]: 1953. Trst / Beležke

[RB 13]: Trst 1953 / Beležke

[RB 14]: Zapiski 1954 / (Od 21. X. 54 – 4. XII. 54.) / Trst – Ljubljana

[RB 15]: Zapiski: Trst 22. IV. 56. Zapiski o Alamutu za spomine. Zapiski do 22. VI. 56. / Ljubljana, od 8. VII. 56. – 18. X. 56.

[RB 16]: Zapiski 21. V. 61 – 28. XII. / 61. Zapiski 1962 / 4. I. 1962–

NUK:

[RM I] 15/72 Vladimir Bartol (mape 18, 25, 43)

[RM II] 1/1995 Vladimir Bartol (mapi 26, 27)

Rokopisna zapuščina Marice Nadlišek-Bartol (NUK):

[R Nadlišček] – [Bartol-Nadlišek, Marica] Ms703, MAPA 1.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave