Spomin/postspomin, etika in ideologija: o zgodovinopisni filmski naratologiji

  • Shang Biwu
Ključne besede: literatura in zgodovina, historiografska naratologija, film, zgodovinski spomin, etika, ideologija, pokol v Nankingu

Povzetek

V zvezi z najnovejšimi znanstvenimi deli o zgodovinopisju avtor članka trdi, da v primerjavi z jezikoslovnim obratom pripovedni obrat pomembno vpliva na preučevanje tega področja, kar ima za posledico dvoje: 1. dojemanje zgodovine kot naracije in 2. uvoz naratoloških pojmov v preučevanje zgodovine. Čeprav se potreba po izgraditvi zgodovinopisne naratologije pojavlja že desetletje ali dve, je ta še v povojih in ponuja kup odprtih teoretičnih vprašanj. Denimo, kako je zgodovina prikazana v dobi čezmedijskih in čezžanrskih študij? Kaj pa etika predstavljenih v zgodovini in tistih, ki jo predstavljajo? Kako je z ideologijo, vpeto v zgodovinskih pripovedih? V primerjavi s pogosto obravnavanim vprašanjem predstavljanja zgodovine v leposlovju se zdi predstavljanje zgodovine v drugih medijih zapostavljeno. Članek na podlagi splošnega ozadja čezmedijskih narativnih študij obravnava zgodovinopisno filmsko naratologijo (v nadaljevanju: ZFN). Na podlagi treh filmov o pobojih v Nankingu avtor najprej zagovarja potrebo po zgodovinopisni naratologiji, ki presega literarno pripoved, in pojasni, zakaj je ZFN sploh potrebna. Nato preučuje posebno problematiko spomina/postspomina v ZFN, tj. zgodovino, kot se je spominjajo tisti, ki so jo osebno doživeli, ali njihovi potomci. Skladno s tem je zgodovina izkušnja, shranjena v spominu in konkretizirana s fikcijskim medijem. Temu sledi preučevanje etike v ZFN, še zlasti etike predstavljenega in etike predstavljanja. Avtor nato poskuša določiti ideologijo, vpeto v ZFN, na koncu pa v grobem predstavi še prihodnje smeri preučevanja ZFN.

Literatura

Altes, Liesbeth Korthals. “Ethical Turn.” Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Eds. David Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan. London: Routledge, 2005. 142–146.

Ankersmit, Frank. “Historiography.” Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Eds. David Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan. London: Routledge, 2005. 217–221.

Aristotle. “Poetics.” Critical Theory Since Plato. Eds. Hazard Adams and Leroy Searle. Beijing: Peking University Press, 2006. 52–69.

Cohn, Dorrit. “Signposts of Fictionality: A Narratological Perspective.” Poetics Today 11.4 (1990): 775–804.

Elia, Amy J. “Historiographic Narratology.” Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Eds. David Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan. London: Routledge, 2005. 216-217.

Fulton, Helen. Narrative and Media. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Herman, David. “Multimodal Storytelling and Identity Construction in Graphic Narratives.” Eds. Deborah Schiffrin, Anna de Fina, and Anastasia Nylund. Telling Stories: Language, Narrative, and Social Life. Washington, DC: Georgetown University Press, 2010: 195–208

Herman, Luc, and Bart Vervaeck. “Ideology.” The Cambridge Companion to Narrative. Ed. David Herman. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 217–230.

Hirsch, Marianne. “The Generation of Postmemory.” Poetics Today 29.1 (2008): 103–128.

Hühn, Peter, and Jörg Schönert. “Introduction.” The Narratological Analysis of Lyric Poetry. Eds. Peter Hühn and Jens Kiefer. Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2005. 1–13.

Kreiswirth, Martin. “Narrative Turn in the Humanities.” Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Eds. David Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan. London: Routledge, 2005. 377–382.

Lippert, Julia. “A ‘Natural’ Reading of Historiographrical Texts: George III at Knew.” Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research. Eds. Sandra Heinen and Roy Sommer. Berlin and New York: Water de Gruyter, 2009. 228–244.

Munslow, Alun. Narrative and History. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Norkus, Zenonas. “Historical Narratives as Pictures: On Elective Affinities Between Verbal and Pictorial Presentations.” JNT: Journal Narrative Theory 34. 2 (2004): 173–206.

Nünning, Ansgar. “Towards a Cultural and Historical Narratology: A Survey of Diachronic Approaches, Concepts, and Research Projects.” Anglistentag 1999 Mainz: Proceedings. Eds. Bernhard Reitz and Sigrid Rieuwerts. Trier: WVT, 1999. 345–373.

Phelan, James. Living to Tell About It: A Rhetoric and Ethics of Character Narration. Ithaca: Cornell University Press, 2005.

– – –. “Rhetoric/Ethics.” The Cambridge Companion to Narrative. Ed. David Herman. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 203–216.

Prince, Gerald. “Narrativity.” Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Eds. David Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan. London: Routledge, 2005. 387–388.

Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Routledge, 2002.

Ryan, Marie-Laure. Narrative Across Media: The Languages of Storytelling. Lincoln: University of Nebraska Press, 2004.

– – –. “Transfictionality Across Media.” Theorizing Narrativity. Eds. John Pier and José Ángel García Landa. Berlin: Walter de Gruyter, 2008. 385–417.

White, Hayden. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave