Oblike notranjega monologa pri Joyceu in Kovačiču

  • Maja Cafuta
Ključne besede: modernizem, pripovedna tehnika, notranji monolog, slovenska književnost, Kovačič, Lojze, angleška književnost, Joyce, James, primerjalne študije

Povzetek

Razprava analizira oblike notranjega monologa v romanih Ulikses Jamesa Joycea in Prišleki Lojzeta Kovačiča. Na začetku je predstavljena tipologija tehnik posredovanja notranjega govora, le-te pa so v nadaljevanju ponazorjene s primeri, omejenimi na vsakokratno glavno književno osebo, Stephena in Bubija. V sklepu povzemam in primerjam značilnosti diskurzov omenjenih literarnih likov.

Literatura

Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: University Press Oxford, 1991.

Cafuta, Maja. »Narativna struktura Kovačičevega romana Deček in smrtJezik in slovstvo 56.3–4 (2011): 15–30.

– – –. Primerjalna analiza pripovednih postopkov v izbranih romanih J. Joycea (Ulikses) in L. Kovačiča (Prišleki). Magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2013.

Cohn, Dorrit. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Counsciousnes in Fiction. New Jersey: Princeton University Press, 1993.

Cuddon, John Anthony. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin Books, 1999.

Fludernik, Monika. The Fictions of Language and the Languages of Fiction: The Linguistic Representation of Speech and Consciousness. London, New York: Routledge, 1993.

Humphrey, Robert. Stream of Consciousness in the Modern Novel. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1954.

Joyce, James. Ulysses. Splet. 5. 5. 2014. http://www.gutenberg.org/files/4300/4300-h/4300-h.htm#link2H40002.

– – –. Ulikses. Prevod Janez Gradišnik; spremna beseda Aleš Pogačnik. Ljubljana: CZ, 1993.

Kos, Janko. »William Faulkner: Svetloba v avgustu.« William Faulkner. Svetloba v avgustu. Ljubljana: CZ, 1987. 5–42.

Kovačič, Lojze. Prišleki. Ljubljana: Študentska založba, 2007.

Leech, Geoffrey N., Short, Michael. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. London, New York: Longman, 1981.

Mozetič, Uroš. »Predstavljanje govora in mišljenja v luči pripovednega glediščenja in žariščenja: Ljudje iz Dublina Jamesa Joycea.« Primerjalna književnost 23.2 (2000): 85–108.

Prince, Gerald. A Dictionary of Narratology. Aldershot: Scolar Press, 1988.

Semino, Elena, Short, Michael H. Corpus Stylistic: Speech, Writing and Thought Presentation in a Corpus of English Writing. London, New York: Routledge, 2005.

Randell, Stevenson. Modernist Fiction: An Introduction. Lexington: University of Kentucky, 1992.

Škulj, Jola. »Modernizem in njegove poteze v lirski, narativni in dramski formi.« Primerjalna književnost 21.2 (1998): 45–70.

Tumanov, Vladimir. Mind Reading: Unframed Direct Interior Monologue in European Fiction. Amsterdam: Rodopi, 1997.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave