O svetih genealogijah pri Antigoni in Savitri

  • Lenart Škof
Ključne besede: literatura in religija, starogrška književnost, Sofokles, Antigona, staroindijska epika, Mahabharata, Savitri, kozmični red, nenapisani zakoni, etika, pravičnost

Povzetek

Članek se ukvarja z etičnim pomenom nenapisanih zakonov v stari grški religiji ter pri Antigoni. V ospredju naše interpetacije je branje Antigone pri Luce Irigaray. V drugem delu ponujamo primerjalno raziskavo o vlogi Savitri iz indijskega epa Mahabharata ter dokazujemo, da legendo o Savitri zaznamujejo podobni kozmični odnosi ali kozmični simboli kot versko ozadje Antigone.

Literatura

Brague, Rémi. Božji zakon – Filozofska zgodovina neke zaveze. Ljubljana: Študentska založba, 2009.

Burkert, Walter. Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche. Stuttgart: Kohlhammer, 2011.

Caputo, John D. The Insistence of God: A Theology of Perhaps. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press, 2013.

Derrida, Jacques. Acts of Religion. Ur. G. Anidjar. New York in London: Routledge, 2002.

– – –. Of Hospitality. Stanford: Stanford University Press, 2000.

Deshpande, R. Y. The Ancient Tale of Savitri. Pondicherry: Sri Aurobindo International Centre of Education, 1995.

Douglas, Mary. Leviticus as Literature. Oxford in New York: Oxford University Press, 2000.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Lectures on the Philosophy of Religion. Part II, 3.αβ. Ur. Peter C. Hodgson. Prev. R. F. Brown, P. C. Hodgson in J. M. Stewart. Berkeley: University of California Press, 1984.

Irigaray, Luce. »Ethical Gestures Toward the Other.« Poligrafi 15.57 (2008): 3–23.

– – –. In the Beginning, She Was. London: Bloomsbury, 2013.

– – –. To Be Two. New York: Routledge, 2001.

– – –. Una nuova cultura dell’energia. Al di là di Oriente e Occidente. Torino: Bollati Boringheri, 2013.

Levinas, Emmanuel. Outside the Subject. London: Continuum, 1993.

Nancy, Jean-Luc. Corpus. Prev. Mirt Komel in Varja Balžalorsky. Ljubljana: Študentska založba, 2011.

– – –. Singularna pluralna bit. Lepota. Prev. Nastja Skrušný in Valentina Hribar Sorčan. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. (Filozofska zbirka Aut 57).

Nietzsche, Friedrich. Tako je govoril Zaratustra. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Slovenska matica, 1999.

Otto, Walter F. Bogovi Grčije: podoba božanskega v zrcalu grškega duha. Ljubljana: Nova revija, 1998.

Parpola, Asko. »Savitri and Ressurection.« Changing Patterns of Family and Kinship in South Asia. Ur. Asko Parpola in Sirpa Tenhunen. Helsinki: Finnish Oriental Society, 1998. 267–312. (Studia Orientalia, 84).

– – –. »The Religious Background of the Savitri Legend.« Harānandalaharī – Volume in Honour of Professor Minoru Hara on His Seventieth Birthday. Ur. R. Tsuchida in A. Weber. Reinbek: Dr. Inge Wezler Verlag für orientalische Fachpublikationen, 2000. 193–216.

Sofokles. Antigona. Kralj Ojdipus. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998.

Statkiewicz, Max in Valerie Reed. »Antigone’s (Re)turn: The Ēthos of the Coming Community.« Analecta Husserliana 85 (2005): 787–811.

Škof, Lenart. Breath of Hospitality: Intersubjectivity, Ethics and Peace. Dordrecht: Springer, 2015.

Thomas, Rosalind. »Writing, Law, and Written Law.« The Cambridge Companion to Ancient Greek Law. Ur. Michael Gagarin in David Cohen. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 41–60.

Zgodba o Savitri: pripoved vidca Markandeje iz Mahabharate. Prev. Vlasta Pacheiner Klander. Branik: Založništvo Abram, 2002.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop