Senjam beneške piesmi kot dejavnik prenove narečne poezije v Slovenski Benečiji

  • Irena Novak Popov
Ključne besede: literatura in glasba, ljudsko pesništvo, narečna poezija, Beneška Slovenija, Senjam beneške piesmi, popularna glasba

Povzetek

Razprava predstavlja segment kulture v Beneški Sloveniji, ki jo je vse od priključitve Italiji leta 1866 prizadevalo pomanjkanje slovenskih izobražencev, kulturnih ustanov in socializacije v oblike elitne umetnosti skozi šolanje, zaradi česar se je kultura lahko razvijala le kot ljubiteljska dejavnost. Z njo so si ustvarjalci, povezani v kulturna društva, prizadevali preprečiti uničujoče učinke asimilacije, ljudem izboljšati samopodobo in jim ob zabavi dati možnost za komunikacijo v domači narečni govorici. Izjemno poslanstvo je pri tem imela vsakoletna prireditev Senjam beneške piesmi, ki se v vasi Lese odvija od leta 1971.

Literatura

Banchig, Giorgio. Benečija. Ko se mala in velika zgodovina srečata. Cividale del Friuli – Čedad: Most, società cooperativa a r. l., 2013.

Bandelj, David. »Nekaj opazk o najsodobnejši beneški poeziji«. Jezik in slovstvo 58.4 (2013): 59–71.

Biu je ankrat senjam … Kaplje starih Sejmu Beneške Piesmi. [Zvočni zapis]. Lese: Kulturno društvo Rečan, v sodelovanju z GM Špeter, 2005.

BK Evolution. Kekko Bergnach: Unplugged. [Zvočni zapis]. Srednje: Društvo Beneške korenine, 2008.

– – –. Jablen. [Zvočni zapis]. Sriednje/Stregna: Društvo Beneške korenine, 2010.

– – –. Skrivnost norosti – norost skrivnosti. [Zvočni zapis]. Sriednje/Stregna: Društvo Beneške korenine, 2014.

Brecelj, Marija. Za te zahvalit. [Videoposnetek]. Dokumentarni film o beneškem kantavtorju Kekku Bergnachu. Trst: STV, Deželni sedež RAI za FJK, 2009.

Cernetig, Marina. Pa nič nie še umarlo. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2007.

Dapit, Roberto. »Nastajanje krajevnih knjižnih jezikov pri Slovencih v Furlaniji«. Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Mednarodni simpozij Obdobja. Metode in zvrsti, 20. Ur. Ada Vidovič Muha. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2002. 301–312.

Gruden, Živa. Dvajset korakov. Dokumentarni zbornik ob dvajsetletnici dejavnosti Dvojezičnega šolskega središča v Špetru. Špeter: Zavod za slovensko izobraževanje, 2005.

Klodič, Aldo. »Senjam je začeu, ko je bluo naše društvo pomlad za Benečijo«. Novi Matajur, 5. november 2014. http://novimatajur.it/tag/senjam.

– – –. Duhuor an luna. Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko, 2009.

Mlekuž, Jernej. »‘Dikle’. Tiha zgodba«. Trinkov koledar 2005: 115–131.

Namor, Iole. »Francesco Bergnach, naš Checco«. Trinkov koledar 2002: 195–196.

Obit, Michele [ur.]. Besiede tele zemlje. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2004.

Od emigracije do integracije – sprehod skozi zgodovino dneva emigranta. Špeter: Slovenci po svetu; Občina Špeter, Služba za sodeželane v tujini Avtonomne dežele Furlanije Julijske Krajine, 2010.

Pustita nam rože po našim sadit. 10 let Senjama beneške piesmi. Kulturno društvo Rečan. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1983.

Pustita nam rože po našim sadit. Senjam beneške piesmi XI–XX. 1984–1995. Ur. Lucia Trusgnach, Aldo Clodig, Živa Gruden. Lese – Garmak: Kulturno društvo Rečan, Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko, 2000.

Pustita nam rože po našim sadit. 3. knjiga. Senjam beneške piesmi XXI–XXX. 1996–2012. Ur. Margherita Trusgnach, Aldo Klodič, Lucia Trusgnach, Živa Gruden. Lese – Garmak: Kulturno društvo Rečan, Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko, 2013.

Ruttar, Ricardo. »Demografsko stanje«. Mi smo tu…, tuka, …izdë, …tle. Slovenska jezikovna skupnost v Videnski pokrajini, preteklost, sedanjost, prihodnost. Ur. Marina Cernetig, Luigia Negro. Špeter: Inštitut za slovensko kulturo, SLORI Slovenski raziskovalni inštitut, Univerza v Vidnu, 2009. 72–74.

Sturm, Maja. Slovenci v Nadiških dolinah: čezmejno kulturno sodelovanje z Zgornjim Posočjem. Diplomsko delo. Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Mentorica Vesna Mikulič. Koper 2012. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Sturm-Maja.pdf.

Trusgnach, Andreina. Sanje morejo plut vesoko. Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko, 2011.

V nebu luna plava. Srečanje med pesniki, pisatelji in drugi[mi] ustvarjalci. 1993–2007. Ur. Aldo Clodig, Margherita Trusgnach, Lucia Trusgnach, Marina Cernetig. Liesa – Garmak: Kulturno društvo Rečan, 2007.

Zuanella, Natalino. Mračna leta Benečije. Dejavnost tajnih organizacij v vzhodni Furlaniji. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998.

http://www.kries.it/recan-chi-siamo/ (datum dostopa: 11. 5. 2015)

http://www.dom.it/koncert-v-spomin-na-keka/ (datum dostopa: 14. 5. 2015)

http://www.primorski.it/dossiers/Priloge/6/29/125736/ (datum dostopa: 27. 4. 2015)

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop