Koroške (slovenske) vojne pripovedi med reprezentacijo in diskurzom

  • Andrej Leben
Ključne besede: literatura in zgodovina, slovenska književnost, Koroška, vojne pripovedi, prva svetovna vojna, druga svetovna vojna, literarni žanri, roman, medbesedilnost, spominski diskurz

Povzetek

Vojne pripovedi, zlasti v zvezi s tematiko druge svetovne vojne, štejejo med osrednje in najbolj pogoste pojave v sodobni koroški (slovenski) prozi. Prispevek prinaša žanrsko-tipološko sistematizacijo teh pisav s posebnim ozirom na jezikovne, avtorske in prostorske kontekste, pripovedne perspektive in glavne like ter medbesedilne in zunajbesedilne navezave.

Literatura

Amann, Klaus. »Siegreiche Verlierer. Der bewaffnete Widerstand der Kärntner Slowenen gegen das nationalsozialistische Regime«. Krieg, Widerstand, Befreiung. Ihr Nachhall in den Kulturen und Literaturen des Alpen-Adria-Raums. Ur. Fabjan Hafner in Johann Strutz. Celovec: Drava, 2013. 9–30.

Arih, Rok. Zato. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1957.

– – –. Zibelka. Prispevki k podgraški kroniki. Celovec: Slovenska prosvetna zveza, 1953.

Arnejc, Franc. Od Dnestra do Piave. Spomini iz prve svetovne vojne. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1970.

Betroffensein. Texte zu Kärnten im Herbst 1980. Ur. Harald Irnberger. Celovec: Slowenisches Informationscenter, 1980.

Die Blutige Grenze. Südkärntens Leiden Im Jahre 1945. Uvod Ring der Freunde Kärntens in Westdeutschland. Stuttgart: Ledermüller, 1975.

Die Partisanen in Kärnten: Kämpfer gegen den Faschismus, Kämpfer für…? Eine Ausstellung des Kärntner Landesarchivs. Ur. Wilhelm Wadl in Alfred Ogris. Celovec: Kärntner Landesarchiv, 2003.

Ferk, Janko. Der Kaiser schickt Soldaten aus. Ein Sarajevo-Roman. Dunaj: Styria Premium, 2014.

Goetz, Judith. Bücher gegen das Vergessen. Kärntnerslowenische Literatur über Widerstand und Verfolgung. Celovec, Dunaj: Kitab, 2012.

Grat, Ladislav. V metežu. Ljubljana: Borec, 1969.

Habjan, Vlado. Trotamora. Roman iz unejstva napisan v letih 1958 do 1963. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975.

Haderlap, Anton. Graparji. Spomini. Celovec: Drava, 2007.

Haderlap, Maja. Engel des Vergessens. Roman. Göttingen: Wallstein, 22011.

Handke, Peter. Die Wiederholung. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1986.

– – –. Immer noch Sturm. Berlin: Suhrkamp, 2010.

– – –. »Wut und Geheimnis«. Peter Handke in Klaus Amann: Peter Handkes Poetik der Begriffsstutzigkeit. Zwei Reden zur Verleihung des Ehrendoktorates der Universität Klagenfurt am 8. November 2002 an Peter Handke. Celovec: Wieser, 2002. 47–57.

Ippen, Laura. Und schreibe aufs Blatt meine Gefühle. [Uprizoritev: Dunaj, 12. 2. 2004. Neobjavljeno.]

Isop, Franc. Dnevne črtice mojega pregnanstva. Dnevniški zapisi iz let 1942 do 1945. Celovec: Drava, 2013.

Jelen, Tone. Hoja za mavrico. Spomini iz temnih dni pričakovanja. Celovec: Drava, 2002.

Jug Olip, Ana. Utihnile so ptice, utihnila je vas. Spomini na selske šege in navade, na izselitev v Nemčijo, na taborišče Ravensbrück in na srečno vrnitev domov. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva družba, 2011.

Kerschbaumer, Marie-Thérèse. Der weibliche Name des Widerstands. 7 Berichte. Olten [u.a.]: Walter, 1980.

Kokot, Andrej. Ko zori spomin … Otroška doživetja v pregnanstvu. Celovec: Drava, 1996.

Kolenik, Lipej. Mali ljudje na veliki poti. Spomini na predvojni, vojni in povojni čas na Koroškem. Celovec: Drava, 1997.

Koroška v borbi. Spomini na osvobodilno borbo v Slovenski Koroški. Celovec: Zveza bivših partizanov Slovenske Koroške, 1951.

Köstler, Erwin, Andreas Leben in Johann Strutz. Abschlußbericht zum Jubiläumsfondsprojekt Nr. 9756 „Literatur und Widerstand – der Widerstand in der Literatur“. Celovec 2004.

Kuhar, Helena. Jelka. Aus dem Leben einer Kärntner Partisanin. Thomas Busch, Brigitte Windhab nach Tonbandaufzeichnungen von Helena Kuchar. Basel: A.P.I., [1984].

Kuhar, Peter. Pesem in pelin mojih gozdov. Spominski utrinki iz osmih desetletij. Celovec, Dunaj: Drava, 2009.

Kukovica, Franc. Nepozabljeno. Otrok med nacizmom. Spomini na obdobje 1939–1945. Celovec: Drava, 2006.

Kumer, Mirko. Po sili vojak. Pot koroškega Slovenca skozi drugo svetovno vojno. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1969.

Leben, Andrej in Erwin Köstler. »Literatura in odpor, odpor v literaturi«. Jezik in slovstvo 50.2 (2005): 105–116.

Leisch, Tina. Elf Seelen für einen Ochsen. [Uprizoritev: Vöcklabruck, 28. 6. 2003. Neobjavljeno.]

Liepold-Mosser, Bernd. Partizan. Drama. Deutsch, Slowenisch. Celovec: Wieser, 2008. (Gehört, gelesen und gesehen 3).

Lietzow, Susanne. Jelka. Wir sehen uns im nächsten Krieg. [Uprizoritev: Beljak, 13. 10. 1999. Neobjavljeno.]

Lipuš, Florjan. Boštjanov let. Maribor: Litera, 2003. (Nova znamenja 2).

– – –. Poizvedovanje za imenom. Maribor: Litera, 2013. (Nova znamenja 43).

– – –. »Škornji. Nonstop drama (osnutek)«. V: Zgodbe o čuših. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1973. 23–32.

Malle, Avguštin. »Slowenische Erinnerungsbücher als historische Quellen«. Krieg, Widerstand, Befreiung. Ihr Nachhall in den Kulturen und Literaturen des Alpen-Adria-Raums. Ur. Fabjan Hafner in Johann Strutz. Celovec: Drava, 2013. 49–70.

– – –. »Spominjanje na pregon in upor«. Pregon koroških Slovencev / Die Vertreibung der Kärntner Slowenen. 1942–2002. Celovec: Drava, 2002. 87–112.

Malle, Eva. Die Ročičjaks. Eine slowenische Familie im Widerstand. Celovec, Dunaj: Kitab, 2012.

Messner, Elena in Dominik Srienc. Jez. Der Damm. [Uprizoritev: Celovec, 3. 5. 2015. Neobjavljeno.]

Messner, Elena. Das lange Echo. Roman. Dunaj: Atelier, 2014.

Messner, Janko. Vrnitev. TV drama. Ljubljana: Dramska redakcija TV, 1973.

– – –. Živela Nemčija! Iz dnevnika od 14. 3. 1938 do 21. 1. 1941. Celovec: Drava; Ljubljana: Partizanska knjiga, 1988.

Mohar, Peter. Med nebom in peklom. Pričevanje iz plebiscitnega leta. Ljubljana: Slovenska matica; Celovec: Drava, Družba sv. Mohorja, 1986.

Mohor, Bogdan. Luna. Od koroškega partizana do političnega zapornika v Bileči / Vom Freiheitskämpfer in Kärnten zum politischen Gefangenen in Bileča. Celovec: Drava, 2007.

Obid, Vida in Helena Verdel. Šolo, ne šivanko! Milena Gröblacher – Slovenka na Koroškem v 20. stoletju. Celovec, Dunaj: Drava, 2012.

Ogris, Tomaž. Anisja. Zwangsarbeiterin in Kärnten. Erinnerungen / Prisilna delavka na Koroškem. Spomini. Celovec, Dunaj: Drava, 2011.

Olip, Tomaž. Wie ein im Käfig eingesperrter Vogel. Das Tagebuch des Thomas Olip. Ur. Wilhelm Baum. Celovec, Dunaj: Kitab, 2010.

Peršman. Ur. Lisa Rettl in Gudrun Blohberger. Göttingen: Wallstein, 2014.

Petrov, Ivan. Morišče Dravograd. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1946.

Pirjevec, Dušan. »Boj za Dravo«. Slovenski zbornik 1945. Ur. Juš Kozak. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1945, 569–574.

Pluch, Thomas. Das Dorf an der Grenze. Die Schicksale von Kärntnern beider Sprachgruppen 1920–1976. Filmprosa. Dunaj: Österreichischer Bundesverlag, 1983.

Po sledovih … Pričevanja koroških Slovencev 1920–1945. Celovec: Slovenska prosvetna zveza, 1991.

Polanšek, Valentin. Bratovska jesen. Roman. Prvi del. Celovec: Drava, 1981.

– – –. Bratovska jesen. Roman. Drugi del. Celovec: Drava, 1982.

– – –. Križ s križi. Roman. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1980.

– – –. Sla po svobodi. Roman. Celovec: Drava, 1985.

– – –. Velike sanje malega človeka. Maribor: Obzorja, 1973.

Prežihov Voranc. Doberdob. Vojni roman slovenskega naroda. Ljubljana: Naša založba, 1940.

– – –. Naši mejniki. Kratke storije iz minulih dni. Celje: Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1946. (Zadružna knjižna izdaja 18).

– – –. Požganica. Roman iz prevratnih dni. Ljubljana: Naša založba, 1939.

Prunč, Erich. »Ustna in pisna tradicija v slovenskem slovstvu na Koroškem«. IX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Predavanja. Ur. Matjaž Kmecl. Ljubljana: Delo, 1973. 59–69.

Prušnik, Karel. Gamsi na plazu. Ljubljana: Borec, 1958.

Pust, Ingomar. Titostern über Kärnten: 1942–1945. Totgeschwiegene Tragödien. Celovec: Kärntner Abwehrkämpferbund, 1984.

Resman, Franc. Rod pod Jepo. Spomini Tratnikovega očeta iz Ledinc. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1971.

Ribič, Ivan. Ljudje onkraj reke. Kronika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1954.

Rovšek, Jože in Andrej Kokot. Skaljena sreča. [Uprizoritev: Radiše, 27. 3. 2000. Neobjavljeno.]

Schlapper, Tonči. Iz življenja na obronkih. Spomini. Celovec: Drava, 2004.

Schönett, Simone in Harald Schwinger. Zala. Drama in sieben Bildern / Drama v sedmih slikah. Celovec: Johannes Heyn, 2011. (Edition Meerauge).

Singer, Blaž in Pavla Singer. Naša pot. [Uprizoritev: 1947. Neobjavljeno.]

Skuk, Ferdinand. Der Heimat treu. Roman. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Hermagoras, 2007.

Sovdat, Emil. Tam, kjer teče bistra Zilja. Ljubljana: Borec, 1967.

Spurensuche. Erzählte Geschichte der Kärntner Slowenen. Ur. Andreas Pittler in Helena Verdel. Dunaj: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes; Celovec: Klub Prežihov Voranc, Inštitut za preučevanje prostora Alpe-Jadran, 1990. (Erzählte Geschichte. Berichte von Widerstandskämpfern und Verfolgten 4).

Sticker, Ljudmila. Dnevnik. Rokopis. (Arhiv Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu, Celovec).

Strutz, Johann. »Razvojne poteze in tipologija slovenske proze 20. stoletja na Koroškem«. Ur. Andreas Moritsch. Koroški Slovenci 1900–2000. Bilanca 20. stoletja. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva družba/Hermagoras, 2000–2001. 199–217.

Suhodolčan, Marija. Bibliografija Karla Prušnika – Gašperja. Bibliografija Vestnika koroških partizanov. Ljubljana: Osrednji odbor koroških partizanov; Ravne na Koroškem: Koroška osrednja knjižnica, 1982.

Šipek, Matija. Med zakonom in vestjo. Drama. [Uprizoritev: Pliberk, 2. 10. 2013. Neobjavljeno.]

Tako smo živeli. Življenjepisi koroških Slovencev. 1–12. Ur. Marija Makarovič. Celovec: Mohorjeva založba, 1993–2004.

Turnšek, Metod. Med koroškimi brati. Medvojni roman. Celovec: Mohorjeva družba, 1973.

Vennemann, Kevin. Mara Kogoj. Roman. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 2007.

Zablatnik, Ana. Man soll das sein, was man ist. Ana Zablatnik im Gespräch mit Michael Kerbler. Celovec: Wieser, 2010.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop