Postmodernizem in zgodovinskost v srbski književnosti. Dvojni angažma srbskega postmodernizma

  • Tanja Tomazin
Ključne besede: literatura in zgodovina, postmodernizem, historiografska metafikcija, srbska književnost, roman, literarni sistem, družbenopolitični angažma

Povzetek

Prispevek prikazuje, kako je srbski postmodernizem znotraj nacionalnega literarnega sistema ravno prek tematizacije zgodovinskega izrazil razmeroma visoko stopnjo angažiranosti, ki se izraža na dveh nivojih, vezanih tako na samo poetiko pripovedovanja kot na duhovno držo pisateljev-postmodernistov. Medtem ko prva linija angažiranosti predstavlja vzpostavljanje mnoštva apokrifnih zgodovin, ki bi razkrinkale narativno pogojenost unificiranega predstavljanja preteklosti v interesu političnega vrha, se druga linija manifestira kot zavestno odrekanje obravnavi aktualnih družbenih in političnih tem na račun t. i. postmodernega hedonizma. Glede na naravo postmodernistične poetike je njegov angažma paradoksen, v kontekstu sistema pa morda celo revolucionaren.

Literatura

Brajović, Tihomir. Kratka istorija preobilja. Kritički bedeker kroz savremenu srpsku poeziju i prozu. Zrenjanin: Agora, 2009.

Daković, Nenad. »Zašto ‘novi nihilizam’«. Novi nihilizam. Postmodernistička kontroverza. Ur. Milorad Belančić, Nenad Daković, Ratko Šutić. Beograd: Dom omladine Beograda, 1996. 5–7.

─ ─ ─. »Zlatno doba svakodnevnice«. Novi nihilizam. Postmodernistička kontroverza. Ur. Milorad Belančić, Nenad Daković, Ratko Šutić. Beograd: Dom omladine Beograda, 1996. 99–104.

Damjanov, Sava. Šta to beše »mlada srpska proza«? Zapisi o »mladoj srpskoj prozi« osamdesetih. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1990.

─ ─ ─. Šta to beše srpska postmoderna? Beograd: Službeni glasnik, 2012.

Foucault, Michel. Besede in reči. Arheologija humanističnih znanosti. (Prevedla Samo Tomšič in Ana Žerjav.) Ljubljana: Studia Humanitatis, 2010.

Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism. New York in London: Routledge, 1995.

Jerkov, Aleksandar. »Nova tekstualnost«. Književnost 45.11–12 (1990): 1886–1916.

─ ─ ─. »Nove tendencije u srpskoj prozi. Prigovori postmodernom dobu«. Književnost 48.100 (1994): 1286–1294.

─ ─ ─. Antologija srpske proze postmodernog doba. Beograd: Srpska književna zadruga, 1992.

Kiš, Danilo. Čitanka. Ur. Julija Uršič. (Prevedli Drago Bajt, Miha Avanzo, Ferdinand Miklavc in Mojca Mihelič.) Maribor: Litera, 2011.

Lyotard, Jean François. Postmoderno stanje. Poročilo o vednosti. (Prevedla Simona P. Grilc.) Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo (Zbirka Analecta), 2002.

Matajc, Vanesa. »Zgodovina in njeni literarni žanri: tematski številki revije na pot.« Zgodovina in njeni literarni žanri. History and Its Literary Genres. Ur. Vanesa Matajc in Gašper Troha. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2007. 1–11.

McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London in New York: Routledge, 1991.

Milutinović, Zoran. »Postnihilistička kontroverza«. Novi nihilizam. Postmodernistička kontroverza. Ur. Milorad Belančić, Nenad Daković, Ratko Šutić. Beograd: Dom omladine Beograda, 1996. 191–205.

Novak-Bajcar, Silvija. »Zašto je postmodernizam u srbiji (ipak) moguć«. Nasleđe: časopis za književnost, umetnost i kulturna pitanja 7.16 (2010): 123–131.

Novi nihilizam. Postmodernistička kontroverza. Ur. Milorad Belančić, Nenad Daković, Ratko Šutić. Beograd: Dom omladine Beograda, 1996.

Pantić, Mihajlo. Kapetan sobne plovidbe. Puzzle IV. Novi Sad: Dnevnik in Budućnost, 2003.

─ ─ ─. Slankamen. Puzzle VI. Beograd: Arhipelag, 2009.

─ ─ ─. Tortura teksta. Puzzle II. Dnevnici, eseji, poetički memoari. Podgorica: Oktoih, 2000.

Perišić, Igor. Gola priča. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2007.

Plahuta Simčič, Valentina. »Če je postmodernizem mrtev, sem jaz postmodernistični duh«. Delo 49.202 (2007): 8.

Tomazin, Tanja. Primerjalna literarna zgodovina slovenskega in srbskega romana med letoma 1980 in 1995: doktorska disertacija. (Mentorica: Vanesa Matajc.) Ljubljana: T. Tomazin, 2014.

─ ─ ─. »Srbski literarni postmodernizem – želja ali zgodovinsko dejstvo?« Jezik in slovstvo 58.3 (2013): 21–34.

Uršič, Julija. »Polemika o plagiatu ali kako je nastajal postmodernizem v Jugoslaviji«. Primerjalna književnost 29.2 (2006): 103–123.

Virk, Tomo. Strah pred naivnostjo. Ljubljana: Literarno umetniško društvo Literatura, 2000.

Žunić, Dragan. Nacionalizam i književnost. Srpska književnost 1985–1995. Niš: Prosveta, 2002.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop