»Kiklop« in nacionalizem: inherentna politična dilema Joyceovega »hibridnega« teksta

  • Andraž Jež
Ključne besede: angleška književnost, Joyce, James, nacionalizem, imperializem, Irska, postkolonialne študije

Povzetek

Razpravljanje bo osredotočeno na strukturni vidik poglavja »Kiklop« iz Uliksa Jamesa Joycea, ki se dotika vprašanj kolonializma, imperializma in modernizacije skozi osrednjo problematiko etničnega nacionalizma. Ob tem bo poskušalo pokazati, da poglavje kljub slogovnim in vsebinskim zastranitvam manifestira Joyceove politične poglede, ki pa jih študije iz zadnjih desetletij v glavnem obidejo.

Literatura

Altshuler, David A. Hitler’s War Against the Jews: A Young Reader’s Version of the War Against the Jews, 1933–1945, by Lucy S. Dawidowicz. New York: Behrman House, 1978.

Brenner, Michael, Rainer Liedtke in David Rechter. Two Nations: British and German Jews in Comparative Perspective. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999.

Campbell, Joseph. Mythic Worlds, Modern Words. On the Art of James Joyce. Novato: New World Library, 2003.

Campbell, Matthew. »Nineteenth-Century Lyric Nationalism«. James Joyce in Context. Ur. John McCourt. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 184–194.

Castle, Gregory. »Post-Colonialism«. James Joyce in Context. Ur. John McCourt. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 99–111.

Childs, Peter in Patrick Williams. Introduction to Post-Colonial Theory. London, New York: Routledge, 2014.

Dokler, Anton. Grško-slovenski slovar [Elektronski vir]. (Popravki Matej Hriberšek et al.). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2015.

Eliash, Shulamit. The Harp and the Shield of David: Ireland, Zionism and the State of Israel. Abingdon: Routledge, 2007.

Ellmann, Richard. James Joyce – New and Revisited Edition. Oxford, Toronto, New York, Melbourne: Oxford University Press, 1982.

Frankel, Jonathan. Prophecy and Politics: Socialism, Nationalism, and the Russian Jews, 1862–1917. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Gradišnik, Janez. »Pisatelj in njegovo delo«. James Joyce: Ulikses II. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1967. 387–629.

Graham, Colin. Deconstructing Ireland: Identity, Theory, Culture. Edinburg: Edinburgh University Press, 2001.

Harlamov, Aljoša. »Nezanesljivi pripovedovalec v sodobnem slovenskem romanu«. Jezik in slovstvo 55.1–2 (2010): 33–46.

Hobsbawm, Eric. Obdobje revolucije. Prevod: Mirko Avsenak. Ljubljana: DZS, 1968.

Hutton, Clare. »The Irish Revival«. James Joyce in Context. Ur. John McCourt. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 195–204.

Joyce, James. Selected Letters. Ur. Richard Ellmann. New York: Viking Press, 1975.

– – –. Ulikses I. (Prev. Janez Gradišnik). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1967.

– – –. Umetnikov mladostni portret. (Prev. Jože Udovič). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1966. (Zbirka Sto romanov 20.)

Leerssen, Joep. National Thought in Europe: A Cultural History. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.

Lernout, Geert. »Religion«. James Joyce in Context. Ur. John McCourt. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 332–342.

Loomba, Ania. Colonialism/Postcolonialism. London, New York: Routledge, 2005.

Lukács, György. O današnjem pomenu kritičnega realizma. (Prev. T[aras] K[ermauner]). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961.

Litz, A. Walton. James Joyce – Method and Design in Ulysses and Finnegans Wake. London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1962.

Newman, Gerald G. The Rise of English Nationalism: A Cultural History, 1740–1830. New York: St. Martin’s Press, 1987.

Weinberg, Sonja. Pogroms and Riots: German Press Responses to Anti-Jewish Violence in Germany and Russia (1881–1882). Frankfurt ob Majni: Peter Lang, 2010.

Žižek, Slavoj. »Beckettov ne-Jaz«. Poskusiti znova – spodleteti bolje. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 323–343. (Zbirka Čas misli.)

Žižek, Slavoj, Gary A. Olsen in Lynn Worsham. »Philosopher, Cultural Critic and Cyber-Communist«. JAC Online 21.2 (2001): 251–286.

Perseus Digital Library. Ὀδύσσεια. Splet 19. 10. 2015. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0135, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058%3Aentry%3Dpolu%2Ffatos, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polu%2Ftropon&la=greek&can=polu%2Ftropon0&prior=mou=sa&d=Perseus:text:1999.01.0135:book=1:card=1&i=1#lexicon.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop