Literarne definicije ljubezni

  • Špela Virant
Ključne besede: nemška književnost, angleška književnost, literarni diskurz, ljubezen, definicija

Povzetek

Definicije ljubezni v literarnih besedilih posnemajo razumski, znanstven pristop k vprašanju, kaj je ljubezen. Analiza izbranih primerov kaže, da – drugače od neliterarnih definicij – tako večpomenskost besede ljubezen še povečujejo in hkrati spodkopavajo dualistično pojmovanje razuma in čustev.

Literatura

Abraham, Lyndy. Marvell and Alchemy. Aldershot: Scolar Press, 1990.

Aristoteles. Poetika. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Auster, Paul. Moon Palace. London: Faber and Faber, 2004.

Blades, John. Shakespeare: The Sonnets. Houndmills in New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Davison, Dennis. The Poetry of Andrew Marvell. London: Edward Arnold, 1964.

Fried, Erich. Es ist was es ist. Berlin: Wagenbach, 1983.

Freid, Erich. Ljubiti se z vse boljšim orožjem. Izbrane pesmi. Prev. Štefan Vevar. Celovec, Ljubljana in Dunaj: Mohorjeva družba, 2001.

Grafton, Anthony. Cardanos Kosmos. Berlin: Berlin Verlag, 1999.

Hanuschek, Sven. Keiner blickt dir hinter das Gesicht: das Leben Erich Kästners. München in Dunaj: C. Hanser, 1999.

Helle, Heinz. Der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin. Berlin: Suhrkamp, 2014.

Hettche, Thomas. Woraus wir gemacht sind. Köln: Kiepenheuer und Witsch, 2006.

Hill, Christopher. »Society and Andrew Marvell, Puritanism and Revolution«. Andrew Marvell. Ur. John Carey. Harmondsworth: Penguin, 1969. 73–101.

Kästner, Erich. Fabian. München: DTV, 2011.

Kästner, Erich. Fabian. Prev. Branko Avsenak. Maribor: Založba Obzorja, 1980.

Legouis, Pierre. Andrew Marvell: Poet, Puritan, Patriot. Oxford: Clarendon Press, 1965.

Luhmann, Niklas. Ljubezen kot strast. Prev. Jure Simoniti. Ljubljana: Krtina, 2011.

Marvell, Andrew. Andrew Marvell. Oxford in New York: Oxford University Press, 1990.

Matz, Robert. The World of Shakespeare’s Sonnets. Jefferson in London: McFarland, 2008.

Platon: Zbrana dela I. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2006.

Schoenfeldt, Michael. »The Sonnets«. The Cambridge Companion to Shakespeare’s Poetry. Ur. Patrick Cheney. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2007. 125–143.

Shakespeare, William. Soneti. Prev. Janez Menart. Ljubljana: Slovenska matica, 1965.

Shakespeare, William. The Complete Works. London in Glasgow: Collins, 1990.

Šlibar, Neva: »Die Fallen der Einfachheit.« Erich Fried: Interpretationen, Kommentare, Didaktisierungen. Ur. Johann Georg Lughofer. Dunaj: Praesens Verlag, 2012. 147–154.

Winter, Eyal. Feeling Smart: Why Our Emotions Are More Rational Than We Think. New York: PublicAffairs, 2014.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop