Pripovedne strategije v reprezentacijah nasilja: sodobna bosanska romana o vojni v Bosni

  • Vanesa Matajc
Ključne besede: bošnjaška književnost, sodobni bosanski roman, vojna v Bosni (1992–1995), jugoslovanske vojne (1991–2001), Ključanin, Zilhad, Pričevalec, Karahasan, Dževad, Nočni shod, fantastika, narativne strategije časovnosti

Povzetek

Članek s primerjalnim branjem dveh sodobnih bosanskih romanov (Ključaninov Pričevalec in Karahasanov Nočni shod) o vojni v Bosni (1992–1995) v zgodovinskem in literarnem kontekstu drugih izbranih romanov, ki tematizirajo nacionalizme v jugoslovanskih vojnah in njihove posledice, raziskuje pripovedovanje etnocida. V primerjavi se kot skupna pripovedna strategija izkaže nanašanje na pričevanjski diskurz in s tem povezane uporabe »nemimetičnih« pripovednih strategij časovnosti (»krožna«, »zlita«). Z njimi je povezana specifična obdelava motivno-tematske kategorije »prikazni«, ki priklicuje islamski religiozni kontekst oz. kulturno-zgodovinsko opredeljenost pripovedi, obenem pa odpira možnost vdora fantastike ali tudi branja v magičnorealističnem kodu.

Literatura

Begić, Midhat. »Uz književna kretanja u Bosni i Hercegovini poslije oslobođenja«. Midhat Begić. Djela. Zv. 5. Sarajevo: Svjetlost/V. Masleša, 1988.

Bennet, Andrew in Nicholas Royle. An Introduction to Literature, Criticism and Theory. Dorchester: Pearson Longman, 2004.

Carmichael, Cathie. Ethnic Cleansing in the Balkans: Nationalism and the Destruction of Tradition. Taylor & Francis, 2004. Splet. 15. 9. 2015. https://www.questia.com/read/102726663/ethnic-cleansing-in-the-balkans-nationalism-and-the.

Denić-Grabić, Alma. »Kraj dvadesetog stoljeća: bosanskohercegovački roman između globalnog i lokalnog«. Sarajevske sveske 27/28 (2010): 285–300.

Drndić, Daša. Canzone di guerra. Prev. Đurđa Strsoglavec. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2011.

Duraković, Enes. Bošnjačke i bosanske književne neminovnosti. Zenica: Vrijeme, 2003.

– – –. Orijentologija: univerzum sakralnog teksta. Sarajevo: Tugra, 2007.

Geary, Patrick J. Mit narodov. Srednjeveški izvori Evrope. Ljubljana: Studia humanitatis, 2005.

Imamović, Jasmin. Prosim te, zapiši. Prev. Jurij Hudolin. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009.

Jergović, Miljenko. Pleše v somraku. Prev. Aleksandra Rekar. Ljubljana: Sanje, 2007.

– – –. Oče. Prev. Aleksandra Rekar. Ljubljana: Sanje, 2014.

Jezernik, Božidar. Divja Evropa. Ljubljana: Slovenska matica, 2011.

Juvan, Marko. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Karahasan, Dževad. Nočni shod. Prev. Jana Unuk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011.

Kazaz, Enver. »Prizori uhodanog užasa«. Sarajevske sveske 5 (2004): 137–166.

– – –. »Tranzicijska etnokulturna pustinja«. Sarajevske sveske 27/28 (2010): 83–100.

Ključanin, Zilhad. Pričevalec. Prev. Damijan Šinigoj. Novo mesto: Goga, 2001.

Kur’an. Kur’an s latiničnom transkripcijom i prijevodom na bosanski jezik. Prev. Besim Korkut. Sarajevo: AA, 2007/1428 h.g.

Kora’n. Prevod iz arabskega izvirnika. Prev., spremno besedo in opombe napisala Mohsen Alhady in Margit P. Alhady; predgovor Enes Karić. Ljubljana: Beletrina, 2014.

Kora’n. Prev. Erik Majaron. Tržič: Učila International, 2005.

Lukić, Jasmina. »Recent Historical Novels and Historiographic Metafiction in the Balkans«. History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures of the 19th and 20th Centuries. Zv. 1. Ur. John Neubauer in Marcel Cornis-Pope. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004. 480–493.

Matajc, Vanesa. »Medbesedilna razmerja med ustno zgodovino in literaturo v pričevanju«. Acta Histriae 19/1–2 (2011): 301–318.

Mrak, Anja. Magični realizem in feministična narativna tehnika. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015.

Musabegović, Senadin. »Pisanje o ratu«. Sarajevske sveske 5 (2004): 9–16.

Nikolaidis, Andrej. Mimesis. Prev. Aleš Čar. Ljubljana: Študentska založba, 2006.

Neubauer, John. »Introduction: Folklore and National Awakening«. History of the Literary Cultures of East-Central Europe. The Making and Remaking of Literary Institutions. Zv. 3. Ur. John Neubauer in Marcel Cornis-Pope. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004. 269–293.

Pirjevec, Jože. Jugoslovanske vojne 1991–2001. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003.

Rakić, Milan. »Simonida«. Splet. 7. 12. 2015. http://srednjeskole.edukacija.rs/biografijepoznatih-licnosti/simonida-nemanjic.

Ravbar, Miroslav in Stanko Janež. Pregled jugoslovanskih književnosti. Maribor: Založba Obzorja, 1960.

Richardson, Brian. »Beyond Story and Discourse: Narrative Time in Postmodern and Nonmimetic Fiction«. Narrative Dynamics: Essays on Time, Plot, Closure, and Frames. Ur. Brian Richardson. Columbus: Ohio State University, 2002. 47–63.

– – –. Unnatural Voices. Columbus: Ohio State University, 2006.

Strsoglavec, Đurđa. »(Avto)biografije Daše Drndić.« Canzone di guerra. Daša Drndić. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2011. 153–158.

Taljić, Isnam. Roman o Srebrenici. Prev. Janko Moder. Mengeš: Ciceron, 2005.

Todorova, Maria. Imaginarij Balkana. Ljubljana: ICK, 2001.

Vervaet, Stijn. Centar i periferija u Austro-Ugarskoj. Dinamika izgradnje nacionalnih identiteta u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. godine na primjeru književnih tekstova. Zagreb, Sarajevo: Synopsis, 2013.

Virk, Tomo. Strah pred naivnostjo. Ljubljana: LUD Literatura, 2000.

Vlaisavljević, Ugo. Rat kao najveći kulturni događaj: ka semiotici etnonacionalizma. Sarajevo: Mauna-fe Publishing, 2007.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave