Literarni atlas kot »oživljeni« zgodovinopisni žanr

  • Michal Vančura
  • Miloš Zelenka
Ključne besede: slovenska literarna zgodovina, literarni prostor, kulturna identiteta, slovenska književnost, literarni atlas, Ljubljana, literarna topografija

Povzetek

Študija obravnava »oživljeni« žanr literarnega atlasa ne le kot sredstvo hevristične dokumentacije in izobraževalne turistike, temveč tudi kot metodološki impulz modernega literarnozgodovinskega raziskovanja. V svoji presoji se opira na slovensko publikacijo Literarni atlas Ljubljane (2014). Atlas, ki je idejno izšel iz teorije »kulturnega prostora« in geopoetičnih konceptov, razume literarni prostor slovenske metropole kot specifičen izraz kulturnega spomina, kot antropološki fenomen, predmet raziskovanja moderne biografistike in kulturne zgodovine. Na splošno ustvarja Atlas kot nesižejski žanr dogodkovne historiografije alternativno literarno zgodovino, utemeljeno na personalizaciji in intelektualizaciji literarnih vrednot. Koncept slovenskega Atlasa sodi v paradigmo postmoderne literarne vede, metodološko povezane s t. i. obratom k prostoru (spatial turn), ki od polovice minulega stoletja klasični temporalni model kulture nadomešča s prostorskim konceptom.

Literatura

Bachelard, Gaston. La poétique de l’espace. Pariz: Les Presses universitaires de France, 1957.

Bachmann-Medick, Doris. Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2006.

Bachtin, Michail Michajlovič. Román jako dialog. Prev. Daniela Hodrová. Praga: Odeon, 1980.

Bradbury, Malcolm: Atlas literatury. Literární toulky světem. Prev. Vladimír Křivánek. Praga: Ottovo nakladatelsví s.r.o., 2003.

Dolgan, Marjan, Jerneja Fridl in Manca Volk. Literarni atlas Ljubljane: Zgode in nezgode 94 slovenskih književnikov v Ljubljani. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.

Felix, Emil. Chodsko v našem písemnictví. Dvanáct kapitol o literární tradici chodské. Plzen: T. Mareš, 1940.

– – –. Literární Plzeň v obryse I–II. Plzen: Společnost pro národopis a ochranu památek, 1930–1933.

Foucault, Michel. »Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias«. Lotus 48.9 (1985–1986): 9–17.

Frey, Jaroslav. Literární místopis země České a Moravskoslezské. Praga: Státní nakladatelství, 1938.

Hýsek, Miloslav. Literární Morava 1849–1885. Praga: Vydavatelské družstvo Moravskoslezské revue, 1911.

Juvan, Marko, Marijan Dović in Jernej Habjan, ur. Prostorski obrat v literarni vedi / The Spatial Turn in Literary Studies. Primerjalna književnost 36. 2 (2013).

Kotalík, Josef. Jižní Čechy v české literatuře. Češke Budjejovice: Krajský ústav pro další vzdělávání učitelů, 1956.

Kovařík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praga: Albatros, 1977.

– – –. Literární toulky Moravou. Praga: Albatros, 1978.

– – –. Literární toulky Prahou. Praga: Albatros, 1980.

Mehrez, Samia (ur.). The Literary Atlas of Cairo: One Hundred Years on the Streets of the City. Kairo: American University in Cairo Press, 2010.

Nečas, Jaroslav. Literární průvodce pro turisty. Praga: Sportovní a turistické nakladatelství, 1962.

Nečasová, Lydie. Kde – kdy – kdo. Literární místopis Čech, Moravy a Slezska. Praga: R. Kmoch, 1947.

Novák, Arne. »Úvod. Literární atlas československý«. Literární atlas československý. Ed. Bohumil Vavroušek. Praga: Prometheus, 1938. VII–XIII.

Perenič, Urška, ur. Prostor v literaturi in literatura v prostoru / Space in Literature and Literature in Space. Slavistična revija 60.3 (2012).

Rezník, Jaroslav. Po literárnych stopách na Slovensku. Bratislava: Mladé letá, 1982.

Slavík, Bedřich. Hanácké písemnictví. Olomuc: R. Promberger, 1940.

– – –. Písemnictví na moravském Valašsku. Olomuc: R. Promberger, 1947.

Uhrin, Pavol. Literárny sprievodca po Slovensku. Bratislava: Šport, 1966.

Vavroušek, Bohumil. Literární atlas československý: obrazová historie naší literatury. 1. díl. Praga: J. Otto 1932.

– – –. Literární atlas československý: obrazová historie naší literatury. 2. díl. Praga: Prometheus, 1938.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave