Ekphrasis in intersemiotična transpozicija: književnost, likovne umetnosti, kultura

  • Vladimir Martinovski
Ključne besede: literatura in likovna umetnost, intersemiotičnost, medkulturno sporazumevanje, transpozicija, ekfraza, palimpsest, ameriška poezija, Williams, William Carlos, Auden, Wystan Hugh, makedonska poezija, Koneski, Blaže, Andreevski, Petre M., Urošević, Vlada

Povzetek

Primerjalna književnost kot akademska disciplina nas že od svojih začetkov nenehno opominja, da je prevajanje neogibno potrebno za sporazumevanje, dialog in izmenjavo med različnimi kulturami in književnostmi. V kompleksnem procesu medkulturnega sporazumevanja je poleg jezikovnega prevajanja odigralo pomembno vlogo tudi intersemiotično prevajanje oziroma transpozicija. Opis določene slike, ki pripada neki drugi deželi ali obdobju, pogosto zahteva tematizacijo lastnosti značilnega kulturnega ali umetniškega okolja, v katerem je bilo umetniško delo ustvarjeno. Obenem pa si oseba, ki to delo opisuje, prizadeva ponuditi svojo lastno interpretacijo slike, medtem ko vseskozi ustvarja osebno razmerje z osebno stvaritvijo. V članku skušamo torej analizirati proces ekfraze (opis vizualnih umetniških del) z dveh zornih kotov. Najprej kot neke vrste »prevod oziroma transpozicijo« podobe v besedilo; potem kot obliko medkulturnega sporazumevanja s komentiranjem slike. S semiotične in medkulturne perspektive se lotevamo primerjalne analize intersemiotičnega prenosa oziroma transpozicije dveh pesmi iz anglo-saksonske pesniške tradicije (»Pokrajina z Ikarjevim padcem« Williama Carlosa Williamsa, »Musée des Beaux Arts« Wystana Hugha Audena) in treh pesmi, ki so del sodobne makedonske poezije (»Obisk muzeja« Blažeta Koneskega, »Vojaki Šijana« Petreta M. Andreevskega in »Sv. Trifon, Nerezi« Vlade Uroševića). Predstavljeni primeri ponazarjajo dejstvo, da je ena izmed poglavitnih lastnosti pesniške ekfraze široka paleta možnosti opisovanja umetniških del, zahvaljujoč različnim stališčem, perspektivam in vlogam lirskega subjekta v pesniškem besedilu. Pesniška ekfraza je zelo kompleksen semiotični, estetski in medbesedilni fenomen.

Literatura

Andreevski, Petre M. Lakrimarij. Skopje: Tri, 1999.

Benton, Michael. “Anyone for Ekphrasis?British Journal of Aesthetics 37.4 (1997): 367–76.

Butor, Michel. Les Mots dans la peinture. Paris: Flammarion, 1980.

Clüver, Claus. “On Intersemiotic Transposition.” Poetics Today 10.1 (Spring, 1989): 55–90.

Džeparoski, Ivan. Diskursi za vizuelnoto. Skopje: Matica makedonska, 2014.

Hagen, Rose-Marie, and Rainer Hagen. Tout l’œuvre peint de Bruegel. Cologne: Taschen, 2004.

Heffernan, A. W. James. Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

Hоеk, Leo H. “La transposition intersemiotique pour une classification pragmatique.” Rhétorique et image – textes en hommage à Á. Kibédi Varga. Ed. Leo H. Hoek and Kees Meerhoff. Amsterdam: Rodopi, 1995. 65–80.

Kibédi Varga, Áron. “Criteria for Describing Word-and-Image Relations.” Poetics Today 10.1 (1995): 31–53.

Konevski, Blaže. Celokupni dela. (Kritičko izdanie vo redakcija na Milan Ǵurčinov). Skopje: MANU, 2011.

Martinovski, Vladimir. Od slika do pesna – interferencii meǵu sovremenata makedonska poezija i likovnite umetnosti. Skopje: Magor, 2003.

– – –. Sliki za čimanje – aspekti na ekfraziskata poezija. Skopje: Magor, 2009.

– – –. Ut pictura poesis – Poetry in Dialogue with Plastic Arts (Thematic Selection). Struga: SPE, 2006. Web. 17 May 2016. http://www.svp.org.mk/uk_6_utpicturapoesis.htm.

– – –. Les Musées Imaginaires. Paris: L’Harmattan, 2009.

Riffaterre, Michael. “L’illusion d’ekphrasis.” La Pensée de l’image. Signification et figuration dans le texte et dans la peinture. Ed. Gisèle Mathieu-Cactellani. Paris: Presses Universitaires de Vincennes, 1994. 213–29.

Shaffer, Diana. “Ekphrasis and the Rhetoric of Viewing in Philostratus’s Imaginary Museum.” Philosophy and Rhetoric 31.4 (1998): 303–16.

Steiner, Wendy. “The Causes of Effect: Edith Wharton and the Economic of Ekphrasis.” Poetics Today 10.2 (1989): 279–97.

Uroševiḱ, Vlada. Mane, Tekel, Fares. Skopje: Tri, 2001.

William Carlos Williams. The Critical Heritage. London: Routledge, 1997.

Williams, William Carlos. Pictures from Brueghel & Other Poems. New York: New Directions, 1962.

– – –. Tableaux d’après Bruegel. Paris: Éditions Unes, 1991.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop