Nekaj poglavij iz zgodovine (kratkih) stikov (post)semiotične uprizoritvene teorije in prakse

  • Tomaž Toporišič
Ključne besede: semiotika, uprizoritvene umetnosti, postdramsko gledališče, (post)dramski tekst, mediatizirane umetnosti, umetnosti v živo

Povzetek

Prispevek s pomočjo nekaj primerov dramskih in uprizoritvenih praks ter njihovih možnih teoretizacij spregovori o transformaciji semiotskih pristopov k obema, tesno povezanima poljema, od performativnega obrata šestdesetih let 20. stoletja do danes. Razišče, katere strategije reprezentacije in teoretizacije so se izkazale za plodne.

Literatura

Auslander, Philip. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. London: Routledge. 1999.

– – –. V živo. U: Uprizarjanje v mediatizirani kulturi. Prev. A. Rekar. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2007. Knjižnjica MGL 146.

– – –. Presence and Resistance: Postmodernism and Politics in Contemporary American Performance. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992.

Badiou, Alain. XX. stoletje. Prev. A. Žerjav. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2005.

– – –. Mali priročnik o inestetiki. Prev. S. Koncut. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2004.

Baillet, Florence. »L’hétérogénéité«. Nouveaux territoires du dialogue. Ur. J. P. Ryngaert. Pariz: Actes Sud, 2005.

Barthes, Roland. »Smrt avtorja«. Prev. S. Koncut. Sodobna literarna teorija. Ur. Aleš Pogačnik. Ljubljana: Krtina, 1995. 19–25.

Carlson, Marvin. Performance: A Critical Introduction. London, New York: Routledge, 1996.

Derrida, Jacques. »Gledališče krutosti in zapora predstave«. Prev. U. Grilc. Prisotnost, predstavljanje, teatralnost. Ur. Emil Hrvatin. Ljubljana: Maska, 1996. 82–103.

Erjavec, Aleš. Ljubezen na zadnji pogled: avantgarda, estetika in konec umetnosti. Ljubljana: Filozofski inštitut ZRC SAZU, 2004.

Fischer-Lichte, Erika. Ästhetik des Performativen. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 2004.

Fortier, Mark. Theory / Theatre: An Introduction. London, New York: Routledge, 1997.

Jovanović, Dušan. Razodetja. Ljubljana: Študentska založba. 2009.

Lukan, Blaž. »Nove tekstne prakse v slovenskem gledališču in strategije uprizarjanja«. Slovenska dramatika. Ur. M. Pezdirc Bartol. Ljubljana: ZIFF. 2012. 167–73.

Pavis, Patrice. Le théâtre contemporain. Pariz: Armand Colin, 2011.

– – –. Theatre at the Crossroads of Culture. New York: Routledge,1992.

Pezdirc-Bartol, Mateja. »Branje dramskega besedila«. Primerjalna književnost 34.2 (2011): 125-135.

Prisotnost, predstavljanje, teatralnost. Ur. Emil Hrvatin. Ljubljana: Maska, 1996.

Quignard, Pascal. Sovraštvo do glasbe. Prev. S. Koncut. Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Sarrazac, Jean-Pierre. »Kriza drame«. Prev. T. Lesničar Pučko. Drama, tekst, pisava. Ur. Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2008. 13–26.

Semenič, Simona. gostija ali zgodba o nekem slastnem truplu ali kako so se roman abramovič, lik janša, štiriindvajsetletna julia kristeva, simona semenič in inicialki z. i. znašli v oblačku tobačnega dima. Tipkopis. 2010.

Sermon, Julie in Jean-Pierre Ryngaert, Théâtres du XXIe siècle. Commencements. Pariz: A. Colin, 2012.

Skušek-Močnik, Zoja. Gledališče kot oblika spektakelske funkcije. Ljubljana: Univerzum, 1980.

Šeligo, Rudi. Identifikacija in katarza. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1988.

Toporišič, Tomaž. »(Ne več) dramsko v sodobni slovenski dramatiki (Jovanović, Ravnjak, Potočnjak, Skubic, Semenič)«. Slavistična revija 1 (2015): 89–102.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop