Zoper »naravni« red sveta

  • Jelka Kernev Štrajn
Ključne besede: filozofija jezika, znak, reprezentacija, Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, poljska književnost, Tokarczuk, Olga, angleška poezija, Blake, William, človek in žival, neantropocentričnost

Povzetek

Članek se v luči pozne filozofije Gillesa Deleuza in Félixa Guattarija, zlasti njunih pojmov, kot so znak, reprezentacija, postajati, žival, srečanje, naključje in še nekaterih drugih, osredinja na sodobni poljski roman Pelji svoj plug čez kosti mrtvih. Zanima ga zlasti v romanu dobro opazna tematizacija ne-antropocentrične naravnanosti, ki se kaže v protagonistkinem razmerju do naravnega okolja in živali. Na tem utemeljuje svojo tezo, da je umetnost Williama Blakea poglavitna intertekstualna prvina tega romana. Izpelje jo tako, da opozori na presenetljive skupne točke in presečišča med Blakovim svetovnim in umetniškim nazorom ter deleuzovsko-guattarijevskim filozofskim mišljenjem in pokaže, kako je oboje tematizirano v romanu.

Literatura

Benčin, Rok. Okna brez monad. Estetika od Heideggerja do Rancièra. Ljubljana: Filozofski inštitut ZRC SAZU, 2015.

Benjamin, Walter. »Ursprung des deutschen Trauerspiels«. V: Walter Benjamin: Gesammelte Schriften. I. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1991. 203–409.

Blake, William. The Complete Poetry and Prose of William Blake. New York: Random House, 1988.

– – –. Poroka nebes in pekla. Prev. Vojko Gorjan. Koper: Hyperion, 2006.

– – –. Blake. Prev. Miha Avanzo. Ljubljana: MK, 1978.

Deleuze, Gilles. Francis Bacon. Logique de la sensation. Pariz: La Différence, 1984.

– – –. Proust in znaki. Prev. Jana Pavlič. Ljubljana: Študentska založba, 2012.

– – –. Kritika in klinika. Prev. Suzana Koncut. Ljubljana: Študentska založba, 2010.

– – –. Nietzsche. Prev. Jelka Kernev Štrajn. Vnanje Gorice: KUD Police Dubove, 2014.

– – –. Razlika in ponavljanje. Prev. Peter Klepec et al. Ljubljana: Filozofski inštitut ZRC SAZU, 2011.

– – –. Guba. Prev. Jana Pavlič. Ljubljana: Študentska založba, 2009.

Deleuze, Gilles in Félix Guattari. Kafka: za manjšinsko književnost. Prev. Vera Troha. Ljubljana: LUD Literatura, 1995.

– – –. Kaj je filozofija? Prev. Stojan Pelko. Ljubljana: Študentska založba 1999.

– – –. Mille plateaux. Pariz: Les Éditions de Minuits, 1980.

Heymans, Peter. »Eating Girls: Deleuze and Guattari’s Becoming-Animal and the Romantic Sublime in William Blake’s Lyca Poems«. Humanimalia: A Journal of Human/Animal Interface Studies 3.1 (jesen 2011): 2–39.

Kernev Štrajn, Jelka. Renesansa alegorije: alegorija, simbol, fragment. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009.

Mitchell, W. J. T. Blake’s Composite Art. Princeton: Princeton University Press, 1978.

– – –. Slikovna teorija. Eseji o verbalni in vizualni reprezentaciji. Prev. Lela B. Njatin. Ljubljana: Študentska založba, 2009.

Peat, Ray. »Can Art Instruct Science? William Blake as Biological Visionary«. Splet. 23. 1. 2016. http://raypeat.com/articles/articles/william-blake.shtml.

Proust, Marcel. Sodoma in Gomora. Prev. Radojka Vrančič. Ljubljana: DZS, 1991.

Tokarczuk, Olga. Dnevna hiša, nočna hiša. Prev. Jana Unuk. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2005.

– – –. Beguni. Prev. Jana Unuk. Ljubljana: Modrijan, 2008.

– – –. Pelji svoj plug čez kosti mrtvih. Prev. Jana Unuk. Ljubljana: CZ, 2014.

Sasso, Robert, in Arnaud Villani. Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. Pariz: J. Vrin, 2003.

Vaupotič, Aleš. Aktualnost realističnega diskurza v literarni in intermedijski umetnosti: doktorsko delo. Ljubljana: FF, 2010 (258).

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop