Semiotika in realizem

  • Aleš Vaupotič
Ključne besede: semiotika, Saussure, Ferdinand de, Peirce, Charles Sanders, realizem, stoicizem, teorija diskurza

Povzetek

Razprava pregleda splošne predstave o delovanju znakov in njihovo delovanje v literaturi, predvsem v realističnih delih. Predstavljeni sta dve tradiciji semiotike, strukturalistična, ki jo je utemeljil Ferdinand de Saussure, in pragmatistična, ki jo je razvil Charles S. Peirce.

Literatura

Bahtin, Mihail. Teorija romana: izbrane razprave. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Baron, Scarlett. ’Strandentwining Cable’: Joyce, Flaubert, and Intertextuality. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Bovcon, Narvika. »Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke.« Primerjalna književnost 37.2 (2014): 119–133, 235–242, 244.

Burch, Robert. »Charles Sanders Peirce.« The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 Edition). Ed. Edward N. Zalta. Splet. 25. maj 2015. http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/peirce.

Derrida, Jacques. »Struktura znak in igra v diskurzu humanističnih znanosti.« Literatura 5.24–25.6 (1993): 63–80.

Flusser, Vilém. K filozofiji fotografije. Ljubljana: ZSKZ in Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2010.

Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Gabriel, Markus, ur. Der Neue Realismus. Berlin: Suhrkamp, 22015.

Geppert, Hans Vilmar. Der realistische Weg. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1994.

Hankinson, Robert J. »Stoic Epistemology.« The Cambridge Companion to the Stoics. 59–84.

Inwood, Brad, ur. The Cambridge Companion to the Stoics. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Lotman, Jurij Mihajlovič. Znotraj mislečih svetov. Ljubljana, Studia humanitiatis, 2006.

Manetti, Giovanni. »Ancient Semiotics.« The Routledge Companion to Semiotics. Paul Cobley, ur. London, New York: Routledge, 2010. 13–28.

Mladenov, Ivan. Conceptualizing Metaphors: On Charles Peirce’s Marginalia. London, New York: Routledge, 2006.

Peirce, Charles Sanders. »The Architecture of Theories.« The Monist 1.2 (1891): 161–176.

– – –. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. 8 Vols. Cambridge, Massachusetts: Harvard UP, 1931–1958.

– – –. Izbrani spisi o teoriji znaka in pomena ter pragmaticizmu. Ljubljana: Krtina, 2004.

– – –. »On a New List of Categories.« Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 7 (1868): 287–298.

de Saussure, Ferdinand. Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski študij, 1997.

Schlegel, Friedrich. Spisi o literaturi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1998.

Schubert, Hans-Joachim idr. Pragmatismus zur Einführung. Hamburg: Junius, 2010.

Solina, Franc, in Srečo Dragan. »Novomedijski umetniški projekti kot most med realnim in virtualnim svetom.« Robotika in umetna inteligenca. Tadej Bajd in Ivan Bratko, ur. Ljubljana: Slovenska matica, 2014. 187–230.

Stern, Joseph Peter. On Realism. London, Boston: Routledge & Kegan Paul, 1973.

Vaupotič, Aleš. »On the Problem of Historical Research in Humanities: Michel Foucault and Mikhail Bakhtin.« Splet. Logos 2.3 (2002). 25. maj 2016. http://kud-logos.si/2002/on-the-problem-of-historical-research-in-humanities-michel-foucault-and-mikhail-bakhtin.

– – –. »Peirceova teorija raziskave kot poetološki model: primer literarnega realizma.« Primerjalna književnost 35.2 (2012): 83–93.

– – –. »Realism Revisited – Dickens’ Hard Times as a Narrativized Archive.« Fortunes et infortunes des genres littéraires. Echinox 16. Cluj: Phantasma, 2009. 175–185.

Vegetti, Mario. »Il pensiero di Ippocrate.« Opere di Ippocrate. Torino: Utet, 1974. 9–63.

Welsh, Alexander. Dickens Redressed: The Art of Bleak House and Hard Times. New Haven, London: Yale UP, 2000.

White, Michael J. »Stoic Natural Philosophy (Physics and Cosmology).« The Cambridge Companion to the Stoics. 124–152.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop