Navzočnost v času: A Tale for the Time Being in postmoderna paradigma

  • Mojca Krevel
Ključne besede: ameriška književnost, ameriški roman, postmoderna, Ozeki, Ruth, A Tale for the Time Being, resničnost, hiperresničnost, hipertekst, fraktalni subjekt

Povzetek

Razprava ob analizi konceptov subjekta in resničnosti v romanu A Tale for the Time Being Ruth Ozeki v luči značilnosti, ki se izrisujejo v teoretskih obravnavah postmodernih družb in kultur, ponuja razmislek o učinkih novih družbenozgodovinskih razmer in menjave dominantnega medija na romanopisje in vlogo književnosti na splošno.

Literatura

Baudrillard, Jean. »Simulacra and Simulations«. Literary Theory: An Anthology. Ur. Julie Rivkin in Michael Ryan. Maiden, Oxford in Carlton: Blackwell Publishing, 2004. 365–377.

– – –. Impossible Exchange. London in New York: Verso, 2011.

Bolter, Jay D. Writing Space: Computers, Hypertext, and the Remediation of Print. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2001.

Deleuze, Gilles, in Felix Guattari. »A Thousand Plateaus«. Literary Theory: An Anthology. Ur. Julie Rivkin in Michael Ryan. Maiden, Oxford in Carlton: Blackwell Publishing, 2004. 378–386.

Doyle, Jessica. »An Interview with Ruth Ozeki«. Splet. 23. december 2015.

»Food for Thought Festival History«. Splet. 23. december 2015.

Fowler, Edward. The Rhetoric of Confession. Shishōsetsu in Early Twentieth-Century Japanese Fiction. Berkeley, Los Angeles in Oxford: University of California Press, 1988.

»Change Swarm«. Splet. 23. december 2015. https://fopnews.wordpress.com/2013/04/05/change-swarm/.

Hawthorn, Jeremy. Studying the Novel. London: Arnold, 2001.

Hayles, N. Katherine. »Cognition Everywhere: The Rise of the Cognitive Unconscious and the Costs of Consciousness«. New Literary History 45.2 (2014): 199–220.

Johnston, John. Information Multiplicity: American Fiction in the Age of Media Saturation. Baltimore in London: The Johns Hopkins University Press, 1998.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2006.

Kittler, Friedrich. »Grammophone, Film, Typewriter«. October 41 (1987): 101–118.

Krevel, Mojca. Izvidniki v puščavi resničnosti: Avant-pop med kiberpankom in postmoderno. Ljubljana: Sophia, 2010.

Landow, George P. Hypertext 2.0. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore in London: The Johns Hopkins University Press, 1997.

McHale, Brian. Constructing Postmodernism. New York: Routledge, 1992.

Ozeki, Ruth. A Tale for the Time Being. New York: Penguin Books, 2013.

– – –. All Over Creation. New York: Penguin Books, 2004.

– – –. My Year of Meats. New York: Penguin Books, 1999.

Pflug, Ursula. »Around the Gyre: Ruth Ozeki’s A Tale for the Time Being«. Splet. 23. december 2015.

Shannon, Claude E., in Warren Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois Press, 1949.

Strehovec, Janez. Virtualni svetovi. K estetiki kibernetične umetnosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1994.

Tabbi, Joseph. Postmodern Sublime: Technology and American Writing from Mailer to Cyberpunk. London: Cornell University Press, 1995.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave