Slogovne značilnosti … [premolk] … Pinterjevega dialoga

  • Tomaž Onič
Ključne besede: angleška dramatika, Pinter, Harold, gledališče absurda, dramski dialog, literarni slog

Povzetek

Oklevajoč dialog uvrščamo med najpomembnejše prvine Pinterjevega sloga, ki se ga je prijel izraz »pinterjevski«. Ta članek obravnava najvidnejše poteze Pinterjevega dramskega dialoga, jih ilustrira z odlomki iz njegovih dram ter presoja prevajalske težave pri njihovem prenosu v slovenski kulturni prostor.

Literatura

Bakewell, Joan. »In an Empty Bandstand – Harold Pinter in Interview with Joan Bakewell«. Listener 1.32 (1969): 630–631.

Billington, Michael. Harold Pinter. London: Faber and Faber, 2007.

Brown, John Russel. »Gesture and Movement«. Harold Pinter: The Birthday Party, The Caretaker & The Homecoming. Ur. Michael Scott. London: Macmillan, 1989. 133–140.

Burcar, Lilijana. »The New World Order and the Unmasking of the Neo-Colonial Present«. ELOPE 9.1 (2012): 29–40.

– – –. »Disneyjeve priredbe literarnih besedil na presečišču družbenospolnega in neorasističnega diskurza«. Primerjalna književnost 38.1 (2015): 19–45.

Burton, Dierdre. Dialogue and Discourse: A Sociolinguistic Approach to Modern Drama Dialogue and Naturally Occurring Conversation. London: Routledge & Kegan Paul, 1980.

Cole, Olivia. »Cut the Pauses ...Says Pinter«. The Sunday Times. Splet. 11. 2. 2007. http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/stage/theatre/article1364686.ece.

Čerče, Danica. »(Ne)prevedljivost pogovornega jezika v delih Johna Steinbecka«. Slavistična revija 60.2 (2012): 185–98.

Esslin, Martin. Pinter the Playwright. London, New York: Methuen, 1982.

Hobson, Harold. »The Screw Turns Again«. Sunday Times, 25. 5. 1958: 11.

Hribar, Darja. Sestavine sloga Harolda Pinterja v slovenskih prevodih: doktorska disertacija. Ljubljana: FF, 1999.

– – –. »Teoretski pogledi na prevajanje dramskih besedil«. Vestnik 36.1–2 (2002): 437–55.

– – –. »Harold Pinter in Slovene Translation«. ELOPE 1.1–2 (2004): 195–208.

Itzin, Catherine in Simon Trussler. »Directing Pinter«. Harold Pinter: The Birthday Party, The Caretaker & The Homecoming. Ur. Michael Scott. London: Macmillan, 1989: 44–61.

Javornik, Marjan. »Pinterjeva inačica«. Delo, 16. 6. 1970: 5.

Jefferson, Gail. »Side Sequences«. Studies in Social Interaction. Ur. David Sudnow. New York: The Free Press, 1972. 294–339.

Keber, Janez. Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Splet. 21. 3. 2016.

Knowles, Ronald. »The ‘Point’ of Laughter«. Harold Pinter: The Birthday Party, The Caretaker & The Homecoming. Ur. Michael Scott. London: Macmillan, 1989: 146–161.

Labov, William. »The Study of Language in Its Social Context«. Studium Generale 23 (1970): 66–84.

Laver, John. »Communicative Functions of Phatic Communion«. The Organisation of Behaviour in Face-to-Face Interaction. Ur. Adam Kendon, Richard M. Harris in Mary Ritchie Key. Haag: Mouton, 1975. 215–238.

Macintyre, Ben. »Last Word: How Pinteresque!« The Times, 9. 1. 2009: 8.

Onič, Tomaž. »Problematika prevajanja komičnega v dramskih besedilih, specifika iger Harolda Pinterja«. Vestnik 37.1–2 (2003): 391–405.

– – –. »Ohranjanje registra v dramskem prevodu«. Vestnik 39.1–2 (2005): 271–281.

– – –. »Translating Recurrences in Pinter’s Plays«. ELOPE 2.1–2 (2005): 293–299.

Pinter, Harold. »Zapis govora: Hamburg 1970«. Theatre Quarterly 1 (1971): 3–4.

– – –. The Caretaker. V Complete Works: Two. New York: Grove, 1977. 14–87.

– – –. Hišnik: delovni videoposnetek predstave. Kranj: Prešernovo gledališče, 1990.

– – –. The Birthday Party. London, Boston: Faber & Faber, 1993.

– – –. »Writing for the Theatre«. Predgovor v Harold Pinter, Plays 1. London: Faber & Faber, 1996. vii–xiv.

– – –. The Room. V Plays 1. London: Faber & Faber, 1996. 83–110.

Pirjevec, Dušan. »Franz Kafka in evropski roman«. Predgovor v Franz Kafka, Grad. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986. 5–65.

Rose, Margaret. »Introductory Essay«. Predgovor v Harold Pinter, The Birthday Party. London, Boston: Faber & Faber, 1993. 1–33.

Quigley, Austin. E. The Pinter Problem. Princeton: Princeton University Press, 1975.

Schechner, Richard. »Puzzling Pinter«. The Tulane Drama Review 11.2 (1966): 176–184.

Szondi, Peter. Teorija sodobne drame. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2000.

Thomson, David. »The Idea Is to Intimidate. With Words. And Silence«. The New York Times, 15. 7. 2001: 11 in 23.

Trupej, Janko. »Zaznamovanost slovenskega izrazoslovja za temnopolte«. Slavistična revija 62.4 (2014): 635–45.

Tynan, Kenneth. »An Interview with Harold Pinter«. BBC, 28. 10. 1960.

Vurnik, France. »Malo oddaljena prispodoba«. Gorenjski glas, 2. 10. 1990: 7.

Wardle, Irwing. »Comedy of Menace«. Encore 5 (1958): 28–33.

Williams, Raymond. Drama from Ibsen to Brecht. London: The Hogarth Press, 1996.

Zuljan Kumar, Danila. »Funkcije ponavljanj v govorjenem narečnem diskurzu«. Slavistična revija 55. 1–2 (2007): 315–326.

Zupan, Simon. »Repetition and Translation Shifts«. ELOPE 3.1–2 (2007): 257–268.

– – –. »Epistemic Modality in Translation: Poe’s ‘The Fall of the House of Usher’«. AAA – Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik 41.1 (2016): 15–34.

– – –. »Recepcija slovenskih prevodov kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja v 19. in 20. stoletju«. Primerjalna književnost 38.1 (2015): 121–144.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave