Izbrisani med politiko zanikanja in eksemplaričnostjo romana

  • Marko Juvan
Ključne besede: literatura in družba, slovenska književnost, človekove pravice, izbrisani, etnonacionalizem, travma, zanikanje krivde, Mazzini, Miha, Glavan, Polona, Bauk, Dino

Povzetek

Eksemplaričnost romanov Mihe Mazzinija, Polone Glavan in Dina Bauka posega v slovenski diskurz »organizirane nedolžnosti« (Jalušič) in v mejah estetske reprezentacije poskuša zbuditi naklonjenost do ljudi, ki jih je slovenska oblast izbrisala iz registra stalnih prebivalcev. Populacijo izbrisanih, ki jo je slovenska poosamosvojitvena biopolitika oropala pravic in jo reducirala na »golo življenje« (Agamben), ti romani metonimično predstavljajo prek fokusa na počlovečeno žrtev izbrisa, obenem pa razgrinjajo odnose t. i. navadnih ljudi do te množične kršitve človekovih pravic.

Literatura

Adorno, Theodor W. »Freudovska teorija in struktura fašistične propagande.« Prev. Rado Riha. Problemi 51.1–2 (2013): 31–57.

Agamben, Giorgio. Homo sacer: suverena oblast in golo življenje. Prev. Samo Kutoš. Ljubljana: Študentska založba, 2004.

Assmann, Jan. Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Bakić-Hayden. »Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia.« Slavic Review 54.4 (zima 1995): 917–931.

Baskar, Bojan. »Austronostalgia and Yugonostalgia in the Western Balkans.« Europe and Its Other: Notes on the Balkans. Ed. Božidar Jezernik et al. Ljubljana: FF, 2007. 45–62.

Bauk, Dino. Konec. Znova. Ljubljana: Beletrina, 2015.

Breznik, Maja; Kržan, Marko; Močnik, Rastko. »Upravljavske tehnike ob izbrisu.« Annales: Ser. hist. sociol. 23.1 (2013): 145–154.

Breznik, Maja; Močnik, Rastko. »Erasing Residence Rights in Slovenia.« Refugee Watch 38 (2011): 77–103.

Conversi, Daniele, ed. Ethnonationalism in the Contemporary World: Walker Connor and the Study of Nationalism. London; New York: Routledge, 2004.

Dedić, Jasminka. »Diskriminacija v postopkih pridobivanja slovenskega državljanstva.« Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ur. Jasminka Dedić et al. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003. 23–84.

Dedić, Jasminka; Jalušič, Vlasta; Zorn, Jelka. Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003.

Derrida, Jacques. »La Pharmacie de Platon.« La Dissémination. Pariz: Ed. du Seuil, 1972. 69–198.

Dimitrijević, Nenad. »Moral Justification of (the Idea of) a Truth Commission.« Journal of Conflict Resolution 50.3 (2006): 368–382.

Djokić, Dejan. »The Past as Future: Post-Yugoslav Space in the Early Twenty-First Century.« After Yugoslavia. Ed. Radmila Gorup. Stanford: Stanford UP, 2013. 55–74.

Dolar, Mladen. Struktura fašističnega gospostva. Ljubljana: DDU Univerzum, 1982.

Dolenc, Danilo. »Priseljevanje v Slovenijo z območja nekdanje Jugoslavije po drugi svetovni vojni.« Priseljenci. Ur. Miran Komac. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007. 69–102.

Eagleton, Terry. Sweet Violence: The Idea of the Tragic. Oxford: Blackwell, 2003.

Esposito, Roberto. Bios: biopolitika in filozofija. Prev. Mojca Mihelič, Boštjan Nedoh. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

Foucault, Michel. »O drugih prostorih.« Življenje in prakse svobode. Izbrani spisi. Ur. Jelica Šumič Riha, prev. Jelka Kernev Štrajn idr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 214–223.

– – –. Rojstvo biopolitike: kurz na Collège de France: 1978–1979. Prev. Aljoša Kravanja. Ljubljana: Krtina, 2015.

Freud, Sigmund. Nelagodje v kulturi. Prev. Samo Krušič. Ljubljana: Gyrus, 2001.

Frljić, Oliver, režiser. 25.671: avtorski projekt. Kranj: Prešernovo gledališče, 2013. Videoposnetek.

Glavan, Polona. Kakorkoli. Ljubljana: Beletrina, 2014.

Goffman, Erving. »Characteristic of Total Institutions.« Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New Brunswick, London: Aldine Transaction, 2009. 1–124.

Gregorčič, Marta. »Fantomska neodgovornost ali fašizem v preoblekah.« Časopis za kritiko znanosti 36.228 (2007): 81–97.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Predavanja o estetiki. Dramska poezija. Prev. Robert Vouk. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2001.

Hladnik, Miran. »Slovani v slovenski zgodovinski povesti.« Podoba tujega v slovenski književnosti. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2005. 53–66.

Horsley, Lee. The Noir Thriller. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.

Hribar, Tine. »Slovenska državnost.« Nova revija 6.57 (1987): 3–56.

Jalušič, Vlasta. »Organizirana nedolžnost.« Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ur. Jasminka Dedić et al. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003. 7–22.

– – –. »Organizirana nedolžnost in izključevanje: nacionalne države in državljanstvo po vojni in kolektivnih zločinih.« Časopis za kritiko znanosti 36.228 (2007): 101–121.

Johansen, Jørgen Dines. Literary Discourse: A Semiotic-Pragmatic Approach to Literature. Toronto: University of Toronto Press, 2002.

Juvan, Marko. »Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do političnega performansa v globalnem kapitalizmu: primer Slovenskega mladinskega gledališča.« Slavistična revija 62.4 (2014): 545–558.

– – –. Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v študij književnosti. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Kecmanović, Dušan. Ethnic Times: Exploring Ethnonationalism in the Former Yugoslavia. Westport, Conn.: Praeger, 2002.

Lipovec Čebron, Uršula; Zorn, Jelka, ur. Zgodbe izbrisanih prebivalcev. Ljubljana: Sanje, 2011.

Mastnak, Tomaž. Liberalizem, fašizem, neoliberalizem. Ljubljana: Založba /*cf., 2015.

Mazzini, Miha. Izbrisana. Novo mesto: Goga, 2014.

Mekina, Igor. »Izbris izbrisa.« Časopis za kritiko znanosti 36.228 (2007): 157–170.

Medvešek, Mojca. »Razmišljanja o pojavih nestrpnosti in etnične distance v slovenski družbi.« Priseljenci. Ur. Miran Komac. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007. 187–217.

Mežnarić, Silva. »Bosanci«: a kuda idu Slovenci nedeljom? Prev. Seta Knop. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS, Univerzitetna konferenca ZSMS, 1986.

Novak, Boris A. »Izbrisani.« Obredi slovesa. Ljubljana: Študentska založba, 2005. 44.

Pistotnik, Sara. »Kronologija izbrisa 1990–2007.« Časopis za kritiko znanosti 36.228 (2007): 204–237.

Skubic, Andrej E. Fužinski bluz. Ljubljana: Študentska založba, 2001.

– – –. »Sociolekti od izraza do pomena: kultiviranost, obrobje in eksces.« Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Ur. Erika Kržišnik. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004. 297–320.

Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar. Tretja, elektronska izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. Splet.

Todorov, Tzvetan. »Opredelitev fantastike.« Prev. Metka Zupančič. Problemi 18.198–199 (1980): 6–12.

Vasović, Svetlana. »Izgon v smrt.« Časopis za kritiko znanosti 36.228 (2007): 171–176.

Velikonja, Mitja. »‘Something Has Survived…’: Ambivalence in the Discourse About Socialist Yugoslavia in Present-Day Slovenia.« After Yugoslavia. Ed. Radmila Gorup. Stanford: Stanford UP, 2013. 115–122.

Vojnović, Goran. Čefurji raus! Ljubljana: Študentska založba, 2008.

– – –. Figa. Ljubljana: Beletrina, 2016.

Zdravković, Lana. »Kaj je izbris? Kdo so izbrisani? Zakaj se to tiče vseh nas?« Mazzini, Miha. Izbrisana. Novo mesto: Goga, 2014. 259–270.

Zorn, Jelka. »‘Mi, etno-državljani etno-demokracije’: nastajanje slovenskega državljanstva.« Časopis za kritiko znanosti 36.228 (2007): 17–33.

– – –. »Politike izključevanja v postopkih pridobivanja slovenskega državljanstva.« Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ur. Jasminka Dedić et al. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003. 85–139.

Ustava Republike Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.

Williams, Raymond. Modern Tragedy. London: Chatto and Windus, 1966.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave