Kulturna politika Karla Velikega in srednjeveška latinska književnost

  • Simon Malmenvall
Ključne besede: Karel Veliki, srednji vek, latinska književnost, karolinška renesansa, krščanstvo, rimstvo

Povzetek

Razprava obravnava ključne značilnosti kulturne politike kralja in cesarja Karla Velikega (768–814), pri čemer se posveča zlasti idejnim predpogojem latinske književne produkcije v obdobju t. i. karolinške renesanse od konca 8. do konca 9. stoletja. Avtor zagovarja stališče, da so takratni ustvarjalci latinske književnosti kot motivacijo za usklajevanje avtoritete klasičnega latinskega sloga s krščanskim svetovnim nazorom izoblikovali posebno predstavo o kontinuiteti rimskega sveta, ki jo je mogoče zaobjeti s pojmom »rimstva« (romanitas). Omenjena predstava o kontinuiteti je hkrati osmišljala celotno Karlovo stremljenje po vzpostavitvi novega (zahodno)rimskega imperija.

Literatura

Banniard, Michael. »Language and Communication in Carolingian Europe«. The New Cambridge Medieval History. Volume II. Ur. R. McKitterick. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 695–708.

Barbero, Alessandro. Charlemagne: Father of a Continent. Prev. A. Cameron. Berkeley: University of California Press, 2004.

Becher, Matthias. »Zwischen Krieg und Diplomatie. Die Außenpolitik Karls des Großen«. Das Reich Karls des Großen. Ur. M. Becher. Darmstadt: Theiss, 2011. 33–46.

Berschin, Walter. »Biography«. Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide. Ur. F. A. C. Mantello, A. G. Rigg. Washington: The Catholic University of America Press, 1996. 607–617.

Contreni, John J. »The Carolingian Renaissance: Education and Literary Culture«. The New Cambridge Medieval History. Volume II. Ur. R. McKitterick. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 709–757.

Čoralić, Lovorka. »Einhard i Život Karla Velikog«. Život Karla Velikog (Vita Karoli Magni). Ur. I. Goldstein. Zagreb: Latina et graeca, 1992. 28–36.

Einhardus. Život Karla Velikog (Vita Karoli Magni). Ur. I. Goldstein. Zagreb: Latina et graeca, 1992. (slovenski prevod: Einhardus. Življenje Karla Velikega. Prev. Blaž Strmole. Keria: studia Latina et Graeca 15.1 (2013): 151–196.)

Ganz, David. »Book Production in the Carolingian Empire and the Spread of Caroline Minuscule«. The New Cambridge Medieval History. Volume II. Ur. R. McKitterick. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 786–808.

– – –. »Einhard’s Charlemagne: The Characterisation of Greatness«. Charlemagne: Empire and Society. Ur. J. Story. Manchester, New York: Manchester University Press, 2005. 38–51.

Garipzanov, Ildar H. The Symbolic Language of Authority in the Carolingian World. Leiden: Brill, 2008.

Goldstein, Ivo. »Život i doba Karla Velikog«. Život Karla Velikog (Vita Karoli Magni). Ur. I. Goldstein. Zagreb: Latina et graeca, 1992. 7–27.

Guzman, Gregory G. »Encyclopedias«. Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide. Ur. F. A. C. Mantello, A. G. Rigg. Washington: The Catholic University of America Press, 1996. 702–707.

Hartmann, Wilfried. »Maßnahmen eines Analphabeten? Der Kampf um eine Bildungsreform im Karolingerreich«. Das Reich Karls des Großen. Ur. M. Becher. Darmstadt: Theiss, 2011. 89–102.

McKitterick, Rosamond. Charlemagne: The Formation of the European Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

– – –. »The Carolingian Renaissance of Culture and Learning«. Charlemagne: Empire and Society. Ur. J. Story. Manchester, New York: Manchester University Press, 2005. 151–166.

– – –. The Frankish Kingdoms under the Carolingians 751–987. Harlow: Routledge, 2004.

Ray, Roger. »Historiography«. Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide. Ur. F. A. C. Mantello, A. G. Rigg. Washington: The Catholic University of America Press, 1996. 639–649.

Stipišić, Jakov. Pomoćne povijesne znanosti. Zagreb: Školska knjiga, 1985.

Wickham, Chris. The Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000. London: Penguin, 2010.

Ziolkovski, Jan M. »Towards a History of Medieval Latin Literature«. Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide. Ur. F. A. C. Mantello, A. G. Rigg. Washington: The Catholic University of America Press, 1996. 505–532.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave