Mediji in spremembe v literarnem sistemu: zgodovinski vidiki

  • Dejan Kos
Ključne besede: literatura in mediji, literarni sistem, pisna kultura, tisk, komunikacijska tehnologija, avdiovizualni mediji

Povzetek

Pojem medija se nanaša na kompleksno pojavno področje. V njegovem jedru so zapletena razmerja med tehnološkimi dispozitivi in semiotičnimi sistemi, ki so vpeta v vsakokratna družbena, kulturna in komunikacijska okolja. Vpliv medijev na literaturo lahko zato celovito obravnavamo samo v primeru, ko tudi slednjo razumemo kot zapleten družbeni, kulturni in komunikacijski sistem. Razprava se osredotoča na temeljne mejnike v medijski zgodovini – pisavo, tisk in avdiovizualne medije – in ugotavlja, da v vseh primerih komunikacijske tehnologije posegajo v konstitutivne razsežnosti literarnega sistema – njegove strukture, simbolni red in estetske konvencije. V strukturnem pogledu mediji vplivajo na definicije družbenih vlog in reorganizacijo kognitivnih sistemov, na ravni simbolnega reda na zasnovo samorefleksivnih identitet, literarni konvenciji fikcionalnosti in večpomenskosti pa prav tako sledita logiki de- oz. rekontekstualizacije, značilni za rokopisno, tipografsko ali avdiovizualno komunikacijo. V skladu s sistemskim pristopom se razumevanju organizacije literarnega polja najbolj približamo takrat, ko se osredotočimo na mehanizme součinkovanja vseh štirih razsežnosti.

Literatura

Aertsen, Jan A. »Beauty in the Middle Ages: A Forgotten Transcendental?« Medieval Philosophy and Theology 1 (1991): 68–97.

Dović, Marijan. »Urednik in posredniška funkcija v literarnem sistemu.« Primerjalna književnost 33.2 (2010): 47–59.

– – –. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004.

– – –. »Empirična literarna znanost in literarni sistem S. J. Schmidta.« Slavistična revija 51.3 (2003): [267]–284.

– – –. »Pisanje literarnih zgodovin in empirična literarna znanost.« V: Darko Dolinar in Marko Juvan, ur. Kako pisati literarno zgodovino danes?. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003.

– – –. »Radikalni konstruktivizem in sistemska teorija kot teoretična temelja empirične literarne znanosti.« Primerjalna književnost 25.2 (2002): 59–76.

Kos, Dejan. »Literarna zgodovina in koncept literarnega polja.« Primerjalna književnost 32.1 (2009): 45–66.

– – –. »Literarna zgodovina med narativnostjo in interdisciplinarnostjo.« Primerjalna književnost 31.1 (2008): 75–100.

– – –. »Izhodišča in perspektive empirične literarne znanosti.« Slavistična revija 52.4 (2004): [411]–423.

– – –. Theoretische Grundlage der empirischen Literaturwissenschaft. Maribor: Slavistično društvo, 2003.

Kovač, Miha. Skrivno življenje knjig. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1999.

Keupp, Heiner idr., ur. Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek: Rohwolt, 1999.

Mainwaring, Lynn. Value and Distribution in Capitalist Economies. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Mecke, Jochen, ur. Medien der Literatur. Vom Almanach zur Hyperfiction. Bielefeld: Transcript, 2010.

Nusser, Peter. Trivialliteratur. Stuttgart: Metzler, 1991.

Perenič, Urška. »Še k pojmu medialnosti.« Slavistična revija 65.1 (2017): 3–19.

– – –. »The Literary Activities of Mid-Nineteenth-Century Politico-Cultural Societies: A Systemic Approach.« Slovene Studies 33.1 (2011): 61–71.

– – –. »The Literary Activities of Mid-Nineteenth-Century Politico-Cultural Societies: A Systemic Approach«. Slavistična revija 57.4 (2009): [511]–524.

– – –. »Perspektive empirične sistemske teorije z vidika mlajše generacije – doslednost, odprtost, zanesljivost.« Primerjalna književnost 31.2 (2008): 113–135.

Rusch, Gebhard. »Auffassen, Begreifen und Verstehen. Neue Überlegungen zu einer konstruktivistischen Theorie des Verstehens.« V: Siegfried J. Schmidt, ur. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus 2. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1991.

Ryan, Lindy. The Visual Imperative. Creating a Visual Culture of Data Discovery. Cambridge, MA: Morgan Kaufman, 2016.

Schmidt, Siegfried J. Die Welten der Medien. Grundlagen und Perspektiven der Medienforschung. Braunschweig: Vieweg, 1996.

– – –. Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1989.

Trampuž, Miha. Avtorsko pravo. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2000.

Weedon, Alexis. »The Book as a Dynamic System for the Commodification of Ideas and Cultural Expressions.« Primerjalna književnost 35.1 (2012): 177–188.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop