O vlogi rokopisov v dolgem prehodu iz rokopisne v tiskano knjigo v slovenski književnosti

  • Matija Ogrin
Ključne besede: zgodovina knjige, slovensko slovstvo, barok, razsvetljenstvo, rokopisi, kodeksna knjiga, tiskana knjiga

Povzetek

Številna slovenska besedila, zapisana v baročni dobi 17. in 18. stoletja, so ostala v rokopisih, ker zaradi ekonomskih in ideoloških razlogov niso mogla prodreti v medij tiskane knjige. Več teh rokopisov je povezanih s tiskano knjigo. Nekateri so bili všiti v tiskane knjige kot njihovo dopolnilo. Nekateri rokopisi so zato, ker niso mogli biti natisnjeni, besedila posredovali javnosti prav kot rokopisne objave. Spet drugi rokopisi so z rokopisno objavo v 19. stoletju reproducirali priljubljeno tiskano knjigo, objavljeno še v baročni dobi, ki je razsvetljenska miselnost ni pripustila v novo tiskano objavo. Članek pojasnjuje načine sobivanja obeh medijev s poudarkom na slovenskem slovstvu in nakaže nekatere posebnosti rokopisnega medija. Rokopis je omogočal prepisovalcu, da je besedilo občutno prilagodil ne le svojemu jezikovnemu idiomu, temveč ga je v skladu s svojo afiniteto in potrebami lokalnega družbenega konteksta tudi tekstološko prilagodil, variiral, povzel, mu dodajal prvine ustnega izročila ipd. Tako je pisec rokopisno preoddajo besedil (angl. textual transmission, nem. Textüberlieferung) združil z avtorskim ustvarjanjem novega besedila. V težavnem in dolgem obdobju prehoda slovenskega slovstva iz rokopisnega v medij tiskane knjige, ki je trajal od 16. stoletja vsaj do srede 19. stoletja, je rokopis bil medij, ki je omogočal sintezo prepisovanja besedila ter njegovega variiranja in poustvarjanja.

Literatura

EvL 1612. Evangelia inv lystvvi na vſe nedele, inu jmenite prasnike, celiga lejta, po ſtari Karſzhanſki navadi resdeleni. Vsem catholishkim cerkvam, stvprau v’Krajnſki desheli, k’dobrimu, snovizh is Bukovſkiga na Slovenſki jesik sveſtu prelosheni. MDCXII [v kolofonu:] v Nemſhkim Gradzu … MDCXIII.

EvL 1672. Evangelia inu lystuvi na vse nedele inu jmenitne prasnike, ceiliga leita, po catholiſhki vishi inu po teh ponoulenih Maſhnih Bukvah resdeleni. Vsem catholishkim slouenskim cerkuam, ſtuprau v’Krainski desheli, k’ dobrimu, is latinſkiga na slovenſki jesik sueſtu prelosheni, inu s’nouizh poprauleni … v Nemſhkim Gradzu … MDCLXXII.

NUK, Ms 15/2009. Dostopno: Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 023. Poljanski rokopis. Jezusovo življenje v sto postavah. Splet. 23. 3. 2017. http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_023/VIEW/.

NUK, Ms 178. Dostopno: Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085. Slovenski evangelistarij s Stapletonovimi latinskimi perikopami. Splet. 23. 3. 2017. http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085/VIEW/.

NUK, Ms 490. Čop, Matija, zapuščina.

NUK, Ms 1659/IV. 7. Prepis pesmi Jurija Dalmatina in Sebastijana Krelja iz Pesmarice, 1579, fotografije.

NUK, Ms 1355. Zvezek s prepisi slovenskih umetnih pesmi.

NUK, Ms 1390/202–1. Pasijon. Iz zapuščine Matije Nagliča.

NUK, Ms 1663. Gradivo za zgodovino slovenskega slovstva in arhivsko gradivo verskih ali posvetnih ustanov. III. 1. Budimpeštanski rokopis, fotografije.

Stržinar, Ahacij, 1729: Catholish kershanskiga vuka peissme, katére se per kershánskimo vuko, Boshyh potyh, per svétimu missiónu; inu slasti per svétimo Francisco Xaverio na Strashe Górniga Gradu fare nuznu poyo. Gradec, 1729. Izvod v NUK R 0 75843 je zvezan skupaj z rokopisom na 240 straneh: Paglovec, Franc Mihael (prepisal Anton Wider): Cantilenae variae partim antiquae partim novae in hunc libellum transcriptae, ne pereant, et oblivioni dentur ac ut posteris devoto usui esse queant. Šmartno v Tuhinju, 1733.

Stapleton, Thomas: Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius anni: ad instructionem concionatorum, [ad] reformationem peccatorum, [ad] consolationem piorum. Ex sacris scripturis, SS. Patribus, & optimis quibusque authoribus studiose collectum: authore Thoma Stapletono, Anglo; S. Theol. Doctore, & regio professore Louanij. Editio altera, ab ipso authore aucta & recognita. Pars aestivalis, Antverpiae, in officina Plantiana [1593], Pars hyemalis, Coloniae Agrippinae [1620].

UKM, Ms 17/1. Županova Micka, prepis iz 19. stoletja, 40 str.

UKM, Ms 23. Dostopno: Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 053. Bukvice molitvene. Splet. 25. 3. 2017. http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_053/VIEW/.

UKM, Ms 114. Martin Bihtar, Pesmarica.

UKM, Ms 115. Leški rokopis.

Grafenauer, Ivan. »Pripombe k slovenskemu Stapletonu«. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino IV (1924): 106–116.

Greetham, D. C. Textual Scholarship: An Introduction. New York: Garland Publishing, 1994.

Hadrovics, Laszlo. »Gebete und Gesänge einer slowenischen Rosenkranzbruderschaft aus dem 17. Jahrhundert«. Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 3.1–4 (1957): 379–401.

Kidrič, France. »Opombe k protiref. (katol.) dobi v zgodovini slovenskega pismenstva«. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino III (1921): 73–133.

– – –. »Doneski za zgodovino slovenskega lekcionarja in slovenske pridige«. Bogoslovni vestnik 3.2 (1923): 149–169.

– – –. »Stapleton med Slovenci«. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino IV (1924): 76–105.

Koblar, France. »Strel, Janez (1790–1847)«. Slovenska biografija. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, 1971, 2013.

Legiša, Lino, in Alfonz Gspan, ur. Zgodovina slovenskega slovstva I. Do začetkov romantike. Ljubljana: Slovenska matica, 1956.

Love, Harold. Scribal Publication in Seventeenth-Century England. Oxford, New York: Clarendon Press, Oxford University Press, 1993.

McKitterick, David. Print, Manuscript, and the Search for Order, 1450–1830. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2003.

Ogrin, Matija, in Andrejka Žejn. »Strojno podprta kolacija slovenskih rokopisnih besedil: variantna mesta v luči računalniških algoritmov in vizualizacij«. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september–1. oktober 2016. Ur. T. Erjavec, D. Fišer. Ljubljana: ZIFF, 2016. 125–132.

Smolik, Marijan. Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski cerkveni pesmi od začetkov do konca 18. stoletja. Druga, elektronska, pregledana izdaja. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2011. Splet. 25. 2. 2017. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:ovr/VIEW/.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop