Branje poezije na papirju in zaslonu: medijske tehnologije in transformacije v percepciji

  • Urška Perenič
  • Jurij Bon
  • Grega Repovš
  • Indre Pileckyte
Ključne besede: empirična literarna znanost, literatura in mediji, tiskani mediji, elektronski mediji, digitalni mediji, poezija, branje, empirična raziskava

Povzetek

Preveriti želimo medijskozgodovinsko tezo, po kateri tehnološke inovacije s tem, ko transformirajo načine predstavljanja, posredovanja in sprejemanja, transformirajo tudi načine zaznavanja, doživljanja, spominjanja, pomnjenja, spoznavanja, razumevanja. To skušamo storiti s pomočjo empiričnega, kognitivnoznanstvenega pristopa. Podrobneje nas zanimata višja spoznavna procesa razumevanja in pomnjenja pri branju izbranih pesemskih besedil s papirja in zaslona. Do vprašanja, kateri način branja je boljši, se ne opredeljujemo. Zanima nas, kako ujemanje spoznavnih procesov, ki jih omogočata bralna medija, in spoznavnih procesov, ki jih vzpodbujajo izbrane lastnosti besedil, vpliva na »kvaliteto« njihovega pomnjenja in razumevanja. Na pilotni stopnji raziskave, ki uporablja tip vedenjske preizkušnje, je med bolj zanimivimi ugotovitev, da pri mladih preiskovancih poezija, ki sloni na regularnejši uporabi (ponavljalnih) sredstev rime, ritma/metruma, ki naj bi bili podpora v procesih razumevanja in pomnjenja, ni boljše zapomnljiva nasproti poeziji, ki je na teh ravneh svobodneje organizirana (in manj regularna). Rezultati tudi ne kažejo statistično relevantnih razlik med načinoma branja, od koder sklepamo, da so h »kvaliteti« branja bolj kot način predstavljanja besedila prispevale besedilne specifike. Zaključujemo s premislekom o omejitvah raziskave in predstavljamo njeno nadaljevanje.

Literatura

Ackerman, Rakefet, in Morris Goldsmith. »Metacognitive Regulation of Text Learning. On Screen Versus on Paper.« Journal of Experimental Psychology 17.1 (2011): 18–32.

Baccino, Thierry, in Véronique Drai-Zerbib. La lecture électronique. De la vision à la compréhension. Grenoble: Presses Universitaires, 2004.

Benjamin, Walter. »Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati.« Prev. J. Vrečko. Walter Benjamin. Izbrani spisi. Ljubljana: SH. 145–176.

Bon, Jurij, Urška Perenič, Pileckyte Indre, in Grega Repovš. »Branje poezije na papirju in zaslonu. Vedenjski eksperiment.« Medialnost in literatura: zbornik povzetkov / Mediality and Literature: Book of Abstracts. Ur. Urška Perenič. Ljubljana: SDPK, 2016. 17–18.

Bon, Jurij, in Urška Perenič. »Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja. Časovno-frekvenčna analiza.« Slavistična revija 64.1 (2016): 13–31.

Dillon, Andrew, McKnight, Cliff, in John Richardson. »Reading from Paper Versus Reading from Screens.« The Computer Journal 31.5 (1988): 45–64.

-– – –. »The Effects of Display Size and Text Splitting on Reading Lengthy Text from Screen.« Behaviour and Information Technology 9.3 (1990): 215–227.

Eklundh, K. S. »Problems in Achieving a Global Perspective of the Text in Computer-Based Writing.« Instructional Science 21.1 (1992): 73–84.

Flusser, Vilém. Ins Universum der technischen Bilder. Göttingen: European Photography, 1985.

-– – –. Die Schrift. Göttingen: Immatrix Publications, 1987.

Gilovich, Thomas, Dacher Keltner, Serena Chen, in Richard E. Nisbett. Social Psychology. London: W. W. Norton & Company, 42016.

Goody, Jack. The Logic of Writing and the Organization of Society. Cambridge, VB: Cambridge University Press, 1986.

Havelock, Eric. A. Preface to Plato. Cambridge, MA: Belknap Press, 1963.

Jacobs, Arthur M., Jana Lüdtke, Arash Aryani, Burkhard Meyer-Sickendieck, in Markus Conrad. »Mood-Empathic and Aesthetic Responses in Poetry Reception. A Model-Guided, Multilevel, Multimethod Approach.« Scientific Study of Literature 6.2 (2016): 87–130.

Jacobs, Arthur M. »Neurokognitive Poetik. Elemente eines Modells des literarischen Lesens.« Gehirn und Gedicht. Wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren. Ur. R. Schrott in A. M. Jacobs. München: Carl Hanser Verlag, 2011. 492–520.

-– – –. »Affektive und ästhetische Prozesse beim Lesen. Anfänge einer neurokognitiven Poetik.« Sprachen und Emotion. Ur. G. Gebauer in M. Edler. Frankfurt: Campus, 2014.

-– – –. »Towards a Neurocognitive Poetics Model of Literary Reading.« Toward a Cognitive Neuroscience of Natural Language Use. Ur. R. Willems. Cambridge: University Press, 2015a.

-– – –. »Neurocognitive Poetics. Methods and Models for Investigating the Neuronal and Cognitive-Affective Bases of Literature Reception.« Frontiers in Human Neuroscience 9.186 (2015b).

Kittler, Friedrich. Aufschreibesysteme 1800/1900. München: W. Fink, 1985.

-– – –. Grammophon, Film, Typewriter. Berlin: Brinkman & Bose, 1986.

Lorbek, Mija. »Vpliv novih medijev na razvoj medijske umetnosti. Primer digitalnega videa.« Časopis za kritiko znanosti 33.220 (2005): 140–164.

Mangen, Anne. New Narrative Pleasures? A Cognitive-Phenomenological Study of the Experience of Reading Digital Narrative Fictions. Doctoral Thesis. 2006. Splet. 20. 4. 2017.

Mangen, Anne, Bente R. Walgermo, in Kolbjorn Bronnick. »Reading Linear Texts on Paper Versus Computer Screen. Effects on Reading Comprehension.« International Journal of Educational Research 58 (2013): 61–68.

Mayes, Daniel K., Valerie K. Sims, in Jefferson M. Koonce. »Comprehension and Workload Differences for VDT and Paper-Based Reading.« Internation Journal of Industrial Ergonomics 28.6 (2001): 367–378.

McLuhan, Marshall. Understanding Media. The Extensions of Man. New York, McGraw Hill: MIT Press, 1964.

-– – –. The Medium Is the Massage. New York: Bantam, 1967.

Noyes, Jan M., in Kate J. Garland. »VDT Versus Paper-Based Text. Reply to Mayes, Sims and Koonce.« International Journal of Industrial Ergonomics 31 (2003): 411–423.

Noyes, Jan M. »Computer- vs. Paper-Based Tasks. Are They Equivalent?« Ergonomics 51.9 (2008): 1352–75.

Perenič, Urška, in Jurij Bon. »Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja. Z dogodkom povezani ERP valovi.« Slavistična revija 63.2 (2015): 135–153.

Perenič, Urška. »Še k pojmu medialnosti.« Slavistična revija 65.1 (2017): 3–19.

Piolat, Annie, Jean-Yves Roussey, in Olivier Thunin. »Effects of Screen Presentation on Text Reading and Revising.« Internation Journal of Human-Computer Studies 47.4 (1997): 565–589.

Purg, Peter. Uvod v medije. Ljubljana: Zavod IRC, 2008.

Thompson, Kirstin, in David Bordwell. Svetovna zgodovina filma. Prev. S. Jovanovski idr. Ljubljana: UMco, 2009.

Schanze, Helmut. »Medialnost literature. Ali obstaja v medijski znanosti posebna nemška pot?« Prev. U. Perenič. Slavistična revija 65.1 (2017): 21–29.

Sellen, Abigail J., in Richard H. R. Harper. The Myth of the Paperless Office. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.

Shapiro, Amy, in Dale Niederhauser. »Learning from Hypertext: Research Issues and Findings«. V: D. H. Jonassen (ur.). Handbook of Research on Educational Communications and Technology. Mahwah, NJ: Erlbaum. 605–20.

Valéry, Paul. La conquete de l’ubiquité [The Conquest of Ubiquity]. V ang. prev. M. Tyka. 1928. Splet. 20. 4. 2017.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop