Kaj je ali bi lahko bila etična naratologija?

  • Alenka Koron
Ključne besede: literatura in etika, literarna veda, etični obrat, postklasična naratologija, etika in morala, etika in estetika, Pahor, Boris

Povzetek

Na ozadju etičnega obrata v literarni vedi je postalo aktualno tudi razmišljanje o etični naratologiji, ki jo vodi prepričanje, da zgodbeno etiko oziroma etiko obdelave pripovedi oblikujejo formalne strategije in pripovedne tehnike. V članku so podrobneje obravnavani trije novejši prispevki avtorjev (Tilmann Köppe, Nora Berning in Wolfgang G. Müller), ki so etični naratologiji resda naklonjeni, vendar jo različno pojmujejo. Z medsebojno primerjavo njihovih stališč in analizo primera besedilnega odlomka si razprava prizadeva na podlagi razmerja med etiko in estetiko ter razločevanja med etiko in moralo izluščiti produktivne nastavke za možno postklasično etično naratologijo. Tako skuša z upoštevanjem postmoderne etiške teorije Alaina Badiouja, v zavezništvu z dognanji klasične teorije pripovedi in s pomočjo izbranega instrumentarija pokazati na hevristiko za raziskovanje kompleksnih etičnih razsežnosti pripovedi in senzibilizirati bralca/ko za etične komponente pripovedi.

Literatura

Badiou, Alain. Etika: Razprava o zavesti o Zlu. Prev. Jelica Šumić Riha. Problemi 34.1 (1996): 7–68.

Berning, Nora. »Critical Ethical Narratology as an Emerging Vector in the Study of Literary Narrative«. Germanisch-Romanische Monatsschrift 63 (2013): 103–116.

– – –. Towards a Critical Ethical Narratology: Analyzing Value Construction in Literary Non-Fiction Across Media. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2013.

Blackburn, Simon. The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford in New York: Oxford University Press, 1994.

Diengott, Nilli. »Narratology and Feminism«. Style 22 (1988): 42–51.

Erll, Astrid, Herbert Grabes, in Ansgar Nünning (ur.). Ethics in Culture: The Dissemination of Values Through Literature and Other Media. Berlin: de Gruyter, 2008.

Genette, Gérard. Narrative Discourse: An Essay in Method. Ithaca: Cornell University Press, 1983.

Goodman, Nelson. Ways of Worldmaking. Indianapolis: Hackett, 1992.

Jameson, Fredric. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London in New York: Routledge, 2002.

Kindt, Tom, in Hans-Harald Müller. »Narrative Theory and/or/as Theory of Interpretation«. What Is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Ur. Tom Kindt in Hans-Harald Müller. Berlin in New York: de Gruyter, 2003. 205–215.

Köppe, Tilmann. »On Ethical Narratology«. Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology 5 (2009). Splet 15. 12. 2016.

Korthals Altes, Liesbeth. »Ethical Turn«. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan. London in New York: Routledge, 2008. 142–146.

Müller, Wolfgang G. »An Ethical Narratology.« Ethics in Culture: The Dissemination of Values Through Literature and Other Media. Ur. Astrid Erll, Herbert Grabes in Ansgar Nünning. Berlin in New York: de Gruyter, 2008. 117–130.

– – –. »From Homer’s Odyssey to Joyce’s Ulysses: Theory and Practice of an Ethical Narratology.« Arcadia 50.1 (2015): 9–13.

Newton, Adam Zachary. Narrative Ethics. Cambridge: Harvard University Press, 1995.

Nünning, Vera. »The Ethics of (Fictional) Form: Persuasiveness and Perspective Taking from the Point of View of Cognitive Literary Studies«. Arcadia 51.1 (2015): 37–56.

Pahor, Boris. Nekropola. Maribor in Trst: Založba Obzorja in Založništvo tržaškega tiska, 1967.

Phelan, James. Living to Tell About It: A Rhetoric and Ethics of Character Narration. Ithaca: Cornell University Press, 2005.

– – –. »Narrative Judgments and the Rhetorical Theory of Narrative: Ian McEwan’s Atonement«. A Companion to Narrative Theory. Ur. James Phelan in Peter Rabinowitz. Oxford: Blackwell, 2005. 322–336.

Punday, Daniel. Narrative Bodies: Toward a Corporeal Narratology. New York: Macmillan, 2003.

Weidle, Roland. »Value Constructions in Narratives Across Media: Towards a General Typology«. Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology 5 (2009). Splet 15. 12. 2016.

Woloch, Alex. The One vs. The Many: Minor Characters and the Space of the Protagonist. Princeton: Princeton University Press, 2003.

Objavljeno
2017-11-02