Razkrivanje temnih resnic družbe in nezlomljiva moč dobrega v Dickensovem romanu Oliver Twist

  • Irena Avsenik Nabergoj
Ključne besede: literatura in etika, literarna veda, etični obrat, angleška književnost, Dickens, Charles, Oliver Twist, dobro in zlo

Povzetek

Prispevek predstavlja Dickensov roman Oliver Twist in se osredotoča na literarno tehniko razkrivanja kontrastnega razmerja med kriminalnimi dejanji starega Juda Fagina in plemenitim ravnanjem sirote Oliverja. Analizira razpletanje zgodbe do najstrožje kazni in zmagoslavja dobrega nad zlim. Zanima nas predvsem, s katerimi sredstvi Dickensovo besedilo tega romana, ki je zapisano in se bere v specifičnih kontekstih, tematizira, problematizira ali konsolidira specifične moralne vrednote in norme. Dickensov roman s svojo narativnostjo razkriva etična vprašanja v območju človekovih vrednot in odgovornosti v kapitalistični družbi, ki je polna nepravičnosti, zlorab ter odkritega ali prikritega nasilja. Prinaša pripovedi in refleksije o delovanju in značaju različnih oseb, vzetih iz resničnosti, ter jih postavlja pred bralca, da bi izzval njegovo vrednotenje, moralno sodbo in etično angažiranost. Razkrivanje notranje povezanosti dejanj in posledic kaže, kako literatura, še posebej roman s svojo narativnostjo, lahko učinkovito dopolnjuje moralno filozofijo (Nussbaum). Medtem ko je moralna filozofija vezana na abstraktni jezik in se ukvarja z univerzalijami, pa pripoved s svojo imaginacijo in sposobnostjo za celostno zaznavanje duševnega in duhovnega stanja junakov vadi človekov praktični moralni čut za zasledovanje etosa, ki omišlja celotno kompozicijo Dickensovega romana.

Literatura

Booth, Wayne. The Company We Keep: An Ethic of Fiction. Berkeley, CA: University of California Press, 1988.

Bowen, John. Other Dickens: Pickwick to Chuzzlewit. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Carlyle, Thomas. The Life of Friedrich Schiller and the Life of John Sterling. London: Chapman and Hall, 1862.

Dickens, Charles. Oliver Twist. Prev. Oton Župančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1956.

– – –. Oliver Twist. Ur. Kethleen Tillotson, uvod in opombe Stephen Gill. Oxford: Oxford University Press, 2008. (Oxford World’s Classics).

Doran, Robert. The Theory of the Sublime from Longinus to Kant. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Duckworth, Jeannie. Fagin’s Children: Criminal Children in Victorian England. London in New York: Hambledon and London, 2002.

Eaglestone, Robert. »Ethical Criticism«. The Encyclopedia of Literary and Cultural Theory. Ur. Michael Ryan et al. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2010. 581–586.

Ellison, David. Ethics and Aesthetics in European Modernist Literature. From the Sublime to the Uncanny. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Gill, Stephen. »Introduction«. Charles Dickens. Oliver Twist. Ur. Kethleen Tillotson, uvod in opombe Stephen Gill. Oxford: Oxford University Press, 2008. vii–xxv. (Oxford World’s Classics).

Gordon, John. Sensation and Sublimation in Charles Dickens. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Jaeger, C. Stephen. Enchantment: On Charisma and the Sublime in the Arts of the West. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012.

Korthals Altes, Liesbeth. »Ethical Turn«. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan. London in New York: Routledge, 2010. 219–224.

– – –. Ethos and Narrative Interpretation: The Negotiation of Values in Fiction. Lincoln in London: University of Nebraska Press, 2014.

Lankford, William T. »‘The Parish Boy’s Progress.’ The Evolving Form of Oliver Twist«. Modern Language Association 93.1 (1978): 20–32.

Lévinas, Emmanuel. Otherwise Than Being. Prev. Alphonso Lingis. Haag: Martinus Nijhoff, 1981.

MacIntyre, Alasdair. After Virtue. 2. izdaja. London: Duckworth, 1985.

Mangham, Andrew. »‘The Parish Boy’s Progress. God’s Truth.’ Kant, Mill and Moral Epistemology in Oliver Twist«. Literature Compass 9.11 (2012): 733–742.

Miller, J. Hillis. The Ethics of Reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin. New York: Columbia University Press, 1987.

Nussbaum, Martha. Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Phelan, James. Narrative as Rhetoric: Technique, Audiences, Ethics, Ideology. Columbus, OH: Ohio State University Press. 1996.

Ricoeur, Paul. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1990.

Rorty, Richard. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Roth, Cecil (ur.). Anglo-Jewish Letters (1158–1917). London: Soncino, 1939.

Shaw, Philip. The Sublime: The New Critical Idiom. Abington: Routledge, 2006.

Slater, Michael. Charles Dickens. New Haven: Yale University Press, 2009.

Thackeray, William Makepeace. »Horae Catnachianae«. Fraser’s Magazine 9 (1839): 407–427.

Werner, Alex, in Tony Williams. Dickens’s Victorian London, 1839–1901. London: The Museum of London, 2011.

Objavljeno
2017-11-02