Kenotična književnost in vprašanje sebstva: Dionizij Areopagit in Janez Klimak

  • Jan Ciglenečki
  • Borut Škodlar
Ključne besede: literatura in religija, bizantinsko meništvo, mistika, mistično izkustvo, sebstvo, molitev, kenoza, kenotična književnost, Janez Klimak, Dionizij Areopagit

Povzetek

Članek obravnava zgodnjebizantinsko književnost oziroma natančneje tisti njen del, ki ga lahko opredelimo s pojmom »kenotična književnost«. Izpostavljeni sta dve ključni zgodnjebizantinski besedili te tradicije: Mistično bogoslovje Dionizija Areopagita in Lestev božanskega vzpona Janeza Klimaka. S pojmom »kenotična književnost« lahko označimo tista religiozna in mistična besedila, za katera je značilno stopenjsko poglabljanje skozi »zunanje« plasti sebstva do temeljnih dimenzij človeškega bitja na njegovi poti k Bogu. Fenomenološko ločujemo predvsem dve vrsti sebstva: na eni strani bazično, jedrno ali minimalno sebstvo, ki predstavlja osnovo doživljanja sebe in s tem občutek, da sem jaz tisti, ki izkušam določeno izkušnjo, ter na drugi strani narativno ali razširjeno sebstvo, ki označuje, kdo sem ta jaz in kako se doživljam skozi čas, kakšna je moja življenjska zgodba, kako se razlikujem od drugih ljudi in kakšne so moje značilnosti. V mističnem izročilu se poleg teh dveh oblik odpira nov horizont sebstva. Prek pozorne in nenehne molitve skuša menih prepoznavati in razbirati različna mentalna stanja in s tem ravni doživljanja sebe. Odpira se mu možnost, da postopoma opušča navezanost na posamezne dele narativnega sebstva, ki se kot motnje pojavljajo v obliki misli, predstav, čustev, želja, skušnjav ali strahov. Opuščanje navezanosti na narativne plasti sebstva vodi k izpraznjevanju samega sebe, ki je v krščanski meniški tradiciji poznan kot kenoza. Zato lahko vse procese, ki vodijo v smer izpraznjevanja sebe, imenujemo »kenotični procesi« in stanja sebstva, ki jih tako dosežemo, »kenotična« oziroma »mistična«. Kenotična književnost je tako vodič na poti takšnega izpraznjenja.

Literatura

Ball, Hugo. Bizantinsko krščanstvo. Življenje treh svetnikov. Prev. Alfred Leskovec. Ljubljana: KUD Logos, 2016.

Broome, Matthew R., Harland, Robert, Owen, Gareth S. in Argyris Stringaris, ur. The Maudsley Reader in Phenomenological Psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Ciglenečki, Jan, in Borut Škodlar. »Mistična in psihotična izkustva: projekt Parmenides«. Poligrafi: Mistika in misel 71–72, XVIII (2013): 177–192.

Climacus, John. The Ladder of Divine Ascent. Prevedel Lazarus Moore. New York: Harper & Brothers, 1959.

Damasio, Antonio. The Feeling of What Happens. San Diego: Harcourt, 1999.

Dionizij Areopagit. Zbrani spisi. Prevedel Gorazd Kocijančič. Ljubljana: Slovenska matica, 2008.

Duffy, John. »Embellishing the Steps: Elements of Presentation of Style in The Heavenly Ladder of John Climacus«. Dumbarton Oaks Papers 53 (1999): 1–17.

Jannaras, Hristo. Metafizika tela. Novi Sad: Beseda, 2005.

Jevremović, Petar. Psihoanaliza, hermenevtika, cerkveni očetje. Izbrani eseji. Prevedla Pavle Rak in Katarina Kocijančič. Ljubljana: KUD Logos, 2006.

Kierkegaard, Soren. Bolezen za smrt. Prevedel Janez Zupet. Celje: Mohorjeva družba, 1987.

Kircher, Tilo, in Anthony David. The Self in Neuroscience and Psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Kocijančič, Gorazd. »Cerkveni očetje in filozofija«. Patres. Cerkveni očetje v Narodni in univerzitetni knjižnici. Razstavni katalog. Ljubljana: NUK, 2005. 13–22.

– – –. »Skrivnost Dionizija Areopagita«. Dionizij Areopagit. Zbrani spisi. Prevedel Gorazd Kocijančič. Ljubljana: Slovenska Matica, 2008. 7–155.

Loski, Vladimir. Mistična teologija vzhodne Cerkve. Prevedel Pavle Rak. Ljubljana: KUD Logos, 2008.

Parnas, Josef, in Mads G. Henriksen. »Mysticism and Schizophrenia. A Phenomenological Exploration of the Structure of Consciousness in the Schizophrenia Spectrum Disorders«. Consciousness and Cognition 43 (2016): 75–88.

Migne, Jacques Paul, ur. Patrologia Graeca. Vol. 65. Pariz 1864.

Pseudo-Dionysius Areopagita. Corpus Dionysiacum II. Izd. Günter Heil. Berlin: De Gruyter, 2012.

Ricoeur, Paul. Soi-même comme un autre. Pariz: Éditions du Seuil, 1990.

Škodlar, Borut, in Jan Ciglenečki. »Psychose als missglücktes Abenteuer. Mystische Erfahrungen und ihr psychotherapeutisches Potential«. Psycho-logik 10. Abenteuer und Selbstsorge. Ur. Stephan Grätzel in Jann E. Schlimme. Freiburg, München: Karl Alber, 2015. 154–169.

– – –. »Arhaična grška misel v dialogu z eksistencialno-fenomenološko psihiatrijo«. Začetki grškega mišljenja. Ur. Franci Zore in Jan Ciglenečki. Ljubljana: KUD Logos, 2017. 273–303.

– – –. »Multiple Orientations Within the Worldviews in Psychosis and Mysticism: Relevance for Psychotherapy«. Discipline filosofiche 27.1 (2017): 189–200.

Ware, Kallistos. »Introduction«. John Climacus. The Ladder of Divine Ascent. London: SPCK, 1982. 1–70.

Zahavi, Dan. Subjectivity and Selfhood. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2005.

Objavljeno
2018-05-31