O izvoru poezije

  • Dejan Kos
Ključne besede: poezija, epistemologija, vzročnost, ontologija, duhovnost

Povzetek

Zgodovina evropskega mišljenja pozna dva tipa razprav o izvoru poezije – te, ki besedo »izvor« zapisujejo z malo začetnico, in tiste, ki jo zapisujejo z veliko. V prvem primeru gre za razprave, ki so v zadnjih stoletjih prevzele jezik številnih podzvrsti znanstvenega diskurza (od naravoslovja, družboslovja in kognitivnih znanosti do semiotike, humanističnih disciplin in kulturne zgodovine), v drugem pa za teistične koncepte. Oba tipa mišljenja se sicer pogosto prepletata, prispevek pa izpostavlja njuno komplementarnost. Ko kavzalna logika znanosti ni več samo način opazovanja predmetnega področja, temveč postane tudi sama predmet opazovanja, se transgresija naseli v njena lastna izhodišča. V logičnih in ontoloških brezpotjih znanstvenih predpostavk se razkrije enaka transracionalnost, kot je predpostavljena v teističnih diskurzih. Postopkom samonanašanja sledi tudi poezija, ki z »dekavzalizacijo« in »deontologizacijo« izostri zavest o proizvedenosti družbeno sprejetih verzij resničnosti. Kolikor učinkovitejši so ti postopki, toliko globlje ponika izkušnja proizvedenosti v plasti, ki so proizvedle tudi njo samo. Ko se v poetičnih ravnovesjih izenačita celo obstoj in neobstoj, se v radikalni poljubnosti razkrije to, kar je večje od obojega. Poslednje, nepoljubne globine poezije spregovarjajo v slepi pegi kavzalnega in ontološkega sveta.

Literatura

Al-Daghistani, Raid. Epistemologie des Herzens: Erkenntnisaspekte der islamischen Mystik. Köln: Ditib, 2017.

Baudelaire, Charles. Rože zla. Prevedla Marija Javoršek. Ljubljana: Cankarjeva založba 2004.

Bauman, Peter. Epistemic Contextalism: A Defense. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Beaugrande, Robert Alain de in Dressler, Wofgang Ulrich. Uvod v besediloslovje. Ljubljana: Park, 1992.

Ciglenečki, Jan. Pozabljeni temenos: ontologija in eshatologija v arhaični grški misli. Ljubljana: KUD Logos, 2015.

Dante Alighieri. Božanska komedija. Raj. Prepesnil Andrej Capuder. Celje: Mohorjeva družba, 2005 (4. izd.).

Ellis, Brian. Scientific Essentialism. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Glasersfeld, Ernst von. Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning. London, New York: Routledge, 1995.

Goethe, Johann Wolfgang von. Faust. Prevedel Janko Moder. Ljubljana: Sanje, 2005.

Jiménez, Juan Ramón. Izbrane pesmi. Prevedli Alojz Gradnik, Niko Košir in Jože Udovič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978.

Juvan, Marko. »Darwin preneseno in dobesedno: žanri in znanosti v boju za obstanek«. Primerjalna književnost 35.3 (2012): 53–69.

Kocijančič. Gorazd. O nekaterih drugih: štirje eseji o preobilju. Ljubljana: Beletrina, 2016.

Kordeš, Urban. »Negovanje netrivialnega«. Primerjalna književnost 35.2 (2012): 41–52.

Kos, Dejan. Evangelij bližine. Ljubljana: KUD Logos, 2015.

Luhmann, Niklas. Kunst der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1997.

Maturana, Humberto in Varela, Francisco J. Autopoiesis and Cognition. Dordrecht: D Reidel, 1980.

O’Connor, Timothy. Theism and Ultimate Explanation: The Necessary Shape of Contingency. Oxford: Blackwell, 2008.

Ovidij, Publij Nazon. »Metamorfoze 13–15«. Prevedel Joža Lovrenčič. Keria: Studia Latina et Graeca 19.2 (2017): 81–163.

Prešeren, France. Poezije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010.

Puškin, Aleksander Sergejevič. Drame/Boris Godunov. Prevedel Josip Vidmar. Ljubljana: DZS, 1970.

Sapfo. Sapfo. Prevedla Anton Sovre in Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971.

Shakespeare, William. Romeo in Julija. Prevedel Oton Župančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016.

Senegačnik, Brane. Smrt lirike? Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.

Snoj, Vid. Nova zaveza in slovenska literatura. Ljubljana: KUD Logos, 2012.

– – –. »Pesniška pleosemija«. Primerjalna književnost 39.3 (2016): 1–21.

Sveto pismo stare in nove zaveze. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 1996.

Swinburne, Richard. The Coherence of Theism. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Širca, Alen Albin. »Od hermenevtičnega k mističnemu krogu«. Phainomena 21.80/81 (2012): 103–114.

– – –. Brezdanji val: geneza mističnega pesništva na Zahodu. Ljubljana: KUD Logos, 2013.

Zajc, Neža. Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

Žunkovič, Igor. »Literatura kot evolucijska pridobitev«. Primerjalna književnost 40.3 (2017): 49–68.

Objavljeno
2018-05-31